15 oktober 2019

Zorgaanbieders: verbeteringen gewenst bij interventie voor overgewicht

Aanbieders van de drie gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) die sinds januari 2019 worden vergoed, ervaren veel barrières om daadwerkelijk aanbod voor deelnemers te kunnen realiseren. De voornaamste punten voor verbetering zijn het kritisch bekijken van de huidige vergoedingen, het wegnemen van onduidelijkheden door betere informatievoorziening en de verbetering van afstemming tussen betrokken partijen.

Lees verder
2 oktober 2019

Gelders Jaar van het aangepast sporten zorgt voor draagvlak en aandacht

Het Gelders Jaar van het aangepast sporten, dat door de provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie in 2018 is uitgevoerd, heeft sport en bewegen voor mensen met een beperking op de kaart gezet. Dit blijkt uit de evaluatie van het Gelders jaar van het aangepast sporten dat door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Gelderland is uitgevoerd.

Lees verder
30 september 2019

Sportverenigingen onbekend met Nationaal Preventieakkoord  

Hoewel sportverenigingen een grote rol toebedeeld krijgen om de doelen in het Nationaal Preventieakkoord te behalen, is drie kwart (68%) van de sportverenigingen onbekend met het akkoord. Het doel dat volgend jaar 2500 sportverenigingen rookvrij zijn en een gezonder aanbod in de kantine hebben lijkt niettemin haalbaar. Dat concludeert het Mulier Instituut na onderzoek bij sportverenigingen naar hun ambities om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord, zoals roken, alcohol en een gezond aanbod in de sportkantine.

Lees verder
16 september 2019

Topsportklimaatmeting 2019: waardering topsportklimaat verder gestegen

De waardering voor het topsportklimaat in Nederland onder topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de topsportklimaatmeting 2019, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het onderzoek monitort en evalueert ontwikkelingen in de Nederlandse topsport en werd voor de zesde keer uitgevoerd, na eerdere metingen in 1998, 2002, 2007/2008, 2010/2011 en 2015.

Lees verder
11 september 2019

Lespakket met poolbiljart maakt wiskundelessen leuker

Bijna alle scholieren (96%) die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het lespakket ‘Wiskunde aan de pooltafel’ vinden dat het lespakket de wiskundelessen leuker heeft gemaakt. Ongeveer twee derde van de scholieren is van mening dat het lespakket, onderdeel van het project Smartpool van biljartbond KNBB, de wiskundelessen makkelijker of begrijpelijker heeft gemaakt.

Lees verder
2 september 2019

Gamen en esport in Nederland: samen spelen belangrijkste motief

Eén op de vijf volwassen Nederlanders (18%) heeft in het afgelopen jaar een langdurende online game gespeeld zoals FIFA en Fortnite. De belangrijkste reden om te gamen is om samen met anderen te kunnen spelen (47%), maar gamen kan soms ook ten koste gaan van contacten met de ‘buitenwereld’ (11%).

Lees verder
15 augustus 2019

Verenigingen continu op zoek naar vrijwilligers

80 procent van de sportverenigingen in Nederland beschikt over voldoende vrijwilligers. Desondanks is de helft van de sportverenigingen  op zoek naar nieuwe krachten. Dit beeld is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd, zo blijkt uit de Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut.

Lees verder
8 juli 2019

Lokaal sportbeleid heeft recessie goed doorstaan

Twee derde van de sportambtenaren geeft aan dat het lokale sportbeleid geen negatieve gevolgen heeft ondervonden van de recessie en een op de tien ziet zelfs positieve gevolgen. Sportambtenaren melden dat in de collegeperiode 2014-2018 meer geld beschikbaar is gekomen voor sportstimuleringsprojecten, de inzet van buurtsportcoaches en voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en andere minimaregelingen.

Lees verder
4 juli 2019

Verdrinkingen in Nederland: kinderen risicogroep, ongevallen vaak in en om het huis

Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinderen van één of twee jaar zijn hierin oververtegenwoordigd. Verdrinkingen bij kinderen van 0 t/m 4 jaar vinden met name plaats in en om huis (bad of tuin). Kinderen van 5 t/m 9 jaar verdrinken vaak naar aanleiding van een sportgerelateerde activiteit met name als gevolg van zwemmen in een zwembad.

Lees verder
3 juli 2019

Helft van de volwassenen met laag inkomen sport nooit

Van de mensen met een laag huishoudinkomen sport bijna de helft (44,1%) nooit. Voor mensen met een hoger huishoudinkomen ligt dit percentage aanzienlijker lager (6,5%). Áls lage inkomensgroepen sporten, doen ze dat overwegend minder frequent dan hogere inkomensgroepen. Ook de gekozen sporttak verschilt tussen hoge en lage inkomensgroepen. De kans dat mensen met een hoog inkomen golfen is gemiddeld vierenhalf keer zo groot als voor mensen met een laag huishoudinkomen. Darts wordt daarentegen vooral beoefend door mensen met een laag huishoudinkomen.

Lees verder
25 juni 2019

Hengelsportverenigingen positief over ondersteuning federaties en Sportvisserij Nederland

Ongeveer negen op de tien hengelsportverenigingen die afgelopen jaar ondersteuning hebben ontvangen van de federatie en/of Sportvisserij Nederland waarderen deze ondersteuning met voldoende of goed. In de toekomst zal de behoefte aan ondersteuning naar verwachting groter zijn dan het aandeel verenigingen dat het afgelopen jaar ondersteuning heeft ontvangen. 85 procent van de hengelsportverenigingen zegt de komende jaren ondersteuning te wensen, terwijl twee derde van de hengelsportverenigingen in het afgelopen jaar is ondersteund bij hun taken en verantwoordelijkheden door de regionale federaties en/of Sportvisserij Nederland. Verenigingen wensen meer contact en een proactieve houding van de federaties en Sportvisserij Nederland.

Lees verder
24 juni 2019

Remco Hoekman directeur Mulier Instituut

Remco Hoekman is benoemd tot directeur bij het Mulier Instituut. Met zijn bestuurlijke ervaring, staat van dienst in het sportonderzoek en uitgebreide netwerk in de sportwereld en -wetenschap is hij een uitermate geschikte kandidaat bevonden om samen met Hugo van der Poel de directie van het Instituut te vormen.

Lees verder
19 juni 2019

Geschatte SROI van sport en bewegen in Nederland 1 op 2,51

De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland bedraagt naar schatting 1 op 2,51. Dit betekent dat geraamd wordt dat de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen ruim 2,5 keer hoger zijn dan de investeringen die erin worden gedaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat door Rebel en Mulier Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport is uitgevoerd.

Lees verder
18 juni 2019

Sportdeelname jeugd opmerkelijk constant over lange periode

Smartphones en tablets worden vaak gezien als bedreiging voor de sportdeelname van de jeugd. Vergelijking van sportdeelnamecijfers uit 2003 met die uit 2017 laat echter zien dat de sportdeelname bij de jeugd constant is gebleven. De teruggang in motorische vaardigheden van basisschoolkinderen, die de Onderwijsinspectie vorig jaar vaststelde, heeft waarschijnlijk te doen met andere zaken dan de sportfrequentie. Te denken valt aan minder buiten te spelen en minder vaak naar school lopen of fietsen.

Lees verder
12 juni 2019

NWO-subsidie voor onderzoek naar actieve levensstijl

NWO heeft vanuit de Nationale Wetenschapsagenda het subsidievoorstel TRansition Into Active Living (TRIAL) gehonoreerd met een bedrag van 1,7 miljoen euro. Het doel van het onderzoek is om mensen fysiek actief te houden in alle stadia van het leven. Het voorstel is een uitvloeisel van een samenwerking tussen het Mulier Instituut, de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Lees verder
11 juni 2019

12 juni: rapportages Mulier Instituut in Tweede Kamer besproken bij algemeen overleg sportbeleid

In de Tweede Kamer vindt op woensdag 12 juni het algemeen overleg sportbeleid van het ministerie van VWS plaats. Op de agenda staat onder meer het bespreken van de rapportages van het Mulier Instituut over sport in transitieregio’s en de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor de voortgang van het Nationaal Sportakkoord waar het Mulier Instituut recent de eerste voortgangsrapportage over uitbracht en staan de stand van zaken over Formule 1 in Nederland en de beoordelingscommissie sportevenementen op de agenda.

Lees verder
6 juni 2019

Meer dan 5 uur per week sporten belangrijk voor identiteit veelsporter

Het aantal mensen dat meer dan 5 uur per week sport groeit (2001: 23,3%. 2017: 30,3%). Ondanks dat vele uren sporten op verslaving kan duiden, zijn veelsporters doorgaans niet sportverslaafd, maar is sport een onderdeel van hun identiteit; zij kunnen zichzelf niet inbeelden zonder sport. Het versterken van de gezondheid en het lichaam is ook voor de veelsporter de belangrijkste reden om te sporten, maar de veelsporter zal eerder aangeven dat hij sporten leuk vindt, dan aangeven dat sporten belangrijk is voor de gezondheid. Ontspanning door te sporten is een ander onderscheidend motief bij de veelsporter.

