13 december 2018

Prijs in een op de vijf gevallen belangrijkste reden opzeggen sportlidmaatschap

In circa één op de vijf gevallen dat in een huishouden een lidmaatschap van een sportvereniging of fitnesscentrum is opgezegd was de prijs (‘te duur’) de belangrijkste reden. Dit aandeel is even hoog als in 2016. Deze reden kwam vaker voor bij huishoudens met een beneden modaal inkomen dan bij huishoudens met een bovenmodaal inkomen. Dit blijkt uit het factsheet ‘Opzeggen sportlidmaatschap’ van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Lees verder
12 december 2018

Rapportage sport 2018: stabiliteit en verandering in de ontwikkeling van sport  

De cijfers over de ontwikkeling van de sport in Nederland laten overwegend stabiliteit zien. De wekelijkse sportdeelname (57% van de bevolking), het clublidmaatschap (31% van de bevolking), de stand op de internationale medaillespiegel (9e) en het vrijwilligerswerk in de sport (10% van de bevolking) zijn min of meer constant. De Rapportage sport 2018 laat zien dat achter deze ogenschijnlijke stabiliteit de laatste jaren toch veel is veranderd in sportgedrag, sportaanbod en (top)sportbeleid.

Lees verder
6 december 2018

De buurtsportcoach bestaat niet: verschil in typen, taken en aanpak

De kans dat een buurtsportcoach precies hetzelfde werk doet als een collega buurtsportcoach is klein. Gemeenten mogen binnen de bredere kaders van het Rijk buurtsportcoaches inzetten op een wijze die past bij de lokale context. Dit maatwerk zorgt ervoor dat buurtsportcoaches verschillende werkgebieden, werkgevers, doelen, doelgroepen, taken en rollen hebben.

Lees verder
5 december 2018

Bijna helft gemeenten wil in de toekomst meer fte buurtsportcoaches inzetten

Bijna de helft van de gemeenten (43%) wil in de toekomst meer fte buurtsportcoaches inzetten. De belangrijkste reden daarvoor is dat op dit moment onvoldoende capaciteit aanwezig is om bepaalde vraagstukken in de gemeente op te pakken.  Van de gemeenten die meer fte zouden willen inzetten, zou 79 procent dat doen op een uitvoerende functie, 53 procent op een coördinerende functie en 16 procent op een functie voor het oplossen van complexere vraagstukken.

Lees verder
3 december 2018

Sportdeelname in Almere stijgt licht

Drie kwart (72%) van de volwassenen in Almere beoefent in 2018 een sport, in 2014 was dat nog 69 procent. De sporters in Almere kiezen steeds vaker, net als de Nederlanders in het algemeen, voor fitness en duursporten zoals hardlopen, wandelen en fietsen. Sporten waarvoor men doorgaans lid is van een vereniging, blijven net als de landelijke trend in Almere op peil. Het percentage leden van een sportvereniging blijft ook stabiel. Van de kinderen is 68 procent lid van een sportclub en beoefent 83 procent één of meer sporten.

Lees verder
29 november 2018

GoldenSports biedt succesvol sport- en beweegaanbod voor migrantenvrouwen

Om de fysieke- en sociaalemotionele gezondheid bij migrantenvrouwen te verbeteren, heeft GoldenSports op vier locaties in Amsterdam en op drie locaties in Utrecht sport- en beweegaanbod georganiseerd, specifiek voor migrantenvrouwen. De deelnemende migrantenvrouwen ervaren het aanbod als erg positief. Zo geven zij aan minder last van lichamelijke pijnklachten te hebben, zijn de trainingen een moment voor hen waar ze kunnen ontspannen en heerst een veilige en gezellige sfeer tijdens en na de lessen.

Lees verder
28 november 2018

Riek Stienstra lezing MI-onderzoeker Agnes Elling: de kracht van sport voor LHBTI-stigmatisering en emancipatie

Tijdens de startconferentie van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 op 23 november 2018 hield Agnes Elling de jaarlijkse Riek Stienstra lezing, gericht op het vergroten van LHBTI-acceptatie in de sport. In de lezing benadrukte zij onder meer de seksespecifieke wijze waarop  homonegativiteit in de sport en de beeldvorming daarover tot uiting komt: door (symbolische) uitsluiting van homomannen en stilzwijgen van lesbische vrouwen.

Lees verder
27 november 2018

Twee op de drie Nederlanders weet of sportieve activiteiten in hun buurt worden georganiseerd

Twee derde (64%) van de Nederlanders weet of in hun buurt sportieve activiteiten zijn georganiseerd. De algemene bekendheid met dit soort activiteiten is de laatste vier jaar licht afgenomen (was 68%). Een derde (35%) van de volwassenen die bekend zijn met sportieve activiteiten die in hun buurt worden georganiseerd heeft de afgelopen 12 maanden ook deelgenomen aan een of meer van deze sportieve activiteiten. Dit is gelijk aan 2016 en hoger dan in 2014.

