Leren bewegen

Sport, een actieve leefstijl en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen rond sport en bewegen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs al vanaf de oprichting. De omvang, de kwaliteit en de effecten van het bewegingsonderwijs en sport op scholen zijn onderwerp van de periodieke monitoring door het instituut. Naar zwemonderwijs en zwemveiligheid wordt onderzoek gedaan in het kader van Nederland Zwemveilig. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met beleidsinstanties zoals verschillende ministeries, KVLO, NOC*NSF en de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Het Mulier Instituut publiceert brede analyses op dit thema in de Rapportage Sport. In internationaal verband wordt samengewerkt met de EuPEO aan een Europees Physical Education Observatory. Andere onderwerpen waaraan meer specifiek aandacht wordt besteed betreffen Physical Literacy, lange termijn effecten van bewegingsonderwijs, inzet van vakleerkrachten, sport en bewegen in de gezonde school, passend onderwijs en blessurepreventiebeleid.

Uitgelicht

Schoolprofessionals zien meerwaarde van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling

Schoolprofessionals signaleren positieve opbrengsten van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de motoriek van leerlingen. Belemmeringen om meer ondersteuning te bieden zijn gebrek aan tijd, financiën en geringe ouderbetrokkenheid. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat door het Mulier Instituut is uitgevoerd. Interviews met schooldirecteuren en vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben tot deze inzichten geleid.

Uitgelicht

Bewegen in de kinderopvang: onduidelijkheid over aanbod en effectiviteit

Over het aanbod aan beweegactiviteiten in de kinderopvang en de mate waarin deze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van beweegvaardigheden is nog veel onduidelijkheid. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor het wenselijke beweegaanbod in de kwaliteitseisen van de kinderopvang leidt ertoe dat dit vaak niet wordt meegenomen in het beleid van de opvang en dat pedagogisch medewerkers hier niet structureel mee bezig zijn. Omdat de bereidheid van medewerkers binnen de opvang wel aanwezig is, kan bijscholing over het belang van bewegen en het bieden van handvatten voor een passend activiteitenaanbod een eerste stap zijn in het structureel realiseren van activiteiten gericht op fundamentele beweegvaardigheden binnen de dagopvang in Nederland.

Zoeken in Kennisbank

 

47% van de gemeenten en 66% van de basisscholen meet motorische vaardigheden

19 mei 2020 | De helft (47%) van de gemeenten geeft aan meetinstrumenten voor het meten van motorische vaardigheden te gebruiken. Twee...

Effectstudie The Daily Mile: positief resultaat op uithoudingsvermogen van kinderen

2 april 2020 | The Daily Mile is een beweeginitiatief voor basisscholen (groep 3 t/m 8). Een klas rent op minimaal drie schooldagen per...

Schoolprofessionals zien meerwaarde van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling

3 maart 2020 | Schoolprofessionals signaleren positieve opbrengsten van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de motoriek...