Lees verder
4 juni 2019

Monitoring sportakkoord: budget voor sportformateur in 155 gemeenten

155 gemeenten hebben budget voor een sportformateur aangevraagd. De sportformateur werkt samen met lokale partijen aan een lokaal of regionaal sportakkoord. Grotere gemeenten hebben in verhouding vaker een sportformateur aangevraagd dan kleinere gemeenten en de meeste aanvragen zijn gedaan door gemeenten in VSG regio Oost. Negentien gemeenten (waaronder de  vijf grootste gemeenten) hebben een uitvoeringsbudget aangevraagd, waarmee ambities uit een lokaal sportakkoord kunnen worden gerealiseerd. In november 2019 is de volgende ronde, waarbij weer budget voor de aanstelling van een sportformateurs of een uitvoeringsbudget voor het lokale sportakkoord kan worden aangevraagd.

Lees verder
28 mei 2019

Sportdeelname mensen met een verstandelijke beperking: nieuwe cijfers in factsheet

De helft van de mensen met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50-70) en zes op de tien mensen met een matige verstandelijke beperking (IQ 35-50) geven aan wekelijks te sporten. Vertegenwoordigers of familieleden van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking geven een lagere wekelijkse sportdeelname voor hun naasten op (41% respectievelijk 28%). Het lidmaatschap van een sportvereniging verschilt ook naar de mate van een verstandelijke beperking. De doelgroep zelf geeft ook hier een hoger aandeel sporters bij verenigingen op dan de vertegenwoordigers.

Lees verder
23 mei 2019

Sportverenigingen in Nederland: twee derde heeft organisatie op orde

Twee derde van de sportverenigingen is in staat om het sportaanbod voor de (potentiële) leden te organiseren. Een derde van de verenigingen heeft hiermee moeite. Dit zijn vaker kleine verenigingen (≤ 100 leden) en verenigingen zonder eigen accommodatie. Ongeveer een derde van de verenigingen is maatschappelijk georiënteerd. Deze verenigingen zijn voldoende in staat een bredere maatschappelijke functie te vervullen. Twee derde van de verenigingen is hiertoe niet in staat.

Lees verder
16 mei 2019

Zoetermeerse sportverenigingen maatschappelijk actief; accommodaties schieten tekort

De sportverenigingen in Zoetermeer zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde sterk maatschappelijk georiënteerd en actief. Een groot deel van de verenigingen geeft inwoners met een laag inkomen korting op sportieve activiteiten. Daarnaast proberen verenigingen een pedagogisch verantwoorde sportomgeving te creëren voor hun (jonge) leden. De helft van de verenigingen is echter niet overtuigd dat zij de komende jaren vooruit kunnen op de bestaande accommodaties.

Lees verder
15 mei 2019

Nederlanders positiever over Olympische Spelen dan over IOC

Nederlanders staan positiever tegenover de Olympische Spelen in het algemeen (61% is positief) dan tegenover het IOC in het algemeen (19% is positief). Personen die bekend zijn met het olympisch gedachtegoed kijken positiever tegen de Olympische Spelen en het IOC aan dan personen die hier niet bekend mee zijn. Dit blijkt uit het factsheet ‘Olympisme | 2019’ van het Mulier Instituut en NOC*NSF.

Lees verder
13 mei 2019

Uit de zorg in beweging: kansen voor zorgverleners in de eerste lijn om mensen meer te laten bewegen

Vijf momenten zijn belangrijk voor een succesvolle doorverwijzing van de eerstelijnszorg naar beweeginterventies en structureel bewegen: (1) de overweging van de zorgverlener om iemand wel of niet door te verwijzen, (2) het intakegesprek, (3) de eerste sessie van de beweeginterventie, (4) het afronden van de interventie, en het (5) wel of niet doorgaan met bewegen na afloop van de interventie.

Lees verder
9 mei 2019

Bewegen in de kinderopvang: onduidelijkheid over aanbod en effectiviteit

Over het aanbod aan beweegactiviteiten in de kinderopvang en de mate waarin deze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van beweegvaardigheden is nog veel onduidelijkheid. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor het wenselijke beweegaanbod in de kwaliteitseisen van de kinderopvang leidt ertoe dat dit vaak niet wordt meegenomen in het beleid van de opvang en dat pedagogisch medewerkers hier niet structureel mee bezig zijn. Omdat de bereidheid van medewerkers binnen de opvang wel aanwezig is, kan bijscholing over het belang van bewegen en het bieden van handvatten voor een passend activiteitenaanbod een eerste stap zijn in het structureel realiseren van activiteiten gericht op fundamentele beweegvaardigheden binnen de dagopvang in Nederland.

Lees verder
6 mei 2019

Grote drukte en lastig gedrag bezoekers belemmeringen voor toezichthouders zwembaden

Drukte in het zwembad en lastig gedrag van gasten zijn volgens toezichthouders in zwembaden de belangrijkste belemmeringen voor het goed kunnen uitvoeren van hun toezichthoudende taak. Dit blijkt uit een online enquête afgenomen door het Mulier Instituut binnen het project NL Zwemveilig. Daarnaast worden nog enkele kenmerken van het zwembad, zoals schittering van de zon op het water en de hoge luchtvochtigheid in het zwembad, door toezichthouders als hinderende factoren benoemd in het goed uitvoeren van hun taak.

Lees verder
1 mei 2019

Sportvoorzieningen belangrijk voor leefbaarheid in De Fryske Marren

Sportvoorzieningen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van de Friese gemeente De Fryske Marren. Dit concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van de gemeente De Fryske Marren de behoefte aan sportaccommodaties en zwemwater onderzocht.  

Lees verder
30 april 2019

Schoolleiders: The Daily Mile lopen zorgt voor rust in de klas

Veel schoolleiders van scholen die The Daily Mile uitvoeren geven aan dat de klas rustiger is na het lopen van The Daily Mile waardoor beter geleerd kan worden (81%). The Daily Mile is een beweeginitiatief waarbij kinderen dagelijks vijftien minuten rond de school bewegen.

Lees verder
24 april 2019

Meer aandacht voor sfeer en begeleiding nodig voor ledenbehoud schietsportvereniging

Voor het behoud van met name beginnende sportschutters bij de schietsportvereniging is het belangrijk dat verenigingen bewust meer aandacht besteden aan het verbeteren van de sfeer en begeleiding van beginnende sportschutters binnen de vereniging. Dit kan door het herkennen en eventueel doorbreken van een gesloten cultuur binnen de vereniging en het welkom heten en op sleeptouw nemen van nieuwe leden.

Lees verder
18 april 2019

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid

Bijna alle Nederlandse gemeenten (96%) hebben een stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid beschikbaar, maar hoe daar lokaal invulling aan wordt gegeven verschilt per gemeente. Een derde van de gemeenten (67%) doet dat via een gemeentelijke regeling, meer dan de helft (53%) biedt ondersteuning via een regeling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en 41 procent van de gemeenten biedt een regeling aan via Stichting Leergeld.

Lees verder
17 april 2019

Steeds meer mensen sporten in hun eentje

Steeds meer volwassenen sporten en bewegen alleen. 42 procent van de sporttijd wordt zonder gezelschap gesport (in 2016; in 2011: 38%). Ook recreatief wandelen en fietsen wordt door volwassenen vaker zonder anderen gedaan (33%).

Lees verder
11 april 2019

Mulier Instituut kennispartner NL Actief

Met circa 2.000 aanbieders en drie miljoen Nederlanders die wekelijks aan fitness doen is de fitnessbranche een belangrijke speler in het Nederlandse sportlandschap. Omdat de fitnessbranche baat heeft bij een hoog kennisniveau werkt branchevereniging NL Actief samen met kennispartners. Op verzoek van NL Actief is het Mulier Instituut tot het kennisnetwerk van de branchevereniging toegetreden. Op 11 april ondertekenden directeur Hugo van der Poel van het Mulier Instituut en directeur Patrick Rijnbeek van NL Actief de kennispartnerovereenkomst.

Lees verder
10 april 2019

Onderzoek nieuwe sporten: verdere groei voor airsoft verwacht

Sinds airsoft zes jaar geleden in Nederland (wettelijk) mogelijk werd gemaakt, is de populariteit van de tactische schietsport fors toegenomen, met bijna 20.000 leden en 34 airsoftlocaties in vijf jaar tijd. Airsoft is met recht een booming sport te noemen en zal naar verwachting de komende jaren doorgroeien. Een belangrijke uitdaging daarbij voor de airsoftbond is om het negatieve imago weg te nemen dat volgens airsoftleden in de samenleving over airsoft bestaat.

Lees verder
5 april 2019

Lifeguards: gebrek aan zwemvaardigheid en overschatting vaardigheden grootste risico’s op verdrinking

Het gebrek aan zwemvaardigheid, overschatting van eigen vaardigheden en dat badgasten niet vertrouwd zijn met open water zijn volgens lifeguards de grootste veiligheidsrisico’s bij binnen- en kustwateren. Een onoplettende houding van ouders of begeleiders wordt vaak als risico genoemd op verdrinking. Daarnaast zijn stroming en golven bij kustwateren volgens veel lifeguards een risico.

Lees verder
5 april 2019

Nederlanders bewust van gevaren buitenzwemplekken

De meeste Nederlanders voelen zich veilig bij het recreëren in of bij buitenzwemplekken. Zij zijn over het algemeen bewust van de gevaren van een buitenzwemplek en zijn niet direct bang dat er iets mis gaat wanneer zij zwemmen of recreëren bij een buitenzwemplek. Meer dan de helft  van de Nederlanders (60%) vindt het wenselijk dat bij officiële buitenzwemplekken toezicht aanwezig is.