Lees verder
22 november 2018

Meeste sportaanbieders zijn bereid aanbod te verzorgen voor (meer) sporters met een beperking

De bereidheid bij sportaanbieders om sporters met een beperking te verwelkomen is groot. Zij zien echter niet altijd de mogelijkheid om sportaanbod voor deze groep op te zetten of weten niet of het mogelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportverenigingen (n=407), zwemorganisaties (n=384) en fitnesscentra (n=172).  In opdracht van het programma Grenzeloos actief onderzocht het Mulier Instituut op welke wijze sportaanbod voor sporters met een beperking in Nederland is georganiseerd en welke factoren een stimulerende of belemmerende rol spelen bij de organisatie van dit aanbod.

Lees verder
20 november 2018

Vrijwel alle gemeenten hebben aandacht voor gehandicaptensport

Gehandicaptensport staat volop in de belangstelling van de Nederlandse gemeenten. Zo goed als alle gemeenten hebben beleidsdoelstellingen, uitvoeringsnotities en/of activiteiten op het gebied van gehandicaptensport. Twee derde (65%) van de gemeenten heeft beleidsdoelstellingen op het gebied van gehandicaptensport en bijna alle (98%) gemeenten voeren activiteiten op het gebied van gehandicaptensport uit. In vergelijking met twee jaar geleden is bij gemeenten op een aantal punten een vergroting van de aandacht voor gehandicaptensport zichtbaar. Zo zijn het aantal ondernomen activiteiten, de deelname aan samenwerkingsverbanden en de inzet van buurtsportcoaches toegenomen.

Lees verder
16 november 2018

19 november: rapportages Mulier Instituut in de Tweede Kamer besproken tijdens wetgevingsoverleg sport en bewegen

In de Tweede Kamer vindt op maandag 19 november het wetgevingsoverleg Sport en Bewegen van het ministerie van VWS plaats. Op de agenda staat de voortgangsbrief die minister Bruin van VWS afgelopen maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarvoor de minister heeft geput uit de MI-voortgangsrapportages over Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) en Veilig Sportklimaat (VSK). Daarnaast is er aandacht voor de voortgang van het Nationale Sportakkoord en Evaluatie beleidskader sportevenementen. Klik op de titel voor meer informatie en om de rapportages in te zien.

Lees verder
16 november 2018

Stappenplan voor monitoren en evalueren werkzaamheden buurtsportcoaches

Gemeenten, lokale partners en buurtsportcoaches hebben behoefte aan ondersteuning voor monitoring en evaluatie. Zij vinden het moeilijk om te bepalen wat de inzet van buurtsportcoaches lokaal oplevert. Het Mulier Instituut heeft een stappenplan ontwikkeld om gemeenten en buurtsportcoaches handvatten te bieden om zelf een monitorings- en evaluatieplan op te stellen. Deze kunnen zij integreren in de werkzaamheden van de buurtsportcoach en partners.

Lees verder
15 november 2018

Aandacht voor een veilig sportklimaat blijft groeien

Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport is hoger dan elders in de maatschappij. VSK ligt beklonken in beleidsplannen van sportbonden en steeds meer verenigingen hebben clubregels, vertrouwenspersonen en protocollen voor omgang met excessen. Het belang van Veilig Sportklimaat is diep in de Nederlandse sport doorgedrongen. Tegelijk stellen betrokkenen vast dat ‘VSK’ nooit af is en vinden kaderleden het noodzakelijker dan ooit dat aandacht wordt besteed aan een veilig sportklimaat.

Lees verder
13 november 2018

Erfenis programma Sport en Bewegen in de Buurt: 5.000 buurtsportcoaches en ruim 1.000 lokale sport- en beweegprojecten

Na zes jaar uitvoering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten (97%) in totaal zo’n 5.000 (2.972 fte) buurtsportcoaches aan het werk om de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de buurt te verbeteren. Verder zijn 1.024 Sportimpulsprojecten opgezet om inactieve burgers fysiek in beweging te brengen. De Sportimpuls stopt na de ronde van 2018. Buurtsportcoaches blijven ook na 2018 actief, vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Lees verder
22 oktober 2018

Sportverenigingen in Enkhuizen staan open voor nieuwe doelgroepen

Mensen met een verstandelijke beperking en ouderen zijn potentiële doelgroepen voor sportverenigingen in Enkhuizen. Sportverenigingen zien minder mogelijkheden om mensen met dementie, statushouders of werkzoekenden in hun club op te nemen.

Lees verder
18 oktober 2018

Inzet (erkende) sport- en beweeginterventies is sterk vraaggestuurd

91 procent van de gemeenteambtenaren sport zet sport- en beweeginterventies in hun gemeente in om de sport- en beweegdeelname onder inwoners te stimuleren, net als 92 procent van de buurtsportcoaches. Als sport- en beweeginterventies worden ingezet, geeft de helft van de gemeenteambtenaren en buurtsportcoaches aan dat ook erkende sport- en beweeginterventies worden gebruikt. Een derde van de sportverenigingen zet sport- en beweeginterventies in, waarvan 23 procent erkende sport- en beweeginterventies gebruikt.

