Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat onder andere over seksuele intimidatie en seksueel geweld. Dit is een actueel thema in de sportwereld. Sinds het rapport van Commissie de Vries uit 2016 is er meer zicht gekomen op de aard en omvang van de problematiek in de sport. Ook zijn maatregelen voorgesteld om de alertheid en weerbaarheid en het organiserend vermogen van de sportsector te verbeteren.

Het Mulier Instituut zet zich actief in om de kennisontwikkeling binnen dit thema te vergroten, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Zo is het Mulier Instituut onderdeel van het IRNOVIS-netwerk (International Research Network on Violence and Integrity in Sports). Dit is een vijfjarige onderzoekssamenwerking tussen verschillende internationale onderzoekers om onderzoeksactiviteiten af te stemmen en een gesprekspartij te zijn voor gremia als het IOC. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat het Mulier Instituut het IOC in 2020 heeft geholpen bij het organiseren en afnemen van focusgroepen voor het nieuwe beleidsplan over grensoverschrijdend gedrag in de sport (Results of the focus groups on IOC’s strategic plan for harassment and abuse 2021-2024 (intern rapport) – Mulier Instituut).

Verder heeft het Mulier Instituut in 2019 een factsheet uitgebracht over het beleid inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportbonden. Daarnaast is het Mulier Instituut co-coördinator van het Erasmus+-project Safe Sport Allies. Binnen dit project, dat loopt tot juli 2023, wordt onderzocht hoe wegkijkgedrag op lokale sportverenigingen kan worden tegengegaan. Daarvoor wordt een gevalideerde interventie ontwikkeld.

Lopend onderzoek 

In 2021 focust het Mulier Instituut voor de monitoring voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nadrukkelijk op een tweetal onderwerpen. Allereerst zal het Verenigingspanel gebruikt worden om in beeld te brengen in hoeverre sportverenigingen preventieve maatregelen hebben genomen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de club tegen te gaan (bv. een vertrouwenscontactpersoon, gebruik van een VOG, cursussen voor trainers, enz.). Ten tweede zal door middel van verdiepend kwalitatief onderzoek bestudeerd worden hoe verenigingsbestuurders ervoor zorgen dat iedereen binnen de vereniging alert is op signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en weet hoe hij/zij moet ingrijpen wanneer het zich voordoet. Dit verdiepende onderzoek zal in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Roeibond worden uitgevoerd.  

Meer weten over lopende onderzoeken binnen dit thema? Neem contact op met Vidar Stevens. 

Vind onze publicaties in de kennisbank