Financiën

In de sportsector gaan jaarlijkse grote geldbedragen om. De behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport neemt toe. In het licht van de economische crisis, achteruitgang in koopkracht, toenemende armoede en bezuinigingen van gemeenten op hun uitgaven voor het sportbeleid onderzoekt het Mulier Instituut hoe de financiële situatie in de sportwereld zich ontwikkelt, en meer in het bijzonder hoe deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van sport voor de burger beïnvloeden. Daartoe wordt onder meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van enkele belangrijke financiële kengetallen van de sportsector, zoals gemeentelijke uitgaven aan sport, consumentenuitgaven aan sport, contributiehoogtes, huurtarieven en de financiële situatie bij sportverenigingen en -bonden. Daarnaast voert het Mulier Instituut economische haalbaarheidsstudies uit voor gemeenten en voor marktpartijen waar het gaat om specifieke typen sportaccommodaties of de organisatie van een topsportevenement. Verder is het Mulier Instituut gespecialiseerd in tarievenvergelijkingen voor gemeenten in relatie tot de prijsstelling en kostendekkendheid van sportaccommodaties.

Product

Rekenkameronderzoek

Rekenkamers hebben als opdracht om het gevoerde beleid scherp onder de loep te nemen. De schat aan data waar het Mulier Instituut over beschikt en de jarenlange ervaring in sportonderzoek, maken van het Mulier Instituut een geschikte partner voor Rekenkameronderzoek.

Uitgelicht

Tarievenvergelijking Brabantse gemeenten

Wat kost sport in de vijf grootste Brabantse gemeenten? Het Mulier Instituut bood een intergemeentelijke vergelijking van tarieven van sportaccommodaties en sportbegrotingen in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Zoeken in Kennisbank

Helft jongeren wil vaker sporten als sport goedkoper wordt

26 april 2018 | Eén derde van de Nederlanders vindt de huidige prijzen voor het doen aan sport bezwaarlijk en zegt (vaker) te gaan sport...

Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

19 februari 2018 | Uit de Monitor sportuitgaven gemeenten (2017) blijkt dat de totale (netto) sportuitgaven van gemeenten in Nederland in 2...

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

12 februari 2018 | Een ruime meerderheid van de bevolking vindt het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering e...