Lees verder
16 oktober 2018

Verbinden staat centraal in het beroep buurtsportcoach

Buurtsportcoaches vinden dat zij als beroepsgroep vooral verbindende (62%) en assertieve (56%) eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Buurtsportcoaches vinden communiceren (68%) en samenwerken (50%) de belangrijkste vaardigheden die een goede buurtsportcoach moet bezitten. Daarnaast heeft een goede buurtsportcoach kennis over de doelgroep (55%). Werkgevers van buurtsportcoaches schetsen hetzelfde profiel van een buurtsportcoach.

Lees verder
15 oktober 2018

Maak jij de mooiste sportfoto van 2018?

Heb jij dit jaar in de gemeente Utrecht een mooie sportfoto gemaakt? Of sta jij dit jaar met je camera nog langs de lijn of op het veld van je favoriete Utrechtse team? Doe dan mee aan de Utrechtse sportfoto van 2018.

Lees verder
11 oktober 2018

Sportomgeving zorgt voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking

Sport- en beweegactiviteiten kunnen leiden tot ontmoetingen tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Slechts bij twee vijfde van de mensen met een verstandelijke beperking die sport en beweegt in georganiseerd verband, komen deze ontmoetingen daadwerkelijk tot stand. Dit terwijl ruim de helft van de mensen met een verstandelijke beperking het belangrijk en leuk vindt om in contact te komen met sporters zonder beperking.

Lees verder
10 oktober 2018

Meer aandacht voor homo-acceptatie binnen voetbalverenigingen

Binnen Nederlandse sportverenigingen is over het algemeen sprake van een positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit. Zo geeft een grote meerderheid van verenigingssporters aan geen enkel probleem te hebben met homoseksuele medesporters. Ook mannelijke teamsporters, op wie het homo-acceptatiebeleid vooral is gericht, zijn overwegend positief. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de voetbalverenigingen aan dat homonegativiteit in hun vereniging voorkomt; bij andere verenigingen is dit 16 procent. Mannelijke teamsporters en bestuurders van voetbalverenigingen geven het vaakst aan dat in het afgelopen jaar aandacht was voor de acceptatie van homoseksualiteit. Ook hebben vooral voetbalverenigingen beleid gericht op het tegengaan van discriminatie, inclusief discriminatie naar seksuele voorkeur. Deze bevindingen laten zien dat aandacht voor homo-acceptatie op de goede plek terechtkomt.

Lees verder
8 oktober 2018

Docenten en ouderen waarderen bridge-interventie Denken en Doen

Zowel docenten als ouderen zijn erg tevreden over de bridgelessen die via de interventie Denken en Doen worden georganiseerd. Dankzij het bridgen bouwen deelnemende ouderen een sociaal netwerk op en zien zij elkaar ook buiten de bridgelessen om.

Lees verder
3 oktober 2018

Evaluatie Beleidskader sportevenementen: nood aan strategisch nationaal sportevenementenbeleid

Door de financiële steun van het ministerie van VWS zijn sportevenementen en side events naar een hoger plan getild. Er liggen kansen voor het ministerie van VWS en andere departementen om sportevenementen beter te benutten om beleidsdoelen te realiseren. Het ontbreekt nog wel aan een door de sector gedragen strategisch nationaal (interdepartementaal) sportevenementenbeleid. Dit blijkt uit de evaluatie van het Beleidskader sportevenementen door het Mulier Instituut.

Lees verder
2 oktober 2018

Verschillen in sportdeelname: de invloed van sociale factoren en lokaal sportbeleid

Sportbeleid doet ertoe, maar sociale factoren zijn belangrijker bij het verklaren van verschillen in sportdeelname. Dat concludeert Remco Hoekman in zijn proefschrift dat hij op 4 oktober verdedigt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoekman stelt vast dat hogere sportuitgaven van gemeenten samenhangen met kleinere participatieverschillen tussen hoge en lage statusgroepen. Verder bleek dat een grotere diversiteit aan sportaccommodaties de kans op maandelijkse sportdeelname vergroot. Hoewel lokaal sportbeleid op onderdelen van betekenis is, bleken de sociale omgeving en sociaaleconomische achtergrondkenmerken van grotere betekenis bij het verklaren van verschillen in sportdeelname.

Lees verder
1 oktober 2018

Belangrijkste openbare data voor sport- en beweegbeleid beschikbaar in één overzicht

Veel openbare data over sport en bewegen zijn beschikbaar gemaakt door diverse instellingen op meerdere websites, rapporten en monitors. Om inzichtelijk te maken voor welke beleidsthema’s, specifieke onderwerpen en doelgroepen data en meetinstrumenten op het gebied van sport en bewegen beschikbaar zijn, heeft het Mulier Instituut in samenwerking met Kenniscentrum Sport databronnen en meetinstrumenten bijeengebracht in één overzicht.

Lees verder
27 september 2018

Hoe bereik je niet-sporters met een visuele en auditieve beperking? Cijfers en tips

Mensen met een visuele en auditieve beperking sporten nagenoeg evenveel, maar de sportdeelname van deze twee groepen blijft ver achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking in zien of horen. Een derde van de mensen met een auditieve beperking (29%) en een visuele beperking (30%) sport wekelijks. Voor de gemiddelde Nederlandse bevolking is dit 55 procent.

