Buitenspelen

In het Nationaal Sportakkoord wordt gewezen op het belang van buitenspelen voor voldoende beweegactiviteit en een goede ontwikkeling van motorische vaardigheden van kinderen. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen (0-12 jaar) beweegt niet voldoende. Daarnaast zijn er zorgen over de motorische ontwikkeling van de Nederlandse kinderen. Door meer inzicht te genereren in het buitenspeelgedrag van kinderen en hoe dit gestimuleerd kan worden, kan gericht beleid worden gevoerd om buitenspelen te stimuleren.

Het Mulier Instituut publiceerde in 2018 een factsheet over de ontwikkeling van buitenspelen in Nederland. Daarin werd geconcludeerd dat buitenspelen in Nederland onder druk staat, maar van een drastische daling geen sprake is. Naar aanleiding van het Nationaal Sportakkoord heeft het Mulier Instituut in 2020 een uitgebreide verkenning gedaan voor het Ministerie van VWS naar wat bekend is over buitenspeelgedrag, buitenspeelbeleid (lokaal, nationaal en internationaal) en effectieve maatregelen ter bevordering van buitenspelen. Daarin werd onder andere geconcludeerd dat buitenspeelgedrag en speelruimte nog niet goed in beeld gebracht zijn. Ook is nog weinig inzicht in de effectiviteit van (speelruimte)beleid en is beleid dat wordt gevoerd veelal eenzijdig gericht op beweegstimulering, terwijl ook gedacht kan worden aan een meer multifunctionele benadering, zoals ‘ontmoeting’ en ‘ontdekken’. De verkenning mondt uit in een aantal aanbevelingen voor onderzoek, beleid en praktijk. In het kader daarvan houdt het Mulier Instituut zich momenteel onder andere bezig met:

  • Het inzichtelijk maken van beïnvloedende factoren op buitenspelen. Hierbij wordt gekeken naar zowel fysieke, sociale als persoonlijke factoren in bestaande (wetenschappelijke) literatuur en volgens wetenschappelijke experts. Doel is komen tot een gefundeerder selectie van factoren om zo de effectiviteit van landelijk en lokaal beleid te vergroten en de betrokken professionals gerichter te kunnen ondersteunen.
  • Het onderzoeken van mogelijkheden om monitoring van buitenspelen te uniformeren.
  • Het opnemen van speellocaties in de Database Sportaanbod.
  • De invloed van de coronacrisis op buitenspeelgedrag van kinderen. In dit kader zijn inmiddels een aantal rapportages verschenen (Ouders over buitenspelen in tijden van corona, beweeggedrag van kinderen in tijden van corona)

Binnen dit onderwerp houdt het Mulier Instituut nauw contact met de praktijk, bijvoorbeeld door deel uit te maken van de Buitenspeelcoalitie en het betrekken van experts.