Financiën

In de sportsector gaan jaarlijkse grote geldbedragen om. De behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport neemt toe. In het licht van de economische crisis, achteruitgang in koopkracht, toenemende armoede en bezuinigingen van gemeenten op hun uitgaven voor het sportbeleid onderzoekt het Mulier Instituut hoe de financiële situatie in de sportwereld zich ontwikkelt, en meer in het bijzonder hoe deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van sport voor de burger beïnvloeden. Daartoe wordt onder meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van enkele belangrijke financiële kengetallen van de sportsector, zoals gemeentelijke uitgaven aan sport, consumentenuitgaven aan sport, contributiehoogtes, huurtarieven en de financiële situatie bij sportverenigingen en -bonden. Daarnaast voert het Mulier Instituut economische haalbaarheidsstudies uit voor gemeenten en voor marktpartijen waar het gaat om specifieke typen sportaccommodaties of de organisatie van een topsportevenement. Verder is het Mulier Instituut gespecialiseerd in tarievenvergelijkingen voor gemeenten in relatie tot de prijsstelling en kostendekkendheid van sportaccommodaties.

Product

Rekenkameronderzoek

Rekenkamers hebben als opdracht om het gevoerde beleid scherp onder de loep te nemen. De schat aan data waar het Mulier Instituut over beschikt en de jarenlange ervaring in sportonderzoek, maken van het Mulier Instituut een geschikte partner voor Rekenkameronderzoek.

Uitgelicht

Tarievenvergelijking Brabantse gemeenten

Wat kost sport in de vijf grootste Brabantse gemeenten? Het Mulier Instituut bood een intergemeentelijke vergelijking van tarieven van sportaccommodaties en sportbegrotingen in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Zoeken in Kennisbank

Prijs in een op de vijf gevallen belangrijkste reden opzeggen sportlidmaatschap

13 december 2018 | In circa één op de vijf gevallen dat in een huishouden een lidmaatschap van een sportvereniging of fitnesscentrum is opg...

Een op de vijf sporters zou andere sport beoefenen als financiële situatie dat toeliet

10 december 2018 | Het beschikbare budget voor sport is mede bepalend voor de tak van sport die wordt beoefend: 21 procent van de sportende...

Bestedingen in tijd en geld aan zeven sporten in beeld gebracht

7 december 2018 | Wandelsporters besteden in vergelijking met beoefenaren van zes andere takken van sport per maand de meeste tijd aan hun...