Lees verder
24 september 2018

Meer tijd voor bewegen op school gaat niet ten koste van leerprestaties

Meer bewegen op school wordt steeds vaker aangeraden om gezondheid, maar ook cognitieve en schoolprestaties van leerlingen te bevorderen. SMART MOVES! heeft afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn. Uit verschillende experimenten en een literatuuronderzoek werd geconcludeerd dat voor positieve effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en schoolprestaties (nog) geen overtuigend bewijs is.

Lees verder
21 september 2018

Rijswijk heeft tekort aan ruimte voor hockey en binnensport

De gemeente Rijswijk heeft voor veel sporten genoeg ruimte, maar voor hockey en binnensport is dat niet het geval. In de toekomst zal dit tekort waarschijnlijk (mede door de verwachte bevolkingsgroei) niet afnemen.

Lees verder
20 september 2018

Mulier Instituut biedt toolbox voor behoefteonderzoek gehandicaptensport

Het Mulier Instituut heeft een toolbox ontwikkeld zodat sportcoördinatoren (met of zonder kennis van onderzoek) een behoeftenonderzoek voor gehandicaptensport kunnen uitvoeren. Met de toolbox krijgen lokale of regionale (sport)organisaties handvatten om zelf onderzoek te doen naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking. In de toolbox staat een stappenplan, inclusief geteste vragenlijst, waarmee het onderzoek kan worden uitgevoerd.

Lees verder
17 september 2018

Bevolkingssamenstelling verklaart meer verschillen in sportdeelname dan sportbeleid

In de meeste Nederlandse gemeenten sport iets meer dan de helft van de inwoners elke week, maar bij sommige gemeenten is dat een stuk minder. De bevolkingssamenstelling bepaalt hoe sportief een gemeente is: in gemeenten met hoog opgeleide, jonge en gezonde inwoners is de sportdeelname het hoogst.

Lees verder
12 september 2018

Gendergelijkheid in sportbesturen: Nederland internationaal in middenmoot

In Gender Diversity in European Sport Governance analyseren onderzoekers uit diverse Europese landen de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de hoogste nationale sportbestuurslagen en de daaraan ten grondslag liggende historische en bredere maatschappelijke achtergronden en beleidsontwikkelingen. Het boek geeft een veelomvattend en vergelijkend overzicht van theoretische invalshoeken en meer en minder succesvolle toegepaste beleidsstrategieën voor het vergroten van genderdiversiteit in de structuren en culturen van sportfederaties in verschillende landen.

Lees verder
30 augustus 2018

Verbeteringen mogelijk in veiligheid tijdens bewegingsonderwijs

11 procent van de sportblessures die in 2016 bij de Spoedeisende Hulp werden behandeld, ontstond tijdens bewegingsonderwijs op school. Dit zijn 13.500 blessures per jaar. Een veilige accommodatie en veiligheidsregels tijdens het bewegingsonderwijs kunnen ongevallen en blessures voorkomen. De overgrote meerderheid van de basisscholen vindt dat ze tijdens het bewegingsonderwijs een veilige sport- en beweegomgeving biedt. Meer dan 80 procent van de basisscholen geeft aan dat ze (deels) huis- en gedragsregels heeft om de veiligheid in het bewegingsonderwijs te waarborgen.

Lees verder
23 augustus 2018

Sportimpuls zorgt voor structurele sport- en beweegactiviteiten

Een derde van de sport- en beweegaanbieders die in 2014 activiteiten in het kader van de Sportimpuls hebben opgezet, voert deze nog volledig uit. De helft voert nog een deel van de activiteiten uit. 11 procent heeft de activiteiten gestopt. Een tekort aan deelnemers en een gebrek aan financiële middelen bij de uitvoerende organisaties en de doelgroep, zijn de belangrijkste redenen voor het stoppen van activiteiten. Met name projecten met begeleiding door (meerdere) professionals zijn na de subsidieperiode moeilijk te bekostigen.

Lees verder
21 augustus 2018

Fitness populairste sport bij mensen met een lichamelijke beperking

Bij mensen met een lichamelijke beperking is fitness de meest populaire sport, gevolgd door duursporten als wandelen, fietsen en skeeleren. Mede door de keuze voor deze sporten, is van de sporters met een beperking een relatief laag percentage lid van een sportvereniging.

Lees verder
9 augustus 2018

Barrières voor vrouwen in Europese steden om in de openbare ruimte te sporten

Vrouwen in Europese steden die meer willen bewegen en sporten in de openbare ruimte, hebben vaak met verschillende drempels te maken. De meest ervaren barrières zijn niemand hebben om mee te gaan, zich onveilig voelen en niet eerder hebben deelgenomen aan sport of beweegactiviteiten in de openbare ruimte. Deze belemmeringen worden allen vaker door vrouwen genoemd dan door mannen.