Lees verder
4 april 2019

Gezond aanbod in sportkantine bij drie kwart Team:Fit-organisaties gestegen

Bij drie kwart (76%) van de kantines bij sportverenigingen en sportaccommodaties die bij Team:Fit zijn aangesloten, is het aanbod van gezonde producten de afgelopen twee jaar gestegen. De meeste organisaties (84%) geven aan dat het aandeel gezondere producten in de komende jaren (verder) kan stijgen.

Lees verder
1 april 2019

Arnhemse huurtarieven voetbalvelden lager dan in vergelijkbare gemeenten

De huurtarieven voor voetbalvelden zijn in de gemeente Arnhem voor zowel natuurgras als kunstgras lager dan in vergelijkbare gemeenten. Omliggende gemeenten van Arnhem hebben gemiddeld een lager tarief voor de huur van voetbalvelden.

Lees verder
27 maart 2019

Hoge bezetting van binnensportaccommodaties op Urk

De inwoners van Urk gebruiken hun binnensportaccommodaties veelvuldig. Vooral ’s avonds zijn de sporthallen, sportzalen en gymzalen goed bezet. Gezien de combinatie van de hoge bezettingsgraad van binnensportvoorzieningen en de verwachte bevolkingsgroei in de gemeente is een sporthal een toekomstbestendige aanvulling op het huidige aanbod aan binnensportruimte op Urk.

Lees verder
14 maart 2019

Hogere contributies in gemeenten met hoger gemiddeld maandinkomen

De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij voetbal-, korfbal-, rugby-, tennis- en basketbalverenigingen is hoger in gemeenten waar het gemiddelde inkomen van inwoners hoger is. Voor het lidmaatschap van pupillen wordt in een gemeente met een gemiddeld laag inkomen 24 procent minder betaald dan in een gemeente met een gemiddeld hoog inkomen. Voor junioren is dit 19 procent en voor senioren 13 procent.

Lees verder
13 maart 2019

Alle schoolterreinen geheel rookvrij in 2020 nog niet in zicht

Op dit moment heeft het merendeel van de scholen in het primair onderwijs (80%), meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs (62%) en een klein deel van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (14%) een geheel rookvrij schoolterrein. Volgens een amendement op de Tabakswet moeten per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen geheel rookvrij zijn, maar niet alle schoolleiders blijken dit van plan te zijn. Genoemde redenen hiervoor zijn onder andere het niet willen opleggen van een rookverbod aan het personeel, en de verwachting dat leerlingen niet zullen stoppen met roken, maar buiten het schoolterrein gaan roken, waardoor de school geen toezicht meer kan houden.

Lees verder
12 maart 2019

Aantal gemeenten, partners en potentieel bereik van JOGG blijft groeien; borging belangrijk aandachtspunt

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft in 2018 potentieel meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) bereikt. Eind 2018 waren 136 gemeenten in Nederland bij JOGG aangesloten. Dit is ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten. JOGG heeft in 2018 negentien landelijke maatschappelijke partners, veertien bedrijfspartners en drie kennispartners. Inmiddels zijn 32 bedrijven bij het ‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’ aangesloten. Het aantal Team:Fit verenigingen, partijen aangesloten bij het ‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’ en het aantal Gezonde Scholen is in 2018 ook verder gestegen. Om de leefomgeving van kinderen en jongeren structureel gezonder te maken is de volgende stap voor JOGG om in te zetten op de lokale implementatie en borging van de JOGG-aanpak in de aangesloten gemeenten.

Lees verder
28 februari 2019

Analyse coalitieakkoorden: sport sterk verbonden met andere beleidsterreinen en bredere gemeentelijke opgaven

In 98 procent van de gemeentelijke collegeprogramma’s voor 2018-2022 wordt aandacht besteed aan sport. Sport is daarbij nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen en landelijke ontwikkelingen, waarbij gezondheid, duurzaamheid en samenwerking binnen en buiten de sector centraal staan. Dat concludeert het Mulier Instituut op basis van een analyse van de positie van sport in de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 Nederlandse gemeenten.

Lees verder
25 februari 2019

Weinig toenemende diversiteit bondsbesturen, ondanks beleidsinzet

De helft van de sportbonden geeft aan beleid te hebben voor het vergroten en/of behouden van sociale diversiteit bij bestuurders en/of andere leidinggevende functies. Daarbij gaat het vooral om diversiteit naar geslacht en leeftijd. Tegelijkertijd kan in leidinggevende posities nauwelijks toenemende diversiteit worden vastgesteld. Het aandeel vrouwen in bondbesturen is 18 procent en sinds 2012 nauwelijks toegenomen. Zes op de tien bondsbestuurders zijn ouder dan 50 jaar, een iets kleiner aandeel dan in 2015.

Lees verder
12 februari 2019

Procesbegeleiding waardevol bij het ondersteunen van sportverenigingen met problemen

Procesbegeleiding, Coach-de Coach en Lang leve de sportouder zijn waardevolle producten bij de ondersteuning van sportverenigingen voor een veilig sportklimaat (VSK). Dat blijkt uit drie casestudies die het Mulier Instituut in samenwerking met USBO Advies (Universiteit Utrecht) heeft uitgevoerd.

Lees verder
11 februari 2019

Factsheet: belangrijkste resultaten over lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

Het Mulier Instituut heeft een factsheet opgesteld met de belangrijkste resultaten uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Uit de 1-meting kwam naar voren dat in 2018 op het vmbo gemengde leerweg/theoretische leerweg gemiddeld minder uren lichamelijke opvoeding werd aangeboden dan de richtlijnen voorschrijven. Bij de overige schoolniveaus werd conform de richtlijnen lesgegeven.

Lees verder
7 februari 2019

Ouderen blijven vaker sportief actief

De wekelijkse sportdeelname van ouderen, zowel van 65-tot 80-jarigen als 80-plussers, steeg de afgelopen jaren sterk, van 25 procent in 2001 tot 42 procent in 2017. Ook de sportdeelname van 55- tot 65-jarigen steeg sterker dan bij 18- tot 55-jarigen. Een belangrijke verklaring hiervoor is de opgebouwde sportervaring van nieuwe generaties ouderen. Zij zijn in tegenstelling tot eerdere generaties in hun leven meer met sportbeoefening in aanraking gekomen en blijven langer actief. Waar jongere volwassenen tijdgebrek als belangrijkste belemmering ervaren om te (blijven) sporten en bewegen, vormen lichamelijke belemmeringen de belangrijkste barrière voor 65-plussers om actief te blijven.

Lees verder
6 februari 2019

Voetbalverenigingen belangrijk voor de leefbaarheid op Goeree-Overflakkee

De voetbalverenigingen op Goeree-Overflakkee geven aan een sterk belang te ervaren voor de leefbaarheid van hun kern/dorp. Wanneer de voetbalvereniging zou wegvallen, valt ook de sociale ontmoetingsplek voor de buurt weg. Hoewel op Goeree-Overflakkee een lichte groei in inwoners wordt voorzien, zit die groei vooral bij ouderen. Om hun ledenaantal op peil te houden is de aanbeveling voor de verenigingen om zich bij hun werving (meer) te richten op meisjes/vrouwen en ouderen (bijvoorbeeld door de ontwikkeling van walking football).

Lees verder
4 februari 2019

MI-onderzoeker Paul Hover in beoordelingscommissie sportevenementen NLsportraad

Paul Hover, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut, is door de NLsportraad aangesteld als commissielid voor de beoordelingscommissie sportevenementen. Hover, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut en coördinator van The Netherlands Olympic Study Network, is expert op het gebied van sportevenementen en leidde onderzoeken naar de impact van (top)sportevenementen in binnen- en buitenland. Paul zal in de commissie zijn kennis inzetten op het gebied van wetenschap, maatschappelijke impact en evenementenkennis.

Lees verder
4 februari 2019

Gemeenten geven 59 euro per inwoner uit aan sport

De Nederlandse gemeenten hebben in 2017 ruim 1 miljard euro netto aan sport uitgegeven (1.056 miljoen). Dit betreft 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten. Per inwoner geven de gemeenten gemiddeld 59 euro aan sport uit.

Lees verder
30 januari 2019

Almere scoort goed op beweegvriendelijke omgeving en sportieve mogelijkheden

De gemeente Almere scoort gemiddeld goed op de kernindicator beweegvriendelijke omgeving (KBO). Bij een vergelijking van Almere met het gemiddelde van dertien steden met een vergelijkbaar inwoneraantal scoort Almere licht hoger. Dat stelt het Mulier Instituut dat onderzoek heeft gedaan naar de beweegvriendelijke omgeving en de sportdeelname in de openbare ruimte in Almere.

Lees verder
28 januari 2019

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

o’n 30 procent van de Nederlanders is lid is van een van de ruim 26.000 Nederlandse sportverenigingen. Dit percentage is al jarenlang relatief stabiel, maar in de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend?

Lees verder
21 januari 2019

Evaluatie Vlaardingse projecten sport en sociaal domein: minder gedragsproblemen en meer beweegmogelijkheden

Deelnemers aan het basketbalproject van de YETS Foundation lieten grotendeels positieve ontwikkelingen zien die bijdroegen tot betere leerresultaten en minder gedragsproblemen. Dit Vlaardingse basketbalproject gericht op ‘maatschappelijk kwetsbare’ leerlingen draagt bij aan vermindering van het aandeel schoolverlaters en indirect aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit.

Lees verder
17 januari 2019

Nieuw zwembad in Apeldoorn meest wenselijke scenario

Om in Apeldoorn aan de behoefte voor banenzwemmen en verenigingszwemmen te voldoen, is het bouwen van een nieuw zwembad het meest wenselijke scenario. Een nieuwe accommodatie in Apeldoorn-Noord speelt bovendien in op de bevolkingsgroei van het noordoostelijke deel van de stad.

