Leren bewegen

Sport, een actieve leefstijl en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Mulier instituut volgt de ontwikkelingen rond sport en bewegen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs al vanaf de oprichting. De omvang, de kwaliteit en de effecten van het bewegingsonderwijs en sport op scholen zijn onderwerp van de periodieke monitoring door het instituut. Naar zwemonderwijs en zwemveiligheid wordt onderzoek gedaan in het kader van Nederland Zwemveilig. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met beleidsinstanties zoals verschillende ministeries, KVLO, NOC*NSF en de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Het Mulier Instituut publiceert brede analyses op dit thema in de Rapportage Sport. In internationaal verband wordt samengewerkt met de EuPEO aan een Europees Physical Education Observatory. Andere onderwerpen waaraan meer specifiek aandacht wordt besteed betreffen Physical Literacy, lange termijn effecten van bewegingsonderwijs, inzet van vakleerkrachten, sport en bewegen in de gezonde school, passend onderwijs en blessurepreventiebeleid.

Uitgelicht

Basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig

Met de rapportage Peil.Bewegingsonderwijs heeft de Onderwijsinspectie de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in beeld is gebracht. De belangrijkste conclusie: basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig dan tien jaar geleden. De conclusies in het rapport van de Onderwijsinspectie zijn in lijn met recente rapportages van het Mulier Instituut over het bewegingsonderwijs

Uitgelicht

Bewegen en sport op deel vmbo blijft achter bij landelijke norm

Binnen alle onderwijsstromen van het voorgezet onderwijs is de nodige aandacht voor les in bewegen en sport. Het lesaanbod op de theoretische/gemengde leerweg blijft achter bij de gehanteerde landelijke norm. Dit was in 2014 het geval en ook de 1-meting die het Mulier Instituut in 2018 heeft uitgevoerd laat hetzelfde beeld zien. Vmbo-leerlingen zijn ook buiten school minder sportief actief: ruim drie kwart van de scholieren geeft aan wekelijks te sporten (78%), scholieren van het van het vmbo (71%) aanzienlijk minder dan die van het vwo (87%). Bij de helft van de vo-scholen hebben leerkrachten lichamelijke opvoeding te maken met motivatieproblemen bij leerlingen, ook dit is juist bij vmbo-leerlingen meer het geval.

Zoeken in Kennisbank

 

Schoolprofessionals zien meerwaarde van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling

3 maart 2020 | Schoolprofessionals signaleren positieve opbrengsten van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de motoriek...

Aandacht voor sociale vorming bij bewegingsonderwijs in speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs

16 december 2019 | Meer dan bij reguliere basisscholen wordt het bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs d...

Speciaal onderwijs biedt vaker schoolzwemmen aan dan regulier primair onderwijs

12 december 2019 | In het speciaal onderwijs biedt ruim de helft van de scholen (54%) schoolzwemmen aan. Dit is meer dan in het primair ond...