Lees verder
19 juli 2018

Twee derde deelnemers sportevenementen gestimuleerd om meer te sporten

Deelname aan hardloop-, wieler- en wandelsportevenementen stimuleert circa twee op de drie deelnemers om (meer) te sporten of bewegen. Dit effect is het grootst bij hardloop- en wielerevenementen waarbij circa drie kwart van de deelnemers wordt aangespoord om meer te gaan sporten of bewegen.

Lees verder
16 juli 2018

Nederland één van de beweegkoplopers in Europa

Vier op de vijf Nederlanders (80%) bewegen wekelijks recreatief (niet sportgerelateerd). Nederland is daarmee één van de beweegkoplopers in Europa, waar het gemiddelde beweegcijfer (44%) een stuk lager ligt.  Met meer dan de helft (56%) van de Nederlanders die wekelijks sport, scoort Nederland ook in die ranglijst hoger dan het EU-gemiddelde (40%).

Lees verder
2 juli 2018

Factsheet: belangrijkste inzichten evaluatieonderzoek buurtsportcoaches  

Het Mulier Instituut heeft de belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches handzaam in een factsheet bijeengebracht. De belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek zijn: gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de buurtsportcoach en bijna alle gemeenten (95%) ervaren de Bic als een impuls voor hun lokale sport- en beweegbeleid.

Lees verder
26 juni 2018

Rapporten Mulier Instituut in Algemeen Overleg Sportbeleid

In de Tweede Kamer vindt op donderdag 28 juni het algemeen overleg sportbeleid met de minister van Sport plaats. In het overleg worden onder meer publicaties van het Mulier Instituut over verdrinkingen, zwemlesaanbieders en sport in transitieregio’s besproken.

Lees verder
14 juni 2018

Recreatief wandelen en fietsen populairste beweegactiviteiten in de openbare ruimte

Recreatief wandelen en recreatief fietsen zijn de populairste beweegactiviteiten in de openbare ruimte, gevolgd door hardlopen en wielrennen/mountainbiken. Het verbeteren van verlichting is de voornaamste maatregel die gemeenten kunnen nemen om het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen te bevorderen, stelt één op de drie mensen die in de openbare ruimte sport of beweegt.

Lees verder
4 juni 2018

Vidi-beurs voor onderzoek naar raciale stereotypen in voetbaljournalistiek

Dr. Jacco van Sterkenburg, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gastonderzoeker van het Mulier Instituut, heeft een Vidi-financiering toegekend gekregen om onderzoek te doen naar de rol van voetbal en media-aandacht in de multi-etnische samenleving.

Lees verder
25 mei 2018

Sportverenigingen in Nederland: inkomsten vooral uit contributie

Bijna twee derde (62%) van de inkomsten van verenigingen komt uit contributies. Bij verenigingen zonder eigen accommodatie is dat zelfs drie kwart (73%). Bij verenigingen met een eigen accommodatie komt de helft van de inkomsten uit de contributie en een kwart uit kantine-inkomsten. Aan de uitgavenkant is de accommodatie de grootste kostenpost: 29 procent bij verenigingen met een eigen accommodatie en 50 procent bij verenigingen zonder eigen accommodatie.

Lees verder
17 mei 2018

Aandacht voor homo-acceptatie in de sport op de juiste plek

Het gebruik van ‘homo’ als scheldwoord of minachting is in de sport niet ongebruikelijk, zeker niet onder mannelijke teamsporters. De algemene acceptatie van seksuele diversiteit in de sport is echter groot, ook onder mannelijke teamsporters, op wie het homo-acceptatiebeleid vooral is gericht. Zo vindt 87 procent van alle verenigingssporters en 84 procent van de mannelijke teamsporters het geen enkel probleem wanneer een medesporter aangeeft homoseksueel te zijn. Toch geeft bijna de helft van de voetbalverenigingen aan dat homonegativiteit in hun vereniging voorkomt. Dit is bijna vier keer zoveel als bij andere verenigingen.

Lees verder
3 mei 2018

Sportparticipatie en bondslidmaatschap daalt in krimpregio’s

In krimp- en anticipeerregio’s is de sportparticipatie tussen 2012 en 2016 en het bondslidmaatschap tussen 2014 en 2016 gedaald. Dat constateert het Mulier Instituut dat, in samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport, onderzoek heeft uitgevoerd in transitiegebieden. Dat zijn gebieden met relatief  sterke demografische ontwikkelingen (krimp of groei). Verenigingen in bijna alle onderzochte transitieregio’s scoren lager op het gebied van organisatiekracht dan het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het ledenaantal, het kader, de accommodatie, de financiën en het beleid van verenigingen in zowel krimp- als groeiregio’s vaker tot zorgen leiden dan bij verenigingen in gebieden met minder sterke demografische ontwikkelingen.

Lees verder
26 april 2018

Helft jongeren wil vaker sporten als sport goedkoper wordt

Eén derde van de Nederlanders vindt de huidige prijzen voor het doen aan sport bezwaarlijk en zegt (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. Voor jongeren is dit percentage nog hoger: de helft van de jongeren (51%) geeft aan (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. Een verlaging van het toegangskaartje voor het zwembad kan liefst 41 procent van de Nederlanders ertoe bewegen (vaker) naar het zwembad te gaan.