Lees verder
14 januari 2019

Meer dan de helft van de sportverenigingen heeft sporters met een beperking als lid

Meer dan de helft van de Nederlandse sportverenigingen (55%) heeft sporters met een beperking als lid. Bij fitnesscentra (97%) en zwemorganisaties (90%) is dit percentage hoger. Gemiddeld bestaan deze sportorganisaties voor 5 tot 7 procent uit sporters met een beperking. Een groot deel van de sportaanbieders is bereid om (meer) sporters met een beperking op te nemen, waarbij een deel daarvan mogelijkheden ziet om dit ook te realiseren.

Lees verder
10 januari 2019

Motivatie om te sporten en bewegen neemt toe

Nederlanders sporten en bewegen niet alleen meer, ook de motivatie om in beweging te komen groeit. 62 procent van de Nederlanders is redelijk of sterk gemotiveerd om te sporten en bewegen. Dit was in 2011 56 procent. De redenen om te sporten en bewegen zijn vooral gerelateerd aan gezondheid. Sporten en bewegen voor het plezier, ontspanning en sociale contacten staan daarentegen enige mate onder druk.

Lees verder
9 januari 2019

Fitness: in toenemende mate voor alle lagen van de bevolking

Begin januari is een passend moment om goede voornemens te maken, zoals meer sporten en bewegen. Het inmiddels wijdverbreide fitnessaanbod in Nederland kan daarvan profiteren. In het factsheet ‘Fitnessbranche in Nederland | 2018’ heeft het Mulier Instituut de stand van zaken in de Nederlandse fitnessbranche opgemaakt. 21 procent van de Nederlanders van 12-79 jaar deed in 2016 wekelijks aan fitness, in 2001 was dat nog 12 procent. De groei van de fitnessdeelname komt met name van de groepen die eerder ondervertegenwoordigd waren: mannen, 65-plussers en personen met lagere inkomens. Daarmee is de fitnessdeelname in Nederland verder gedemocratiseerd.

Lees verder
8 januari 2019

0-meting ten behoeve van sportbeleid in gemeente Overbetuwe

Van de kinderen, volwassenen en ouderen in Overbetuwe is een op de drie (30%) lid van een sportvereniging. Zij zijn het vaakst lid van voetbal-, tennis- en sportvisverenigingen. De wekelijkse sportdeelname in de Gelderse plaats is het hoogst onder volwassenen (57%), gevolgd door kinderen (47%) en ouderen (38%). Voor volwassenen met een beperking (52%) en zeker voor volwassenen met een lage sociaaleconomische status (37%) ligt de sportdeelname lager.

Lees verder
7 januari 2019

Aandeel 65-plussers in sportverenigingen neemt toe

Een op de zes leden van een sportvereniging is gemiddeld 65 jaar of ouder, een toename sinds 2012 en 2009 waar een op de tien leden ouder dan 65 jaar was. Negen op de tien verenigingsbestuurders geven aan dat – in ieder geval een deel van – hun 50-plus leden actief sport op de vereniging. Bij acht op de tien verenigingen vervullen 50-plus leden tevens vrijwilligersfuncties. Ouderen sporten meestal mee in het reguliere aanbod; vier op de vijf verenigingen bieden geen speciaal aanbod voor 50-plussers aan.

Lees verder
21 december 2018

SportklimaatApp registreert 100.000 gedragingen in de amateursport: 9 op de 10 positief

Het gedrag van teamsporters in de Nederlandse amateursport is gemiddeld genomen positief tot zeer positief. Vooral vrouwen, kinderen en volleyballers laten veel positief gedrag zien (‘groene gedragingen’, figuur 1). Een op de tien gedragingen was negatief (geel, 8%) of excessief (rood, 2%). Hoewel de excessieve gedragingen veel minder voorkomen dan positieve gedragingen, viel bij 41 procent van de wedstrijden minimaal één excessieve gedraging te noteren. Tegelijkertijd maakt de aanwezigheid van een excessieve gedraging niet een gehele wedstrijd onsportief; slechts 4 procent van de wedstrijden werd als onsportief beoordeeld.

Lees verder
19 december 2018

Helft van de sportverenigingen neemt duurzaamheidsmaatregelen

De helft van de Nederlandse sportverenigingen met een eigen accommodatie en/of kantine heeft de afgelopen vijf jaar in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking geïnvesteerd. De verenigingen investeerden het vaakst in verlichting (74%), gevolgd door zonnepanelen en/of zonnecollector (33%) en isolatie (27%).

Lees verder
18 december 2018

Bewegen en sport op deel vmbo blijft achter bij landelijke norm

Binnen alle onderwijsstromen van het voorgezet onderwijs is de nodige aandacht voor les in bewegen en sport. Het lesaanbod op de theoretische/gemengde leerweg blijft achter bij de gehanteerde landelijke norm. Dit was in 2014 het geval en ook de 1-meting die het Mulier Instituut in 2018 heeft uitgevoerd laat hetzelfde beeld zien. Vmbo-leerlingen zijn ook buiten school minder sportief actief: ruim drie kwart van de scholieren geeft aan wekelijks te sporten (78%), scholieren van het van het vmbo (71%) aanzienlijk minder dan die van het vwo (87%). Bij de helft van de vo-scholen hebben leerkrachten lichamelijke opvoeding te maken met motivatieproblemen bij leerlingen, ook dit is juist bij vmbo-leerlingen meer het geval.

Lees verder
13 december 2018

Prijs in een op de vijf gevallen belangrijkste reden opzeggen sportlidmaatschap

In circa één op de vijf gevallen dat in een huishouden een lidmaatschap van een sportvereniging of fitnesscentrum is opgezegd was de prijs (‘te duur’) de belangrijkste reden. Dit aandeel is even hoog als in 2016. Deze reden kwam vaker voor bij huishoudens met een beneden modaal inkomen dan bij huishoudens met een bovenmodaal inkomen. Dit blijkt uit het factsheet ‘Opzeggen sportlidmaatschap’ van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Lees verder
12 december 2018

Rapportage sport 2018: stabiliteit en verandering in de ontwikkeling van sport  

De cijfers over de ontwikkeling van de sport in Nederland laten overwegend stabiliteit zien. De wekelijkse sportdeelname (57% van de bevolking), het clublidmaatschap (31% van de bevolking), de stand op de internationale medaillespiegel (9e) en het vrijwilligerswerk in de sport (10% van de bevolking) zijn min of meer constant. De Rapportage sport 2018 laat zien dat achter deze ogenschijnlijke stabiliteit de laatste jaren toch veel is veranderd in sportgedrag, sportaanbod en (top)sportbeleid.

Lees verder
11 december 2018

Beweegvriendelijke omgeving in Arnhem goed, maar veel kansen nog onbenut

De gemeente Arnhem scoort gemiddeld goed op de beweegvriendelijkheid van de (woon)omgeving in de stad. Bij een vergelijking van Arnhem met tien steden met een vergelijkbaar inwoneraantal, hoort Arnhem bij de drie steden met de hoogste score. Hoewel de stad goede mogelijkheden heeft om te kunnen sporten en bewegen, worden veel kansen nog niet benut. Door aanpassingen te doen in de openbare buitenruimte kunnen kansen worden verzilverd waardoor inwoners van Arnhem beter gefaciliteerd en gestimuleerd worden om te sporten en te bewegen.

Lees verder
10 december 2018

Een op de vijf sporters zou andere sport beoefenen als financiële situatie dat toeliet

Het beschikbare budget voor sport is mede bepalend voor de tak van sport die wordt beoefend: 21 procent van de sportende Nederlanders zou een andere sport beoefenen als de financiële situatie dat toeliet. Dat geldt vaker voor huishoudens met een beneden modaal inkomen (25%) dan voor huishoudens met een boven modaal inkomen (18%). Dit blijkt uit het factsheet ‘Consumentenuitgaven aan sport | 2018’ van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Lees verder
7 december 2018

Bestedingen in tijd en geld aan zeven sporten in beeld gebracht

Wandelsporters besteden in vergelijking met beoefenaren van zes andere takken van sport per maand de meeste tijd aan hun sport: gemiddeld 22 uur. Van de zeven sporten besteden golfers het meeste geld aan hun sport. Per maand geeft een golfer gemiddeld 59 euro aan golfen uit. Wanneer de bestedingen aan een tak van sport per uur worden becijferd dan dempen de verschillen en wordt bijvoorbeeld fitness even duur als zwemmen. Ook wordt het verschil tussen golf en tennis beduidend kleiner.

Lees verder
6 december 2018

De buurtsportcoach bestaat niet: verschil in typen, taken en aanpak

De kans dat een buurtsportcoach precies hetzelfde werk doet als een collega buurtsportcoach is klein. Gemeenten mogen binnen de bredere kaders van het Rijk buurtsportcoaches inzetten op een wijze die past bij de lokale context. Dit maatwerk zorgt ervoor dat buurtsportcoaches verschillende werkgebieden, werkgevers, doelen, doelgroepen, taken en rollen hebben.

Lees verder
5 december 2018

Bijna helft gemeenten wil in de toekomst meer fte buurtsportcoaches inzetten

Bijna de helft van de gemeenten (43%) wil in de toekomst meer fte buurtsportcoaches inzetten. De belangrijkste reden daarvoor is dat op dit moment onvoldoende capaciteit aanwezig is om bepaalde vraagstukken in de gemeente op te pakken.  Van de gemeenten die meer fte zouden willen inzetten, zou 79 procent dat doen op een uitvoerende functie, 53 procent op een coördinerende functie en 16 procent op een functie voor het oplossen van complexere vraagstukken.

