Monitoring

Verenigingsmonitor

De ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen worden in beeld gebracht met de Verenigingsmonitor. Voor diverse opdrachtgevers wordt gepeild op thema’s als de gezonde sportkantine, veilig sportklimaat, energiemaatregelen, sportgezondheidszorg, rookbeleid, sociale hygiëne, seksuele intimidatie, accommodatiebeleid en leden- en kaderbeleid.

Monitoring landelijke beleidsprogramma's

Steeds vaker leggen beleidsmakers rekenschap af van de ontwikkeling in het uitgezette beleid, de behaalde resultaten en de gerealiseerde effecten. Met een beleidsmonitor van het Mulier Instituut wordt de voortgang in het beleids(programma) in beeld gebracht. Het Mulier Instituut monitort de landelijke beleidsprogramma's van onder meer Sport Bewegen in de Buurt, Jongeren op Gezond Gewicht, NL Zwemveilig en Veilig Sportklimaat.

Betaalbaarheid van sport

In het sportbeleid wordt veel waarde gehecht aan de betaalbaarheid van sport. Mede door de overheidsuitgaven aan sport wordt geprobeerd om sport voor iedereen betaalbaar te houden.  Maar lukt dat ook? Om grip te houden op de betaalbaarheid van sport monitort het Mulier Instituut de ontwikkelingen in de kosten van sportbeoefening en de consumentenuitgaven aan sport en is aandacht voor het gebruik van armoederegelingen.

 

AccommodatieMonitor Sport

De AccommodatieMonitor Sport, kortweg AMS, volgt de ontwikkelingen op het gebied van sportaccommodaties in Nederland. De belangrijkste bron van gegevens is het Databestand SportAanbod (DSA), waarin alle sportaccommodaties in Nederland zijn geregistreerd.

Monitor school en sport

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs en de relatie school en sport. Met monitoronderzoeken worden lesomvang, leerkrachten, accommodatie, onderwijskwaliteit en externe samenwerking van scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs in kaart gebracht.

Monitor lokaal sportbeleid

Het Mulier Instituut heeft een breed instrumentarium aan beleidsmonitoren beschikbaar waar gemeenten gebruik van kunnen maken, onder andere voor de monitoring en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches, voor het JOGG-programma, en voor projecten in het sociaal domein.