Lees verder
26 april 2018

In memoriam: Paul Verweel

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Paul Verweel. Paul was mede-oprichter van het Mulier Instituut en 11 jaar lang voorzitter van het bestuur. Paul heeft hiermee een belangrijke impuls gegeven aan het sociaalwetenschappelijk sportonderzoek in Nederland, met scherp oog voor de relevantie van dat onderzoek voor het sportbeleid en de sportpraktijk.

Lees verder
20 april 2018

Basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig dan tien jaar geleden

Met de rapportage Peil.Bewegingsonderwijs heeft de Onderwijsinspectie de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in beeld is gebracht. De belangrijkste conclusie: basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig dan tien jaar geleden. De conclusies in het rapport van de Onderwijsinspectie zijn in lijn met recente rapportages van het Mulier Instituut over het bewegingsonderwijs.

Lees verder
19 april 2018

Sporters hebben gezondere leefstijl dan niet-sporters, maar drinken meer

Nederlanders die wekelijks sporten roken minder, eten gezonder, bewegen vaker voldoende en hebben minder overgewicht dan niet-sporters. Daarnaast blijkt dat hoe meer gezonde keuzes iemand maakt, hoe groter de kans is dat iemand aan sport doet. Dit stelt het Mulier Instituut in het factsheet leefstijl en sport, waarin CBS enquêtegegevens zijn geanalyseerd. Hoewel alcohol niet goed voor de gezondheid is, zien we dat sporters juist wel meer drinken.

Lees verder
18 april 2018

Minder kwetsbare sportverenigingen in Schiedam

Ten opzichte van vijf jaar geleden kent Schiedam minder kwetsbare sportverenigingen. Was in 2012 nog 31 procent van de sportverenigingen te categoriseren als kwetsbaar, in 2017 is dat 20 procent. Dit rapporteert het Mulier Instituut dat de vitaliteit onder sportverenigingen in Schiedam heeft onderzocht.

Lees verder
9 april 2018

Theoretisch voldoende binnensportruimte in Teylingen, in praktijk juist tekort

In de gemeente Teylingen voldoet het huidige aanbod van binnensportruimte niet aan de vraag van de gebruikers. Vanuit het onderwijs, de breedtesport en de topsport is uitbreiding van het huidige aanbod gewenst. De belangrijkste wensen van alle partijen lopen hierbij echter sterk uiteen.

Lees verder
4 april 2018

EK vrouwenvoetbal 2017: belangstelling overtreft verwachtingen

Zes op de tien volwassen Nederlanders, 8 miljoen personen, hebben het EK vrouwenvoetbal 2017 gevolgd. Deze belangstelling overtreft de verwachtingen: twee maanden vóór het EK waren nog vier op de tien Nederlanders voornemens het toernooi te volgen.

Lees verder
3 april 2018

Zwembaden passen bij karakter van Haarlem, maar update gewenst

De huidige gebruikers van de zwembaden in Haarlem vinden dat de zwembaden bij het karakter van de stad passen, maar dat de baden voor de toekomst kunnen worden verbeterd qua inrichting en functionaliteit.

Lees verder
23 maart 2018

Zwemlesaanbieders bezorgd over zwemniveau na behalen diploma

Zwemlesaanbieders zijn bezorgd dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma te weinig oefenen en te weinig zwemmen. 70 procent van de zwemlesaanbieders vindt dat kinderen na de zwemles te weinig zwemmen, waardoor hun zwemvaardigheid achteruit gaat.

Lees verder
23 maart 2018

Aantal verdrinkingen sterk afgenomen

Uit het onderzoek ‘Meer zicht op verdrinkingen’ dat het Mulier Instituut binnen het project NL Zwemveilig heeft uitgevoerd, blijkt dat het aantal verdrinkingen met dodelijke afloop in Nederland sinds 1950 sterk is afgenomen. Verdrinkingen komen met name voor bij jonge kinderen (0-5 jaar), ouderen (65+ jaar), mannen en mensen van niet-westerse komaf. Weersomstandigheden, afwezigheid van toezicht door ouders of toezichthouders, overschatting van eigen vaardigheden en onbekende omstandigheden zijn relevante risicofactoren.

Lees verder
20 maart 2018

Van goede bedoelingen naar goed gedrag: 10 oplossingen voor alledaagse sociale sportproblemen

Wat kan een trainer op het sportveld leren van een reclasseringsambtenaar en wat kan een sportbestuurder opsteken van een relatietherapeut? Deze vraag staat centraal in de rapportage Van goede bedoelingen naar goed gedrag. In deze rapportage verkennen de auteurs de mechanismen achter gedragsverandering en vertalen dit naar concrete voorbeelden in de sport. Het resultaat: tien oplossingen voor alledaagse sociale sportproblemen.