Lees verder
3 december 2018

Sportdeelname in Almere stijgt licht

Drie kwart (72%) van de volwassenen in Almere beoefent in 2018 een sport, in 2014 was dat nog 69 procent. De sporters in Almere kiezen steeds vaker, net als de Nederlanders in het algemeen, voor fitness en duursporten zoals hardlopen, wandelen en fietsen. Sporten waarvoor men doorgaans lid is van een vereniging, blijven net als de landelijke trend in Almere op peil. Het percentage leden van een sportvereniging blijft ook stabiel. Van de kinderen is 68 procent lid van een sportclub en beoefent 83 procent één of meer sporten.

Lees verder
29 november 2018

GoldenSports biedt succesvol sport- en beweegaanbod voor migrantenvrouwen

Om de fysieke- en sociaalemotionele gezondheid bij migrantenvrouwen te verbeteren, heeft GoldenSports op vier locaties in Amsterdam en op drie locaties in Utrecht sport- en beweegaanbod georganiseerd, specifiek voor migrantenvrouwen. De deelnemende migrantenvrouwen ervaren het aanbod als erg positief. Zo geven zij aan minder last van lichamelijke pijnklachten te hebben, zijn de trainingen een moment voor hen waar ze kunnen ontspannen en heerst een veilige en gezellige sfeer tijdens en na de lessen.

Lees verder
28 november 2018

Riek Stienstra lezing MI-onderzoeker Agnes Elling: de kracht van sport voor LHBTI-stigmatisering en emancipatie

Tijdens de startconferentie van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 op 23 november 2018 hield Agnes Elling de jaarlijkse Riek Stienstra lezing, gericht op het vergroten van LHBTI-acceptatie in de sport. In de lezing benadrukte zij onder meer de seksespecifieke wijze waarop  homonegativiteit in de sport en de beeldvorming daarover tot uiting komt: door (symbolische) uitsluiting van homomannen en stilzwijgen van lesbische vrouwen.

Lees verder
27 november 2018

Twee op de drie Nederlanders weet of sportieve activiteiten in hun buurt worden georganiseerd

Twee derde (64%) van de Nederlanders weet of in hun buurt sportieve activiteiten zijn georganiseerd. De algemene bekendheid met dit soort activiteiten is de laatste vier jaar licht afgenomen (was 68%). Een derde (35%) van de volwassenen die bekend zijn met sportieve activiteiten die in hun buurt worden georganiseerd heeft de afgelopen 12 maanden ook deelgenomen aan een of meer van deze sportieve activiteiten. Dit is gelijk aan 2016 en hoger dan in 2014.

Lees verder
22 november 2018

Meeste sportaanbieders zijn bereid aanbod te verzorgen voor (meer) sporters met een beperking

De bereidheid bij sportaanbieders om sporters met een beperking te verwelkomen is groot. Zij zien echter niet altijd de mogelijkheid om sportaanbod voor deze groep op te zetten of weten niet of het mogelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportverenigingen (n=407), zwemorganisaties (n=384) en fitnesscentra (n=172).  In opdracht van het programma Grenzeloos actief onderzocht het Mulier Instituut op welke wijze sportaanbod voor sporters met een beperking in Nederland is georganiseerd en welke factoren een stimulerende of belemmerende rol spelen bij de organisatie van dit aanbod.

Lees verder
20 november 2018

Vrijwel alle gemeenten hebben aandacht voor gehandicaptensport

Gehandicaptensport staat volop in de belangstelling van de Nederlandse gemeenten. Zo goed als alle gemeenten hebben beleidsdoelstellingen, uitvoeringsnotities en/of activiteiten op het gebied van gehandicaptensport. Twee derde (65%) van de gemeenten heeft beleidsdoelstellingen op het gebied van gehandicaptensport en bijna alle (98%) gemeenten voeren activiteiten op het gebied van gehandicaptensport uit. In vergelijking met twee jaar geleden is bij gemeenten op een aantal punten een vergroting van de aandacht voor gehandicaptensport zichtbaar. Zo zijn het aantal ondernomen activiteiten, de deelname aan samenwerkingsverbanden en de inzet van buurtsportcoaches toegenomen.

Lees verder
16 november 2018

19 november: rapportages Mulier Instituut in de Tweede Kamer besproken tijdens wetgevingsoverleg sport en bewegen

In de Tweede Kamer vindt op maandag 19 november het wetgevingsoverleg Sport en Bewegen van het ministerie van VWS plaats. Op de agenda staat de voortgangsbrief die minister Bruin van VWS afgelopen maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarvoor de minister heeft geput uit de MI-voortgangsrapportages over Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) en Veilig Sportklimaat (VSK). Daarnaast is er aandacht voor de voortgang van het Nationale Sportakkoord en Evaluatie beleidskader sportevenementen. Klik op de titel voor meer informatie en om de rapportages in te zien.

Lees verder
16 november 2018

Stappenplan voor monitoren en evalueren werkzaamheden buurtsportcoaches

Gemeenten, lokale partners en buurtsportcoaches hebben behoefte aan ondersteuning voor monitoring en evaluatie. Zij vinden het moeilijk om te bepalen wat de inzet van buurtsportcoaches lokaal oplevert. Het Mulier Instituut heeft een stappenplan ontwikkeld om gemeenten en buurtsportcoaches handvatten te bieden om zelf een monitorings- en evaluatieplan op te stellen. Deze kunnen zij integreren in de werkzaamheden van de buurtsportcoach en partners.

Lees verder
15 november 2018

Aandacht voor een veilig sportklimaat blijft groeien

Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport is hoger dan elders in de maatschappij. VSK ligt beklonken in beleidsplannen van sportbonden en steeds meer verenigingen hebben clubregels, vertrouwenspersonen en protocollen voor omgang met excessen. Het belang van Veilig Sportklimaat is diep in de Nederlandse sport doorgedrongen. Tegelijk stellen betrokkenen vast dat ‘VSK’ nooit af is en vinden kaderleden het noodzakelijker dan ooit dat aandacht wordt besteed aan een veilig sportklimaat.

Lees verder
13 november 2018

Erfenis programma Sport en Bewegen in de Buurt: 5.000 buurtsportcoaches en ruim 1.000 lokale sport- en beweegprojecten

Na zes jaar uitvoering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten (97%) in totaal zo’n 5.000 (2.972 fte) buurtsportcoaches aan het werk om de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de buurt te verbeteren. Verder zijn 1.024 Sportimpulsprojecten opgezet om inactieve burgers fysiek in beweging te brengen. De Sportimpuls stopt na de ronde van 2018. Buurtsportcoaches blijven ook na 2018 actief, vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Lees verder
22 oktober 2018

Sportverenigingen in Enkhuizen staan open voor nieuwe doelgroepen

Mensen met een verstandelijke beperking en ouderen zijn potentiële doelgroepen voor sportverenigingen in Enkhuizen. Sportverenigingen zien minder mogelijkheden om mensen met dementie, statushouders of werkzoekenden in hun club op te nemen.

Lees verder
18 oktober 2018

Inzet (erkende) sport- en beweeginterventies is sterk vraaggestuurd

91 procent van de gemeenteambtenaren sport zet sport- en beweeginterventies in hun gemeente in om de sport- en beweegdeelname onder inwoners te stimuleren, net als 92 procent van de buurtsportcoaches. Als sport- en beweeginterventies worden ingezet, geeft de helft van de gemeenteambtenaren en buurtsportcoaches aan dat ook erkende sport- en beweeginterventies worden gebruikt. Een derde van de sportverenigingen zet sport- en beweeginterventies in, waarvan 23 procent erkende sport- en beweeginterventies gebruikt.

Lees verder
16 oktober 2018

Verbinden staat centraal in het beroep buurtsportcoach

Buurtsportcoaches vinden dat zij als beroepsgroep vooral verbindende (62%) en assertieve (56%) eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Buurtsportcoaches vinden communiceren (68%) en samenwerken (50%) de belangrijkste vaardigheden die een goede buurtsportcoach moet bezitten. Daarnaast heeft een goede buurtsportcoach kennis over de doelgroep (55%). Werkgevers van buurtsportcoaches schetsen hetzelfde profiel van een buurtsportcoach.

Lees verder
15 oktober 2018

Maak jij de mooiste sportfoto van 2018?

Heb jij dit jaar in de gemeente Utrecht een mooie sportfoto gemaakt? Of sta jij dit jaar met je camera nog langs de lijn of op het veld van je favoriete Utrechtse team? Doe dan mee aan de Utrechtse sportfoto van 2018.

Lees verder
11 oktober 2018

Sportomgeving zorgt voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking

Sport- en beweegactiviteiten kunnen leiden tot ontmoetingen tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Slechts bij twee vijfde van de mensen met een verstandelijke beperking die sport en beweegt in georganiseerd verband, komen deze ontmoetingen daadwerkelijk tot stand. Dit terwijl ruim de helft van de mensen met een verstandelijke beperking het belangrijk en leuk vindt om in contact te komen met sporters zonder beperking.

