Monitoring

Verenigingsmonitor

De ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen worden in beeld gebracht met de Verenigingsmonitor. Voor diverse opdrachtgevers wordt gepeild op thema’s als de gezonde sportkantine, veilig sportklimaat, energiemaatregelen, sportgezondheidszorg, rookbeleid, sociale hygiëne, seksuele intimidatie, accommodatiebeleid en leden- en kaderbeleid.

Monitor Sport en corona

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF).

Betaalbaarheid van sport

In het sportbeleid wordt veel waarde gehecht aan de betaalbaarheid van sport. Mede door de overheidsuitgaven aan sport wordt geprobeerd om sport voor iedereen betaalbaar te houden.  Maar lukt dat ook? Om grip te houden op de betaalbaarheid van sport monitort het Mulier Instituut de ontwikkelingen in de kosten van sportbeoefening en de consumentenuitgaven aan sport en is aandacht voor het gebruik van armoederegelingen.

 

AccommodatieMonitor Sport

De AccommodatieMonitor Sport, kortweg AMS, volgt de ontwikkelingen op het gebied van sportaccommodaties in Nederland. De belangrijkste bron van gegevens is het Databestand SportAanbod (DSA), waarin alle sportaccommodaties in Nederland zijn geregistreerd.

Monitor school en sport

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs en de relatie school en sport. Met monitoronderzoeken worden lesomvang, leerkrachten, accommodatie, onderwijskwaliteit en externe samenwerking van scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs in kaart gebracht.

Monitor lokaal sportbeleid

Het Mulier Instituut heeft een breed instrumentarium aan beleidsmonitoren beschikbaar waar gemeenten gebruik van kunnen maken, onder andere voor de monitoring en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches, voor het JOGG-programma, en voor projecten in het sociaal domein.

Topsport in Nederland (TiN)

De Topsport in Nederland-monitor is een nieuwe monitor waarin we de ontwikkelingen op de belangrijkste indicatoren binnen de Nederlandse topsport beschrijven. De TiN biedt via jaarlijkse rapportages doorlopend informatie over uiteenlopende thema’s in de topsport.