Lees verder
19 maart 2018

Onderzoek nieuwe sporten: verdere groei voor padel verwacht, groei beachvolleybal heeft piek bereikt

Padel gaat de komende jaren naar verwachting in versneld tempo doorgroeien. Beachvolleybal heeft de grootste groei gehad en boulderen bevindt zich in een kritische fase voor de ontwikkeling van de sport. Deze voorspelling doet het Mulier Instituut op basis van een nieuwe gehanteerde methode waarmee de groei van een sport wordt voorspeld aan de hand van het jaarlijks aantal nieuw aangelegde sportaccommodaties in Nederland.

Lees verder
12 maart 2018

Vraag en aanbod voor aangepast sporten in de regio Eindhoven in kaart gebracht

Uit de vraag-aanbodscan gehandicaptensport die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd, blijkt dat één van de grootste uitdagingen in de gehandicaptensport het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod is. Het aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking is in regio Eindhoven beter op de potentiële vraag afgestemd dan voor mensen met een motorische, visuele of auditieve beperking.

Lees verder
8 maart 2018

Aansluiten bij behoeften van deelnemers belangrijk om ouderen in beweging te krijgen

Uit de rapportage ‘Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten’ blijkt dat bewegen het risico op cognitieve achteruitgang bij ouderen kan verkleinen. Daarom worden door veel verschillende partijen beweegprogramma’s ontwikkeld. Om succesvol te zijn moet een beweegprogramma op een goede manier in praktijk worden gebracht. Voldoende kennis over en aansluiting bij de behoeften en wensen van de beoogde doelgroep zijn belangrijke voorwaarden om ouderen in beweging te krijgen.

Lees verder
8 maart 2018

Aandeel vrouwen in sportbondsbesturen blijft achter

In 2018 doet het Mulier Instituut i.s.m. met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en met ondersteuning van het ministerie van VWS onderzoek naar diversiteit (o.a. sekse, etniciteit, leeftijd) in (top)kaderfuncties. Hieruit blijken vrouwen in de sportbestuurskamer nog sterk ondervertegenwoordigd. Ondanks de toegenomen (inter)nationale aandacht voor het belang van meer  ‘diversiteit’ en een meer democratische man/vrouw verdeling, steeg juist het aandeel bonden zonder enige vrouw in hun bondsbesturen: één op de drie bonden heeft een bondsbestuur met alleen mannen.

Lees verder
7 maart 2018

Kinderen spelen minder vaak en minder lang buiten

Uit het factsheet ‘Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland’ van het Mulier Instituut blijkt dat kinderen van 4 tot 11 jaar minder vaak en minder lang buitenspelen. Jongens besteden meer tijd aan buitenspelen dan meisjes. Naarmate jongens ouder worden, besteden ze minder tijd aan buitenspelen. Meisjes spelen juist meer buiten naarmate ze ouder worden. Jonge kinderen (4-7 jaar) spelen ongeveer evenveel buiten als oudere kinderen (8-11 jaar). Voor beide groepen geldt dat de meesten drie tot zeven uur per week buitenspelen.

Lees verder
5 maart 2018

Eén op de drie gemeenten werkt met JOGG-aanpak om een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren te creëren

Uit de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 blijkt dat één op de drie gemeenten werkt met de lokale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht om gezond gewicht bij jongeren te realiseren. Het potentiële bereik van deze gemeenten was in 2017 circa 860.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar. Daarnaast worden via het programma Team:Fit 33.000 kinderen en jongeren potentieel bereikt. Het totale potentiële bereik van Jongeren Op Gezond Gewicht bedraagt daarmee circa 893.000 kinderen en jongeren tot en met 19 jaar (peildatum 30 september 2017).

Lees verder
1 maart 2018

Symposium Sport & Nation. Sporters met een dubbele nationaliteit: Kansen, belemmeringen en debatten

Over de verstandhouding tussen burgerschap, land en staat is de laatste decennia veel te doen. Het veranderen van nationaliteit of het gebruikmaken van dubbele nationaliteiten staat steeds meer ter discussie. Op het congres Sports & Nation staan discussies rondom nationaliteitsveranderingen van topsporters en de rol van staten en instituties bij het werven van buitenlandse sporttalenten centraal.

Lees verder
20 februari 2018

EK vrouwenvoetbal en EK hockey leiden tot ruim 200.000 berichten op sociale media

Uit een pilotonderzoek van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport naar de online belangstelling en beleving van topsportevenementen blijkt dat de EK vrouwenvoetbal 2017 en de EK hockey 2017 samen tot ruim 200.000 berichten op sociale media hebben geleid, met een potentieel bereik van ruim 1,1 miljard contactmomenten. Doel van deze pilot is om leerervaring op te doen hoe aan de hand van uitingen op sociale media en andere bronnen de online belangstelling en beleving van sportevenementen kan worden geanalyseerd en vastgelegd.

Lees verder
19 februari 2018

Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

Uit de Monitor sportuitgaven gemeenten (2017) blijkt dat de totale (netto) sportuitgaven van gemeenten in Nederland in 2016 1.202 miljoen euro bedroegen. Deze uitgaven zijn in 2016, net als in 2015 marginaal teruggelopen. Over deze beide jaren samen was de daling in uitgaven 1,3 procent. Gelet op de begrotingen voor 2017 is de verwachting dat de (geringe) daling in sportuitgaven van gemeenten zich in 2017 doorzet.