Lees verder
10 oktober 2018

Meer aandacht voor homo-acceptatie binnen voetbalverenigingen

Binnen Nederlandse sportverenigingen is over het algemeen sprake van een positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit. Zo geeft een grote meerderheid van verenigingssporters aan geen enkel probleem te hebben met homoseksuele medesporters. Ook mannelijke teamsporters, op wie het homo-acceptatiebeleid vooral is gericht, zijn overwegend positief. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de voetbalverenigingen aan dat homonegativiteit in hun vereniging voorkomt; bij andere verenigingen is dit 16 procent. Mannelijke teamsporters en bestuurders van voetbalverenigingen geven het vaakst aan dat in het afgelopen jaar aandacht was voor de acceptatie van homoseksualiteit. Ook hebben vooral voetbalverenigingen beleid gericht op het tegengaan van discriminatie, inclusief discriminatie naar seksuele voorkeur. Deze bevindingen laten zien dat aandacht voor homo-acceptatie op de goede plek terechtkomt.

Lees verder
8 oktober 2018

Docenten en ouderen waarderen bridge-interventie Denken en Doen

Zowel docenten als ouderen zijn erg tevreden over de bridgelessen die via de interventie Denken en Doen worden georganiseerd. Dankzij het bridgen bouwen deelnemende ouderen een sociaal netwerk op en zien zij elkaar ook buiten de bridgelessen om.

Lees verder
3 oktober 2018

Evaluatie Beleidskader sportevenementen: nood aan strategisch nationaal sportevenementenbeleid

Door de financiële steun van het ministerie van VWS zijn sportevenementen en side events naar een hoger plan getild. Er liggen kansen voor het ministerie van VWS en andere departementen om sportevenementen beter te benutten om beleidsdoelen te realiseren. Het ontbreekt nog wel aan een door de sector gedragen strategisch nationaal (interdepartementaal) sportevenementenbeleid. Dit blijkt uit de evaluatie van het Beleidskader sportevenementen door het Mulier Instituut.

Lees verder
2 oktober 2018

Verschillen in sportdeelname: de invloed van sociale factoren en lokaal sportbeleid

Sportbeleid doet ertoe, maar sociale factoren zijn belangrijker bij het verklaren van verschillen in sportdeelname. Dat concludeert Remco Hoekman in zijn proefschrift dat hij op 4 oktober verdedigt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoekman stelt vast dat hogere sportuitgaven van gemeenten samenhangen met kleinere participatieverschillen tussen hoge en lage statusgroepen. Verder bleek dat een grotere diversiteit aan sportaccommodaties de kans op maandelijkse sportdeelname vergroot. Hoewel lokaal sportbeleid op onderdelen van betekenis is, bleken de sociale omgeving en sociaaleconomische achtergrondkenmerken van grotere betekenis bij het verklaren van verschillen in sportdeelname.

Lees verder
1 oktober 2018

Belangrijkste openbare data voor sport- en beweegbeleid beschikbaar in één overzicht

Veel openbare data over sport en bewegen zijn beschikbaar gemaakt door diverse instellingen op meerdere websites, rapporten en monitors. Om inzichtelijk te maken voor welke beleidsthema’s, specifieke onderwerpen en doelgroepen data en meetinstrumenten op het gebied van sport en bewegen beschikbaar zijn, heeft het Mulier Instituut in samenwerking met Kenniscentrum Sport databronnen en meetinstrumenten bijeengebracht in één overzicht.

Lees verder
27 september 2018

Hoe bereik je niet-sporters met een visuele en auditieve beperking? Cijfers en tips

Mensen met een visuele en auditieve beperking sporten nagenoeg evenveel, maar de sportdeelname van deze twee groepen blijft ver achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking in zien of horen. Een derde van de mensen met een auditieve beperking (29%) en een visuele beperking (30%) sport wekelijks. Voor de gemiddelde Nederlandse bevolking is dit 55 procent.

Lees verder
24 september 2018

Meer tijd voor bewegen op school gaat niet ten koste van leerprestaties

Meer bewegen op school wordt steeds vaker aangeraden om gezondheid, maar ook cognitieve en schoolprestaties van leerlingen te bevorderen. SMART MOVES! heeft afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. Uit verschillende experimenten en een literatuuronderzoek werd geconcludeerd dat voor positieve effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en schoolprestaties (nog) geen overtuigend bewijs is.

Lees verder
21 september 2018

Rijswijk heeft tekort aan ruimte voor hockey en binnensport

De gemeente Rijswijk heeft voor veel sporten genoeg ruimte, maar voor hockey en binnensport is dat niet het geval. In de toekomst zal dit tekort waarschijnlijk (mede door de verwachte bevolkingsgroei) niet afnemen.

Lees verder
20 september 2018

Mulier Instituut biedt toolbox voor behoefteonderzoek gehandicaptensport

Het Mulier Instituut heeft een toolbox ontwikkeld zodat sportcoördinatoren (met of zonder kennis van onderzoek) een behoeftenonderzoek voor gehandicaptensport kunnen uitvoeren. Met de toolbox krijgen lokale of regionale (sport)organisaties handvatten om zelf onderzoek te doen naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking. In de toolbox staat een stappenplan, inclusief geteste vragenlijst, waarmee het onderzoek kan worden uitgevoerd.

Lees verder
17 september 2018

Bevolkingssamenstelling verklaart meer verschillen in sportdeelname dan sportbeleid

In de meeste Nederlandse gemeenten sport iets meer dan de helft van de inwoners elke week, maar bij sommige gemeenten is dat een stuk minder. De bevolkingssamenstelling bepaalt hoe sportief een gemeente is: in gemeenten met hoog opgeleide, jonge en gezonde inwoners is de sportdeelname het hoogst.

Lees verder
12 september 2018

Gendergelijkheid in sportbesturen: Nederland internationaal in middenmoot

In Gender Diversity in European Sport Governance analyseren onderzoekers uit diverse Europese landen de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de hoogste nationale sportbestuurslagen en de daaraan ten grondslag liggende historische en bredere maatschappelijke achtergronden en beleidsontwikkelingen. Het boek geeft een veelomvattend en vergelijkend overzicht van theoretische invalshoeken en meer en minder succesvolle toegepaste beleidsstrategieën voor het vergroten van genderdiversiteit in de structuren en culturen van sportfederaties in verschillende landen.

Lees verder
30 augustus 2018

Verbeteringen mogelijk in veiligheid tijdens bewegingsonderwijs

11 procent van de sportblessures die in 2016 bij de Spoedeisende Hulp werden behandeld, ontstond tijdens bewegingsonderwijs op school. Dit zijn 13.500 blessures per jaar. Een veilige accommodatie en veiligheidsregels tijdens het bewegingsonderwijs kunnen ongevallen en blessures voorkomen. De overgrote meerderheid van de basisscholen vindt dat ze tijdens het bewegingsonderwijs een veilige sport- en beweegomgeving biedt. Meer dan 80 procent van de basisscholen geeft aan dat ze (deels) huis- en gedragsregels heeft om de veiligheid in het bewegingsonderwijs te waarborgen.

Lees verder
23 augustus 2018

Sportimpuls zorgt voor structurele sport- en beweegactiviteiten

Een derde van de sport- en beweegaanbieders die in 2014 activiteiten in het kader van de Sportimpuls hebben opgezet, voert deze nog volledig uit. De helft voert nog een deel van de activiteiten uit. 11 procent heeft de activiteiten gestopt. Een tekort aan deelnemers en een gebrek aan financiële middelen bij de uitvoerende organisaties en de doelgroep, zijn de belangrijkste redenen voor het stoppen van activiteiten. Met name projecten met begeleiding door (meerdere) professionals zijn na de subsidieperiode moeilijk te bekostigen.

Lees verder
21 augustus 2018

Fitness populairste sport bij mensen met een lichamelijke beperking

Bij mensen met een lichamelijke beperking is fitness de meest populaire sport, gevolgd door duursporten als wandelen, fietsen en skeeleren. Mede door de keuze voor deze sporten, is van de sporters met een beperking een relatief laag percentage lid van een sportvereniging.

Lees verder
9 augustus 2018

Barrières voor vrouwen in Europese steden om in de openbare ruimte te sporten

Vrouwen in Europese steden die meer willen bewegen en sporten in de openbare ruimte, hebben vaak met verschillende drempels te maken. De meest ervaren barrières zijn niemand hebben om mee te gaan, zich onveilig voelen en niet eerder hebben deelgenomen aan sport of beweegactiviteiten in de openbare ruimte. Deze belemmeringen worden allen vaker door vrouwen genoemd dan door mannen.

Lees verder
19 juli 2018

Twee derde deelnemers sportevenementen gestimuleerd om meer te sporten

Deelname aan hardloop-, wieler- en wandelsportevenementen stimuleert circa twee op de drie deelnemers om (meer) te sporten of bewegen. Dit effect is het grootst bij hardloop- en wielerevenementen waarbij circa drie kwart van de deelnemers wordt aangespoord om meer te gaan sporten of bewegen.

Lees verder
16 juli 2018

Nederland één van de beweegkoplopers in Europa

Vier op de vijf Nederlanders (80%) bewegen wekelijks recreatief (niet sportgerelateerd). Nederland is daarmee één van de beweegkoplopers in Europa, waar het gemiddelde beweegcijfer (44%) een stuk lager ligt.  Met meer dan de helft (56%) van de Nederlanders die wekelijks sport, scoort Nederland ook in die ranglijst hoger dan het EU-gemiddelde (40%).

Lees verder
2 juli 2018

Factsheet: belangrijkste inzichten evaluatieonderzoek buurtsportcoaches  

Het Mulier Instituut heeft de belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches handzaam in een factsheet bijeengebracht. De belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek zijn: gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de buurtsportcoach en bijna alle gemeenten (95%) ervaren de Bic als een impuls voor hun lokale sport- en beweegbeleid.

