Download de algemene voorwaarden in pdf.

Algemene Voorwaarden

 opdrachtuitvoering door Stichting Mulier Instituut

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtovereenkomsten tussen Stichting Mulier Instituut (hierna te noemen: Mulier Instituut) en de opdrachtgever, resp. hun rechtsopvolgers.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2 – Grondslag offerte

 1. De offerte van het Mulier Instituut is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. De offerte is niet langer geldig dan drie maanden nadat zij is uitgebracht.
 3. Een opdracht die wordt aanvaard na het verstrijken van de termijn genoemd in het tweede lid of zonder dat hieraan een offerte is voorafgegaan, dient schriftelijk te worden bevestigd door het Mulier Instituut.

Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht

 1. Het Mulier Instituut zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Het Mulier Instituut hanteert de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, zie www.mulierinstituut.nl/wetenschappelijke-integriteit/
 3. Het betrekken of inschakelen van onderaannemer bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door het Mulier Instituut geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 4. Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens afgesproken tijdschema te laten verlopen, verleent de opdrachtgever de medewerking, waaronder het tijdig verstrekken van relevante en beschikbare documenten en gegevens, die het Mulier Instituut nodig heeft voor de opdrachtuitvoering.

Artikel 4 – Toegankelijkheidseisen

 1. Krachtens de overeenkomst opgestelde documenten – zoals rapporten –  kunnen worden omgezet naar de wettelijk toegankelijkheidseisen, conform WCAG 2.1 op niveau A en AA.
 2. Het omzetten van deze documenten gebeurt alleen als hiervoor gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
 3. Het Mulier Instituut toetst de omzetting aan de hand van Adobe Acrobat pro/Colour Contrast Analyser (CCA).
 4. Wordt toegankelijkheid getoetst door middel van een andere tool, vindt hierover eerst overleg plaats tussen opdrachtgever en het Mulier Instituut.

Artikel 5 – Vergoeding

 1. De vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden kan worden vastgesteld in de vorm van een totaalbedrag (aanneemsom) of een vergoeding per uur.
 2. In het geoffreerde totaalbedrag zijn alle bureaukosten en opdracht gebonden kosten inbegrepen. Dit bedrag is exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode van meer dan een jaar, zal het Mulier Instituut de verdere kosten van de opdrachtuitvoering na verloop van ieder jaar aanpassen overeenkomstig de meest recente prijsindexeringscijfers van het CBS.

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders met de opdrachtgever wordt overeengekomen, zullen de kosten van de opdracht in twee termijnen in rekening worden gebracht. De eerste termijn wordt in rekening gebracht bij aanvang van de werkzaamheden, de laatste termijn na goedkeuring van het eindrapport door de opdrachtgever.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het Mulier Instituut met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 3. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet deze op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 7 – Wijziging van de opdracht en meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal het Mulier Instituut dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal het Mulier Instituut de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
 4. Indien de aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 Artikel 8 – Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De overeengekomen leveringstermijn is steeds als inspanningsverplichting aan te merken. Het Mulier Instituut zal zich naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap houden aan de in de offerte vermelde tijdsplanning.
 2. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanningen van de medewerkers van het Mulier Instituut tevens worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die het Mulier Instituut verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Externe en onvoorziene omstandigheden kunnen derhalve tot een extra doorlooptijd aanleiding geven. Indien dit het geval is, zal het Mulier Instituut hierover tijdig met de opdrachtgever in overleg treden.

Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt., waarbij een opzegtermijn van een maand geldt.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het Mulier Instituut vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij de gemaakte en onvermijdbare (vervolg)kosten als uitgangspunt worden gehanteerd.
 3. Het Mulier Instituut zal van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van niet beïnvloedbare of niet aan de opdrachtnemer toerekenbare omstandigheden, de voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het Mulier Instituut behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 4. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, zoals rapporten, analyses, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij het Mulier Instituut, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. De opdrachtgever is nochtans bevoegd om zonder toestemming van het Mulier Instituut zijn definitieve rapporten, adviezen en andere definitieve documenten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en openbaar te maken, ten dienste van het doel zoals dat in de opdracht is geformuleerd. Opdrachtgever zal de inhoud van de documenten niet wijzigen.
 3. Het Mulier Instituut is bevoegd zijn definitieve rapporten, adviezen en andere definitieve documenten openbaar te maken op zijn website (mulierinstituut.nl). Tenzij anders wordt overeengekomen met de opdrachtgever.
 4. Voor gebruik van teksten, foto’s, illustraties etc. met een ander doel dan in de opdracht is geformuleerd, is instemming van het Mulier Instituut vereist. Voor dit tweede gebruik kan het Mulier Instituut een vergoeding vragen, eventueel vastgelegd in een nieuwe overeenkomst.
 5. De modellen, technieken en instrumenten die  zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van het Mulier Instituut en zullen niet openbaar worden gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
 6. Rapporten en andere producten mogen door opdrachtgever slechts letterlijk en in hun geheel met vermelding van de naam van het Mulier Instituut en de betrokken medewerkers extern worden gepubliceerd, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verkregen van Mulier Instituut voor een andere vorm van publicatie.
 7. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van toepassing.

 Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

 1. In het kader van de opdracht zal het Mulier Instituut alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 2. Het Mulier Instituut is gehouden ervoor zorg te dragen dat bij de uitvoering van de opdracht verstrekte gegevens en meningen niet naar de bron kunnen worden herleid, indien de informatieverstrekker te kennen heeft gegeven hiertegen bezwaar te hebben.
 3. Het Mulier Instituut zorgt ervoor dat verwerking, beheer en beveiliging van de persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook onderschrijven we de gedragscode voor statistisch onderzoek 2023 van Data & Insights Network (voorheen MoA). Meer over hoe het Mulier Instituut met privacy omgaat, staat in de privacyverklaring.
 4. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het Mulier Instituut aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van het Mulier Instituut, waarvan de opdrachtgever kan vermoeden dat deze informatie de marktpositie van het Mulier Instituut schaadt dan wel kan schaden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Het Mulier Instituut is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd bij de opdrachtuitvoering. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het Mulier Instituut voor zijn werkzaamheden in de opdracht heeft ontvangen. Voor zover de opdracht een langere doorlooptijd heeft dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Het Mulier Instituut aanvaart geen aansprakelijkheid voor vervolgschade.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks stelt.

Algemene voorwaarden per maart 2023.