Onderzoekthema's

Aanbieders

Nederland kent een hoge dichtheid van én een grote variëteit aan sportaanbieders, zoals sportverenigingen, zwembaden, fitnesscentra, maneges en evenementenorganisatoren. Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen bij de sportaanbieders en doet onderzoek naar thema’s als vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de financiële situatie van sportaanbieders.

Naar Thema

Beleid

Sportbeleid is vanouds gericht op de bevordering van de sportdeelname. Maar sport en bewegen worden door overheden in toenemende mate ook ingezet om maatschappelijke doelstellingen te realiseren op het vlak van gezondheid, sociale cohesie en economie. Het MI voert onderzoek uit om dit sportbeleid te onderbouwen.

Naar Thema

Deelname

Wie doet aan sport en wie niet? Hoe zijn verschillen in sportdeelname te verklaren? Hoe kan de deelname aan sport worden gestimuleerd? Het Mulier Instituut onderzoekt het.

Naar Thema

Diversiteit

Het stimuleren van sportdeelname onder diverse sociale groepen en het tegengaan van ongewenst gedrag en sociale uitsluiting zijn belangrijke thema’s in sportbeleid en -onderzoek. Binnen het Mulier Instituut bestaat van oudsher veel expertise op het terrein van sociale diversiteit en mechanismen van in- en uitsluiting.

Naar Thema

Evenementen

Overheden en bedrijven investeren in sportevenementen om de sport naar een hoger plan te tillen en om het realiseren van de eigen maatschappelijke en economische doelen te bevorderen. Welke effecten zijn te verwachten? Hoe kunnen positieve effecten worden bevorderd en hoe kan de impact van een evenement worden gemeten?

Naar Thema

Financiën

In de sportsector gaan jaarlijkse grote geldbedragen om. De behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport neemt toe. Het Mulier Instituut onderzoekt hoe de financiële situatie in de sportwereld zich ontwikkelt, en meer in het bijzonder hoe deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van sport voor de burger beïnvloeden.

Naar Thema

Gezondheid

Sport wordt vaak als middel ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut voert op het thema Gezondheid verschillende monitorstudies uit, doet evaluerend of verdiepend onderzoek en ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van lokaal sport- en gezondheidsbeleid.

Naar Thema

Leren bewegen

Sport en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Mulier instituut volgt de ontwikkelingen rond sport en bewegen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en onderzoekt thema’s als leren bewegen en zwemvaardigheid.

Naar Thema

Voorzieningen

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeenten, de georganiseerde sport en de sporter.

Naar Thema