Lees verder
14 februari 2018

Sport nog steeds populair om liefde te ontmoeten

Uit het factsheet Liefde door de sport (2018) blijkt dat de sport nog steeds een grote rol speelt in de liefde. Eén op de zeven Nederlanders heeft weleens een serieuze relatie of affaire gehad via de sport. Voor leden van een sportvereniging is dat bijna een kwart (23%) en mannen (15%) ontmoeten vaker iemand via de sport dan vrouwen (12%). De frequentie van sporten is wel van invloed op het aantal serieuze relaties, maar niet op seksuele contacten of affaires.

Lees verder
12 februari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Een ruime meerderheid van de bevolking vindt het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden, gaat sport ook in 2018 een rol spelen bij de keuze in het stemhokje. Eén op de vijf kiesgerechtigden zegt de sportstandpunten van politieke partijen mee te nemen in de keuze op 21 maart 2018.

Lees verder
9 februari 2018

Sportapps bieden sporters en verenigingen kansen en zorgen

Sportapps bieden kansen voor sportverenigingen, -evenementen en informele groepen. Apps geven sporters en hun trainers inzicht in prestaties en de mogelijkheid om deze in perspectief te plaatsen. Tevens voorzien apps in de behoefte aan sociale contacten met medesporters.

Lees verder
29 januari 2018

Visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid gepresenteerd op VSG Kennisdag

Een rode draad in het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert!’ is het zoeken naar rendement op het lokaal aanwezige sportkapitaal: de lokale combinatie van accommodaties, aanbieders en programma. Sportbeleid is vooral het beter op elkaar afstemmen van deze drie elementen van het in het verleden opgebouwde lokale sportkapitaal in het licht van de doelstellingen van het lokale sportbeleid.

Lees verder
24 januari 2018

Kansen voor internationale wielerronde in Friesland

In de provincie Friesland zijn de voorwaarden ruimschoots aanwezig om een internationale wielerronde te organiseren met een positieve maatschappelijke spin-off. De organisatie van één of enkele etappes van de Tour de France of de Giro spreekt in de provincie het meest aan. Een positieve maatschappelijke spin-off kan worden bevorderd door het evenement in te zetten voor het realiseren van doelen die in de provinciale uitvoeringsagenda zijn opgetekend.

Lees verder
15 januari 2018

Consumentenuitgaven aan sport ongevoelig voor economische ontwikkelingen

De consumentenuitgaven aan sport veren niet onmiddellijk op bij een licht aantrekkende economie. Nederlandse huishoudens geven bij een opleving van de conjunctuur met name eerst extra geld uit aan lichaamsverzorging en luxere maaltijden thuis. Eerder onderzoek wees uit dat de sport in tijden van recessie niet bovenaan het lijstje van bezuinigingen van consumenten prijkt. Dit samen betekent dat consumentenuitgaven aan sport relatief ongevoelig lijken voor conjuncturele ontwikkelingen.

Lees verder
11 januari 2018

Contributie sportvereniging in de stad 30 procent hoger dan op platteland

Verenigingssporters betalen in niet-stedelijke gebieden gemiddeld 30 procent minder contributie dan in zeer sterk stedelijke gebieden. Aannemelijk is dat de hogere grondprijs in stedelijke gebieden wordt doorberekend in de huur die verenigingen betalen. Verenigingen vertalen deze hogere huur in een hogere contributie.

Lees verder
10 januari 2018

Tijdgebrek of andere hobby redenen voor jeugd om met vissen te stoppen

Tijdgebrek door school of werk is voor de oudere jeugd de belangrijkste reden om te stoppen met vissen. Jongere jeugd stopt het meest omdat ze een andere sport of hobby in plaats van sportvissen hebben gekregen.

Lees verder
9 januari 2018

Toezichthouders zwembaden ervaren invloed van verdrinkingsgeval in Rhenen

Zes op de tien toezichthouders in zwembaden geven aan dat de verdrinking van een negenjarig Syrisch meisje in een zwembad in Rhenen, en de veroordeling van drie toezichthouders in dat verband, invloed heeft op de ervaring van hun werk. Bijna alle professionele toezichthouders zijn bekend met de zaak, en vier op de tien toezichthouders zien invloed ervan op de uitvoering van hun werk.

Lees verder
8 januari 2018

Best Football Friends geslaagd initiatief meisjesvoetbal, met beperkt blijvend effect

Het Brabantse Best Football Friends-project heeft bijgedragen aan een positieve provinciale en lokale uitstraling van het meisjesvoetbal. Maar de langetermijnopbrengsten (legacy) ten aanzien van de doelstelling vanuit de provincie – vergroten beweeg- en sportgedrag onder meisjes en versterking van het meisjesvoetbal binnen de clubs – lijken beperkt. De focus van de BFF-organisatie lag uiteindelijk sterk op het realiseren van voldoende inschrijvingen en een kwalitatief goede en aansprekende toernooiorganisatie.

Lees verder