Sportcultuur

Met het doel om iedereen met plezier en veilig te laten sporten richt de overheid zich op bewustwording, preventie en het tegengaan van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Onderdeel daarvan is dat een pedagogisch verantwoorde, kindgerichte benadering en (talent)ontwikkeling belangrijker is dan winnen.

Het Mulier Instituut monitort de programma’s die hiervoor zijn opgezet. In het verleden rapporteerde het MI onder andere over de voortgang van het programma Sportiviteit en Respect (SRR), Masterplan Arbitrage en het meest recente beleidsprogramma Naar een Veiliger Sportklimaat (2012-2018). Ook in het kader van het Nationale Sportakkoord (2018-2021) is ‘positieve sportcultuur’ een kernthema, waarbinnen ontwikkelingen door het MI nauwlettend gevolgd blijven worden.

Naar een veiliger sportklimaat

Het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” (VSK) is eind 2011, op initiatief van VWS, van start gegaan en liep tot en met 2018. Het doel van het actieplan was het tegengaan van geweld en intimidatie op en rond de sportvelden en het creëren van een veilig sportklimaat waarin iedereen met plezier kan sporten.

Het actieplan werd uitgevoerd door NOC*NSF in samenwerking met de KNVB, de KNHB en de overige sportbonden, de VNG en de MO-groep en de betrokken ministeries. Het actieplan bestond op hoofdlijnen uit maatregelen gericht op:

  • excessen;
  • lokaal veiligheidsbeleid;
  • tuchtrecht;
  • gedragsregels;
  • spelregels;
  • vrijwilligers (scheidsrechters, sportbestuurders, trainers en coaches).

Het Mulier Instituut rapporteerde jaarlijks over de voortgang van het VSK-programma.
Doel van de ‘VSK-monitor’ was om vast te stellen:

  • welke voortgang met het VSK-programma werd geboekt (lopen de onderdelen op koers, waar moet eventueel worden bijgestuurd);
  • hoeveel en welke groepen en organisaties met het programma werden bereikt, met welke programma-onderdelen;
  • wat daarvan de betekenis was in termen van gewenst en ongewenst gedrag en de veiligheid binnen het Nederlandse sportklimaat.

Om de betekenis van het programma vast te stellen, is gekeken naar ontwikkelingen in de bevolking in het algemeen, en bij specifieke doelgroepen (scheidsrechters, sportbestuurders, trainers en coaches) en organisaties die wel en die niet bij het programma zijn betrokken.

Klik hier voor de VSK Monitor 2018. Voortgangsrapportage Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (pdf).

Uitgelicht

VSK Monitor 2018

Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport is hoger dan elders in de maatschappij. Veilig Sportklimaat (VSK) ligt beklonken in beleidsplannen van sportbonden en steeds meer verenigingen hebben clubregels, vertrouwenspersonen en protocollen voor omgang met excessen. Het belang van Veilig Sportklimaat is diep in de Nederlandse sport doorgedrongen. Tegelijk stellen betrokkenen vast dat ‘VSK’ nooit af is en vinden kaderleden het noodzakelijker dan ooit dat aandacht besteed wordt aan een veilig sportklimaat.

Uitgelicht

SportKlimaatApp geeft dieper inzicht in sportief wedstrijdgedrag

Hoe sportief gaat het eraan toe op de Nederlandse amateurvelden, en welke wedstrijden verlopen het sportiefst? Hoe verloopt de wedstrijdspanning tijdens een wedstrijd, en welke factoren zijn daaraan gerelateerd? Laat een verliezend team meer negatieve gedragingen zien dan een winnend team? Een aantal belangrijke vragen die het Mulier Instituut heeft beantwoord op basis van meer dan 100.000 geregistreerde sportieve en onsportieve gedragingen bij 875 wedstrijden in de amateursport.

Zoeken in Kennisbank

Voortvarende start uitvoering maatregelen tegen racisme in het voetbal in coronajaar

8 februari 2021 | Veel van de geplande maatregelen uit het actieplan ‘Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we discriminatie buitenspe...

Leerproces in proeftuinenproject clubkadercoaching positief gewaardeerd

20 januari 2021 | Het proeftuinenproject clubkadercoaching experimenteerde met de inzet van buurtsportcoaches als clubkadercoach bij sport...

Minder fysiek wedstrijdgedrag en een lagere wedstrijdspanning tijdens sportwedstrijden in coronatijd

19 januari 2021 | In 2020 zijn er, vergeleken met voorgaande jaren, minder fysieke gedragingen, zoals omhelzen of handgeven, geregistreerd...