Leren bewegen

Sport, een actieve leefstijl en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is belangrijk dat iedereen die wil sporten en bewegen, dat ook kan, te beginnen bij de allerjongsten. Goed leren bewegen is de belangrijkste doelstelling van het onderwijs in bewegen en sport op school. Maar niet alleen daar leren kinderen bewegen. Dat gebeurt ook thuis, in de kinderopvang, op de sportvereniging en speelplaatsen. Het Mulier Instituut onderzoekt het leren bewegen van kinderen met een brede scope in al deze omgevingen. Daarmee sluit het onderzoek aan bij het sportakkoord, dat het verbeteren van de motorische vaardigheid van kinderen als speerpunt heeft, onder andere om het plezier in sporten te vergroten en zo een leven lang sporten en bewegen te stimuleren.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen rond sport en bewegen in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De omvang, de kwaliteit en de uitkomsten van het bewegingsonderwijs en sport op scholen zijn onderwerp van de monitoring  door het instituut. De voorschoolse periode krijgt aandacht in onderzoek naar bewegen van 0-4 jarigen, bijvoorbeeld in de kinderopvang. Het sportaanbod in de jeugdsport en buitenspelen zijn twee andere gebieden waar het leren bewegen wordt onderzocht.

Naar zwemonderwijs en zwemveiligheid wordt onderzoek gedaan in het kader van Nederland Zwemveilig. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met beleidsinstanties zoals verschillende ministeries, KVLO, NOC*NSF en de Nationale Raad Zwemveiligheid.

In internationaal verband wordt samengewerkt in het EuPEO  consortium aan een Europees Physical Education Observatory.

 

Uitgelicht

Beleid buitenspelen krijgt te weinig structurele aandacht

Structurele aandacht voor buitenspelen in het beleid van het Rijk en gemeenten ontbreekt. Buitenspelen staat de laatste jaren onder druk. Verkeersdrukte, verstedelijking en onvoldoende speelruimte belemmeren kinderen in hun buitenspeeldrang. Bovendien zijn ouders soms huiverig om kinderen te stimuleren om buiten te spelen vanwege de verwachte risico’s. Dit terwijl veel kinderen graag buitenspelen. Zij kunnen lekker bewegen, samen spelen en dingen ontdekken. Op die manier levert buiten spelen een bijdrage aan hun ontwikkeling. De aandacht voor het thema buitenspelen in het beleid wisselt echter voortdurend.

Uitgelicht

47% van de gemeenten en 66% van de basisscholen meet motorische vaardigheden

De helft (47%) van de gemeenten geeft aan meetinstrumenten voor het meten van motorische vaardigheden te gebruiken. Twee derde (66%) van de scholen in het primair onderwijs gebruikt een meetinstrument om de motorische vaardigheden van leerlingen te meten. Dit geldt voor een op de vijf (20%) scholen in het voortgezet onderwijs en de helft van de scholen in het speciaal (48%) en praktijk onderwijs (50%).

Zoeken in Kennisbank

 

Een derde van de gemeenten biedt stimulering zwemvaardigheid volwassenen

24 maart 2021 | Ruim een kwart van de gemeenten in Nederland heeft een eigen regeling om de zwemvaardigheid bij volwassenen te bevordere...

Het middelbaar beroepsonderwijs: bewegen en sport voor bredere gezondheidsbevordering

16 februari 2021 | De drijfveren voor het bieden van beweeg- en sportaanbod lijken binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) meer vanuit...

Zoektocht naar passend meetinstrument in het speciaal onderwijs: de eerste veelbelovende stappen zijn gezet

10 februari 2021 | Vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben behoefte aan een meetinstrument dat de motorische vaardigheden van de leerling...