Lees verder
26 juni 2018

Rapporten Mulier Instituut in Algemeen Overleg Sportbeleid

In de Tweede Kamer vindt op donderdag 28 juni het algemeen overleg sportbeleid met de minister van Sport plaats. In het overleg worden onder meer publicaties van het Mulier Instituut over verdrinkingen, zwemlesaanbieders en sport in transitieregio’s besproken.

Lees verder
14 juni 2018

Recreatief wandelen en fietsen populairste beweegactiviteiten in de openbare ruimte

Recreatief wandelen en recreatief fietsen zijn de populairste beweegactiviteiten in de openbare ruimte, gevolgd door hardlopen en wielrennen/mountainbiken. Het verbeteren van verlichting is de voornaamste maatregel die gemeenten kunnen nemen om het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen te bevorderen, stelt één op de drie mensen die in de openbare ruimte sport of beweegt.

Lees verder
4 juni 2018

Vidi-beurs voor onderzoek naar raciale stereotypen in voetbaljournalistiek

Dr. Jacco van Sterkenburg, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gastonderzoeker van het Mulier Instituut, heeft een Vidi-financiering toegekend gekregen om onderzoek te doen naar de rol van voetbal en media-aandacht in de multi-etnische samenleving.

Lees verder
25 mei 2018

Sportverenigingen in Nederland: inkomsten vooral uit contributie

Bijna twee derde (62%) van de inkomsten van verenigingen komt uit contributies. Bij verenigingen zonder eigen accommodatie is dat zelfs drie kwart (73%). Bij verenigingen met een eigen accommodatie komt de helft van de inkomsten uit de contributie en een kwart uit kantine-inkomsten. Aan de uitgavenkant is de accommodatie de grootste kostenpost: 29 procent bij verenigingen met een eigen accommodatie en 50 procent bij verenigingen zonder eigen accommodatie.

Lees verder
17 mei 2018

Aandacht voor homo-acceptatie in de sport op de juiste plek

Het gebruik van ‘homo’ als scheldwoord of minachting is in de sport niet ongebruikelijk, zeker niet onder mannelijke teamsporters. De algemene acceptatie van seksuele diversiteit in de sport is echter groot, ook onder mannelijke teamsporters, op wie het homo-acceptatiebeleid vooral is gericht. Zo vindt 87 procent van alle verenigingssporters en 84 procent van de mannelijke teamsporters het geen enkel probleem wanneer een medesporter aangeeft homoseksueel te zijn. Toch geeft bijna de helft van de voetbalverenigingen aan dat homonegativiteit in hun vereniging voorkomt. Dit is bijna vier keer zoveel als bij andere verenigingen.

Lees verder
3 mei 2018

Sportparticipatie en bondslidmaatschap daalt in krimpregio’s

In krimp- en anticipeerregio’s is de sportparticipatie tussen 2012 en 2016 en het bondslidmaatschap tussen 2014 en 2016 gedaald. Dat constateert het Mulier Instituut dat, in samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport, onderzoek heeft uitgevoerd in transitiegebieden. Dat zijn gebieden met relatief  sterke demografische ontwikkelingen (krimp of groei). Verenigingen in bijna alle onderzochte transitieregio’s scoren lager op het gebied van organisatiekracht dan het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het ledenaantal, het kader, de accommodatie, de financiën en het beleid van verenigingen in zowel krimp- als groeiregio’s vaker tot zorgen leiden dan bij verenigingen in gebieden met minder sterke demografische ontwikkelingen.

Lees verder
26 april 2018

Helft jongeren wil vaker sporten als sport goedkoper wordt

Eén derde van de Nederlanders vindt de huidige prijzen voor het doen aan sport bezwaarlijk en zegt (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. Voor jongeren is dit percentage nog hoger: de helft van de jongeren (51%) geeft aan (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. Een verlaging van het toegangskaartje voor het zwembad kan liefst 41 procent van de Nederlanders ertoe bewegen (vaker) naar het zwembad te gaan.

Lees verder
26 april 2018

In memoriam: Paul Verweel

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Paul Verweel. Paul was mede-oprichter van het Mulier Instituut en 11 jaar lang voorzitter van het bestuur. Paul heeft hiermee een belangrijke impuls gegeven aan het sociaalwetenschappelijk sportonderzoek in Nederland, met scherp oog voor de relevantie van dat onderzoek voor het sportbeleid en de sportpraktijk.

Lees verder
20 april 2018

Basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig dan tien jaar geleden

Met de rapportage Peil.Bewegingsonderwijs heeft de Onderwijsinspectie de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in beeld is gebracht. De belangrijkste conclusie: basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig dan tien jaar geleden. De conclusies in het rapport van de Onderwijsinspectie zijn in lijn met recente rapportages van het Mulier Instituut over het bewegingsonderwijs.

Lees verder
19 april 2018

Sporters hebben gezondere leefstijl dan niet-sporters, maar drinken meer

Nederlanders die wekelijks sporten roken minder, eten gezonder, bewegen vaker voldoende en hebben minder overgewicht dan niet-sporters. Daarnaast blijkt dat hoe meer gezonde keuzes iemand maakt, hoe groter de kans is dat iemand aan sport doet. Dit stelt het Mulier Instituut in het factsheet leefstijl en sport, waarin CBS enquêtegegevens zijn geanalyseerd. Hoewel alcohol niet goed voor de gezondheid is, zien we dat sporters juist wel meer drinken.

Lees verder
18 april 2018

Minder kwetsbare sportverenigingen in Schiedam

Ten opzichte van vijf jaar geleden kent Schiedam minder kwetsbare sportverenigingen. Was in 2012 nog 31 procent van de sportverenigingen te categoriseren als kwetsbaar, in 2017 is dat 20 procent. Dit rapporteert het Mulier Instituut dat de vitaliteit onder sportverenigingen in Schiedam heeft onderzocht.

Lees verder
9 april 2018

Theoretisch voldoende binnensportruimte in Teylingen, in praktijk juist tekort

In de gemeente Teylingen voldoet het huidige aanbod van binnensportruimte niet aan de vraag van de gebruikers. Vanuit het onderwijs, de breedtesport en de topsport is uitbreiding van het huidige aanbod gewenst. De belangrijkste wensen van alle partijen lopen hierbij echter sterk uiteen.

Lees verder
4 april 2018

EK vrouwenvoetbal 2017: belangstelling overtreft verwachtingen

Zes op de tien volwassen Nederlanders, 8 miljoen personen, hebben het EK vrouwenvoetbal 2017 gevolgd. Deze belangstelling overtreft de verwachtingen: twee maanden vóór het EK waren nog vier op de tien Nederlanders voornemens het toernooi te volgen.

Lees verder
3 april 2018

Zwembaden passen bij karakter van Haarlem, maar update gewenst

De huidige gebruikers van de zwembaden in Haarlem vinden dat de zwembaden bij het karakter van de stad passen, maar dat de baden voor de toekomst kunnen worden verbeterd qua inrichting en functionaliteit.

Lees verder
23 maart 2018

Zwemlesaanbieders bezorgd over zwemniveau na behalen diploma

Zwemlesaanbieders zijn bezorgd dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma te weinig oefenen en te weinig zwemmen. 70 procent van de zwemlesaanbieders vindt dat kinderen na de zwemles te weinig zwemmen, waardoor hun zwemvaardigheid achteruit gaat.

Lees verder
23 maart 2018

Aantal verdrinkingen sterk afgenomen

Uit het onderzoek ‘Meer zicht op verdrinkingen’ dat het Mulier Instituut binnen het project NL Zwemveilig heeft uitgevoerd, blijkt dat het aantal verdrinkingen met dodelijke afloop in Nederland sinds 1950 sterk is afgenomen. Verdrinkingen komen met name voor bij jonge kinderen (0-5 jaar), ouderen (65+ jaar), mannen en mensen van niet-westerse komaf. Weersomstandigheden, afwezigheid van toezicht door ouders of toezichthouders, overschatting van eigen vaardigheden en onbekende omstandigheden zijn relevante risicofactoren.

Lees verder
20 maart 2018

Van goede bedoelingen naar goed gedrag: 10 oplossingen voor alledaagse sociale sportproblemen

Wat kan een trainer op het sportveld leren van een reclasseringsambtenaar en wat kan een sportbestuurder opsteken van een relatietherapeut? Deze vraag staat centraal in de rapportage Van goede bedoelingen naar goed gedrag. In deze rapportage verkennen de auteurs de mechanismen achter gedragsverandering en vertalen dit naar concrete voorbeelden in de sport. Het resultaat: tien oplossingen voor alledaagse sociale sportproblemen.

Lees verder
19 maart 2018

Onderzoek nieuwe sporten: verdere groei voor padel verwacht, groei beachvolleybal heeft piek bereikt

Padel gaat de komende jaren naar verwachting in versneld tempo doorgroeien. Beachvolleybal heeft de grootste groei gehad en boulderen bevindt zich in een kritische fase voor de ontwikkeling van de sport. Deze voorspelling doet het Mulier Instituut op basis van een nieuwe gehanteerde methode waarmee de groei van een sport wordt voorspeld aan de hand van het jaarlijks aantal nieuw aangelegde sportaccommodaties in Nederland.

