Onderzoeksthema’s

Aanbieders

Nederland kent een hoge dichtheid van én een grote variëteit aan sportaanbieders. Het MI volgt de ontwikkelingen bij de sportaanbieders en onderzoekt thema’s als vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de financiële situatie van sportaanbieders.

Naar Thema

Deelname

Wie doet aan sport en wie niet? Hoe zijn verschillen in sportdeelname te verklaren? Hoe kan de deelname aan sport worden gestimuleerd? Het Mulier Instituut onderzoekt het.

Naar Thema

Diversiteit & Inclusie

Het stimuleren van sportdeelname onder diverse sociale groepen en het tegengaan van ongewenst gedrag en sociale uitsluiting zijn belangrijke thema’s in sportbeleid en -onderzoek. Binnen het Mulier Instituut bestaat van oudsher veel expertise op het terrein van sociale diversiteit en mechanismen van in- en uitsluiting.

Naar Thema

Evenementen

Overheden en bedrijven investeren in sportevenementen om de sport naar een hoger plan te tillen en om het realiseren van de eigen maatschappelijke en economische doelen te bevorderen. Welke effecten zijn te verwachten? Hoe kunnen positieve effecten worden bevorderd en hoe kan de impact van een evenement worden gemeten?

Naar Thema

Financiën

In de sportsector gaan jaarlijkse grote geldbedragen om. De behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport neemt toe. Het Mulier Instituut onderzoekt hoe de financiële situatie in de sportwereld zich ontwikkelt, en meer in het bijzonder hoe deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van sport voor de burger beïnvloeden.

Naar Thema

Gezondheid

Sport wordt vaak als middel ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut voert op het thema Gezondheid verschillende monitorstudies uit, doet evaluerend of verdiepend onderzoek en ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van lokaal sport- en gezondheidsbeleid.

Naar Thema

Leren bewegen

Sport en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Mulier instituut volgt de ontwikkelingen rond sport en bewegen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en onderzoekt thema’s als leren bewegen en zwemvaardigheid.

Naar Thema

Sportcultuur

Met het doel om iedereen veilig en met plezier te laten sporten wordt gericht op bewustwording, preventie en het tegengaan van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Het MI monitort de programma’s die hiervoor zijn opgezet, onder meer via de SportklimaatApp.

Naar Thema

Topsport

De ontwikkeling van talent naar topsporter, de consequenties van een topsportloopbaan, het topsportklimaat en de waarde van topsport voor de maatschappij zijn thema’s die binnen het Mulier Instituut worden onderzocht.

Naar Thema

Voorzieningen

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeenten, de georganiseerde sport en de sporter.

Naar Thema