Beleidsondersteunend onderzoek

Ruimte-onderzoek

Hebben we als gemeente voldoende accommodaties? Gegeven demografische veranderingen, waar gaan zich tekorten voordoen? Biedt kunstgras (voldoende) soelaas? Voor een snel en adequaat inzicht in de (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties heeft het MI een ruimte-instrument ontwikkeld.

Beweegvriendelijke omgeving

Welke openbare ruimte is beschikbaar voor sport en bewegen, hoe wordt deze gebruikt en waar liggen kansen om het gebruik van de sportieve openbare ruimte te verbeteren? Met de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving als startpunt brengen we de aanwezige sportieve openbare ruimte per buurt of wijk in kaart en vergelijken we deze, met behulp van buurt- en wijkkenmerken, met de andere buurten of wijken in de gemeente of met andere gemeenten in de provincie.

Interventies

Het Mulier Instituut ondersteunt interventie-eigenaren bij de evaluatie van een sport- en beweeginterventie. Het MI voert regelmatig procesevaluaties uit om meer zicht te krijgen op de resultaten bij de uitvoering van de interventie, zoals bijvoorbeeld samenwerking. Daarnaast voert het Mulier Instituut evaluaties uit naar de effecten en opbrengsten van een interventie.

Sportdeelname-onderzoek

Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport. Maar wie doen er aan sport en hoe valt deelname te beïnvloeden?

Haalbaarheidsstudie

Wanneer er de ambitie is om een sportevenement te organiseren, is het zaak zicht te krijgen op de haalbaarheid, de te verwachten effecten en de condities waaronder wenselijke effecten gestalte kunnen krijgen. Plannen voor een nieuwe sportaccommodatie zijn niet compleet zonder een onafhankelijk oordeel ten aanzien van de haalbaarheid, grip op het marktgebied en ontwikkelingen in de sector.

Gehandicaptensport

Met de vraag-aanbodanalyse kan het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking worden afgezet tegen het geschatte aantal mensen met een beperking in een gemeente of regio en locaties of voorzieningen waar gehandicapten gebruik van maken. Daarnaast heeft het MI een toolbox behoefteonderzoek ontwikkeld die lokale of regionale organisaties handvatten biedt om een onderzoek uit te voeren naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een beperking.

Vitaliteitsindex

Met de vitaliteitsindex van het Mulier Instituut kan snel een beeld worden gekregen van de organisatiekracht en de maatschappelijke oriëntatie van verenigingen. De index vertelt of een vereniging nu en in de toekomst goed in staat is om zijn sport(en) aan zijn leden aan te bieden, brengt inzicht in hoe de samenwerking met andere (niet) sportorganisaties verloopt, en meet hoe het op de sportvereniging is gesteld met gezondheid en normen en waarden.

Tarief- en exploitatievergelijkingen sportaccommodaties

Het overgrote deel van het gemeentelijk budget gaat op aan het bouwen en exploiteren van sportaccommodaties. Maar ook voor de gebruiker van de sportaccommodaties is een belangrijk deel van de uitgaven gerelateerd aan het huren van deze sportaccommodaties. De kosten van de sportaccommodatie worden dus verdeeld over de gemeente en de gebruiker. Deze verdeling van kosten is alleen allesbehalve uniform. De verdeling van de lasten verschilt per gemeente, per (type) accommodatie en per huurder. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de sportaccommodaties in gemeenten geëxploiteerd worden, voert het Mulier Instituut exploitatievergelijkingen uit.

Zwemvaardigheid

Hoeveel kinderen behalen een of meerdere zwemdiploma’s? Voor welke kinderen is dat lastiger dan gemiddeld? Waar komt dat door? Wat helpt, bijvoorbeeld vanuit beleid, om meer kinderen zwemvaardig te laten worden? Het Mulier Instituut doet hier zowel landelijk als lokaal onderzoek naar.