Lees verder
12 maart 2018

Vraag en aanbod voor aangepast sporten in de regio Eindhoven in kaart gebracht

Uit de vraag-aanbodscan gehandicaptensport die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd, blijkt dat één van de grootste uitdagingen in de gehandicaptensport het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod is. Het aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking is in regio Eindhoven beter op de potentiële vraag afgestemd dan voor mensen met een motorische, visuele of auditieve beperking.

Lees verder
8 maart 2018

Aansluiten bij behoeften van deelnemers belangrijk om ouderen in beweging te krijgen

Uit de rapportage ‘Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten’ blijkt dat bewegen het risico op cognitieve achteruitgang bij ouderen kan verkleinen. Daarom worden door veel verschillende partijen beweegprogramma’s ontwikkeld. Om succesvol te zijn moet een beweegprogramma op een goede manier in praktijk worden gebracht. Voldoende kennis over en aansluiting bij de behoeften en wensen van de beoogde doelgroep zijn belangrijke voorwaarden om ouderen in beweging te krijgen.

Lees verder
8 maart 2018

Aandeel vrouwen in sportbondsbesturen blijft achter

In 2018 doet het Mulier Instituut i.s.m. met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en met ondersteuning van het ministerie van VWS onderzoek naar diversiteit (o.a. sekse, etniciteit, leeftijd) in (top)kaderfuncties. Hieruit blijken vrouwen in de sportbestuurskamer nog sterk ondervertegenwoordigd. Ondanks de toegenomen (inter)nationale aandacht voor het belang van meer  ‘diversiteit’ en een meer democratische man/vrouw verdeling, steeg juist het aandeel bonden zonder enige vrouw in hun bondsbesturen: één op de drie bonden heeft een bondsbestuur met alleen mannen.

Lees verder
7 maart 2018

Kinderen spelen minder vaak en minder lang buiten

Uit het factsheet ‘Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland’ van het Mulier Instituut blijkt dat kinderen van 4 tot 11 jaar minder vaak en minder lang buitenspelen. Jongens besteden meer tijd aan buitenspelen dan meisjes. Naarmate jongens ouder worden, besteden ze minder tijd aan buitenspelen. Meisjes spelen juist meer buiten naarmate ze ouder worden. Jonge kinderen (4-7 jaar) spelen ongeveer evenveel buiten als oudere kinderen (8-11 jaar). Voor beide groepen geldt dat de meesten drie tot zeven uur per week buitenspelen.

Lees verder
5 maart 2018

Eén op de drie gemeenten werkt met JOGG-aanpak om een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren te creëren

Uit de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 blijkt dat één op de drie gemeenten werkt met de lokale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht om gezond gewicht bij jongeren te realiseren. Het potentiële bereik van deze gemeenten was in 2017 circa 860.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar. Daarnaast worden via het programma Team:Fit 33.000 kinderen en jongeren potentieel bereikt. Het totale potentiële bereik van Jongeren Op Gezond Gewicht bedraagt daarmee circa 893.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar (peildatum 30 september 2017).

Lees verder
1 maart 2018

Symposium Sport & Nation. Sporters met een dubbele nationaliteit: Kansen, belemmeringen en debatten

Over de verstandhouding tussen burgerschap, land en staat is de laatste decennia veel te doen. Het veranderen van nationaliteit of het gebruikmaken van dubbele nationaliteiten staat steeds meer ter discussie. Op het congres Sports & Nation staan discussies rondom nationaliteitsveranderingen van topsporters en de rol van staten en instituties bij het werven van buitenlandse sporttalenten centraal.

Lees verder
20 februari 2018

EK vrouwenvoetbal en EK hockey leiden tot ruim 200.000 berichten op sociale media

Uit een pilotonderzoek van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport naar de online belangstelling en beleving van topsportevenementen blijkt dat de EK vrouwenvoetbal 2017 en de EK hockey 2017 samen tot ruim 200.000 berichten op sociale media hebben geleid, met een potentieel bereik van ruim 1,1 miljard contactmomenten. Doel van deze pilot is om leerervaring op te doen hoe aan de hand van uitingen op sociale media en andere bronnen de online belangstelling en beleving van sportevenementen kan worden geanalyseerd en vastgelegd.

Lees verder
19 februari 2018

Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

Uit de Monitor sportuitgaven gemeenten (2017) blijkt dat de totale (netto) sportuitgaven van gemeenten in Nederland in 2016 1.202 miljoen euro bedroegen. Deze uitgaven zijn in 2016, net als in 2015 marginaal teruggelopen. Over deze beide jaren samen was de daling in uitgaven 1,3 procent. Gelet op de begrotingen voor 2017 is de verwachting dat de (geringe) daling in sportuitgaven van gemeenten zich in 2017 doorzet.

Lees verder
14 februari 2018

Sport nog steeds populair om liefde te ontmoeten

Uit het factsheet Liefde door de sport (2018) blijkt dat de sport nog steeds een grote rol speelt in de liefde. Eén op de zeven Nederlanders heeft weleens een serieuze relatie of affaire gehad via de sport. Voor leden van een sportvereniging is dat bijna een kwart (23%) en mannen (15%) ontmoeten vaker iemand via de sport dan vrouwen (12%). De frequentie van sporten is wel van invloed op het aantal serieuze relaties, maar niet op seksuele contacten of affaires.

Lees verder
12 februari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Een ruime meerderheid van de bevolking vindt het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden, gaat sport ook in 2018 een rol spelen bij de keuze in het stemhokje. Eén op de vijf kiesgerechtigden zegt de sportstandpunten van politieke partijen mee te nemen in de keuze op 21 maart 2018.

Lees verder
9 februari 2018

Sportapps bieden sporters en verenigingen kansen en zorgen

Sportapps bieden kansen voor sportverenigingen, -evenementen en informele groepen. Apps geven sporters en hun trainers inzicht in prestaties en de mogelijkheid om deze in perspectief te plaatsen. Tevens voorzien apps in de behoefte aan sociale contacten met medesporters.

Lees verder
29 januari 2018

Visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid gepresenteerd op VSG Kennisdag

Een rode draad in het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert!’ is het zoeken naar rendement op het lokaal aanwezige sportkapitaal: de lokale combinatie van accommodaties, aanbieders en programma. Sportbeleid is vooral het beter op elkaar afstemmen van deze drie elementen van het in het verleden opgebouwde lokale sportkapitaal in het licht van de doelstellingen van het lokale sportbeleid.

Lees verder
24 januari 2018

Kansen voor internationale wielerronde in Friesland

In de provincie Friesland zijn de voorwaarden ruimschoots aanwezig om een internationale wielerronde te organiseren met een positieve maatschappelijke spin-off. De organisatie van één of enkele etappes van de Tour de France of de Giro spreekt in de provincie het meest aan. Een positieve maatschappelijke spin-off kan worden bevorderd door het evenement in te zetten voor het realiseren van doelen die in de provinciale uitvoeringsagenda zijn opgetekend.

Lees verder
15 januari 2018

Consumentenuitgaven aan sport ongevoelig voor economische ontwikkelingen

De consumentenuitgaven aan sport veren niet onmiddellijk op bij een licht aantrekkende economie. Nederlandse huishoudens geven bij een opleving van de conjunctuur met name eerst extra geld uit aan lichaamsverzorging en luxere maaltijden thuis. Eerder onderzoek wees uit dat de sport in tijden van recessie niet bovenaan het lijstje van bezuinigingen van consumenten prijkt. Dit samen betekent dat consumentenuitgaven aan sport relatief ongevoelig lijken voor conjuncturele ontwikkelingen.

Lees verder
11 januari 2018

Contributie sportvereniging in de stad 30 procent hoger dan op platteland

Verenigingssporters betalen in niet-stedelijke gebieden gemiddeld 30 procent minder contributie dan in zeer sterk stedelijke gebieden. Aannemelijk is dat de hogere grondprijs in stedelijke gebieden wordt doorberekend in de huur die verenigingen betalen. Verenigingen vertalen deze hogere huur in een hogere contributie.

Lees verder
10 januari 2018

Tijdgebrek of andere hobby redenen voor jeugd om met vissen te stoppen

Tijdgebrek door school of werk is voor de oudere jeugd de belangrijkste reden om te stoppen met vissen. Jongere jeugd stopt het meest omdat ze een andere sport of hobby in plaats van sportvissen hebben gekregen.

Lees verder
9 januari 2018

Toezichthouders zwembaden ervaren invloed van verdrinkingsgeval in Rhenen

Zes op de tien toezichthouders in zwembaden geven aan dat de verdrinking van een negenjarig Syrisch meisje in een zwembad in Rhenen, en de veroordeling van drie toezichthouders in dat verband, invloed heeft op de ervaring van hun werk. Bijna alle professionele toezichthouders zijn bekend met de zaak, en vier op de tien toezichthouders zien invloed ervan op de uitvoering van hun werk.

Lees verder
8 januari 2018

Best Football Friends geslaagd initiatief meisjesvoetbal, met beperkt blijvend effect

Het Brabantse Best Football Friends-project heeft bijgedragen aan een positieve provinciale en lokale uitstraling van het meisjesvoetbal. Maar de langetermijnopbrengsten (legacy) ten aanzien van de doelstelling vanuit de provincie – vergroten beweeg- en sportgedrag onder meisjes en versterking van het meisjesvoetbal binnen de clubs – lijken beperkt. De focus van de BFF-organisatie lag uiteindelijk sterk op het realiseren van voldoende inschrijvingen en een kwalitatief goede en aansprekende toernooiorganisatie.

Lees verder