Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

Sportdeelname stimuleren onder verschillende sociale groepen en ongewenst gedrag en sociale uitsluiting tegengaan. Dat zijn belangrijke thema’s in sportbeleid en -onderzoek. Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport en zich daar ook ‘thuis’ kunnen voelen. Ongeacht geslacht, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, etniciteit, fysieke/cognitieve beperking of seksuele voorkeur.

Het Mulier Instituut onderzoekt de sportdeelname van allerlei groepen in de samenleving, maar ook de vertegenwoordiging van die groepen in leiderschapsposities in de sport. En we bestuderen mechanismen van in- en uitsluiting en de beleidsaandacht voor diversiteit en specifieke groepen.

 

 

 

Wangedrag in de sport beter te volgen door nieuwe vraagstelling

28 september 2023 | Met de kernindicator ‘wangedrag meemaken in de sport’ volgen we de mate waarin onder meer sporters en wedstrijdbezoekers...

Meer gemeentelijke aandacht voor financiële regelingen zodat mensen met een laag inkomen kunnen sporten

14 september 2023 | Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag i...

Buurtsportcoaches willen meer kennis over discriminatie en sociale uitsluiting in de sport

30 augustus 2023 | De helft van de buurtsportcoaches voelt zich niet vaardig genoeg om sportorganisaties te helpen bij het tegengaan van di...
Product

Vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport

Eén van de grootste uitdagingen in gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen de vraag naar passend sport- en beweegaanbod door mensen met een beperking en het aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroep. Het Mulier Instituut helpt gemeenten of regio’s die deze match willen verbeteren met het in kaart brengen van relevante data over de doelgroep en het aanbod. Hiervoor heeft zij de vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport ontwikkeld.

Websheet

Weinig toenemende diversiteit bondsbesturen, ondanks beleidsinzet

De helft van de sportbonden geeft aan beleid te hebben voor het vergroten en/of behouden van sociale diversiteit bij bestuurders en/of andere leidinggevende functies. Daarbij gaat het vooral om diversiteit naar geslacht en leeftijd. Tegelijkertijd kan in leidinggevende posities nauwelijks toenemende diversiteit worden vastgesteld. Het aandeel vrouwen in bondsbesturen is 18 procent en sinds 2012 nauwelijks toegenomen. Zes op de tien bondsbestuurders zijn ouder dan 50 jaar, een iets kleiner aandeel dan in 2015.

Vind onze publicaties in de kennisbank