Sport en corona

Sport en corona

Halverwege maart 2020 werd een groot deel van de sportsector geheel stilgelegd en werd mensen gevraagd om ‘zoveel als mogelijk’ thuis te blijven. Bij sportverenigingen stopten de competities en trainingen, sloten de accommodaties en kantines en werden algemene ledenvergaderingen en overige clubactiviteiten uitgesteld. Ook sportevenementen, betaald voetbal, topsport en het ‘fysieke’ commerciële sportaanbod van fitnesscentra, zwembaden, maneges en dergelijke zijn stilgelegd. Na enige versoepeling in de zomer, zijn eind september nieuwe coronamaatregelen van kracht.  Mensen boven de 18 jaar mogen niet meer deelnemen aan teamsporten en het betaald voetbal gaat wel door maar wedstrijden worden zonder publiek gespeeld. De gevolgen van de coronacrisis voor de sport zijn dan ook groot en verstrekkend. Om adequaat te kunnen reageren op de gevolgen van de coronacrisis is het noodzakelijk goed zicht te hebben op wat er precies gebeurt.

Monitor Sport en corona

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF).

Begin juli is de eerste monitor Sport en corona verschenen. Deze rapportage is de eerste overzichtsstudie in een serie monitorrapportages die het Mulier Instituut uitbrengt, waarin de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector gevolgd worden. Medio november dit jaar is een nieuwe rapportage voorzien.

Veranderingen in sport- en beweeggedrag

In de periode dat de coronamaatregelen van kracht waren is de sport- en beweegdeelname van Nederlanders afgenomen. In de monitor wordt de afname in sport- en beweeggedrag voor volwassenen en kinderen en diverse andere achtergrondkenmerken geschetst. Daarnaast is er in het hoofdstuk ‘Veranderingen in sport- en beweegdeelname’ aandacht voor buitenspelen in coronatijd en de gezondheidseffecten van de coronamaatregelen.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Veranderingen in sport- en beweegdeelname’ apart te downloaden.

Klik hier om de factsheet ‘Invloed van de coronamaatregelen op actieve mensen met een beperking’ te downloaden.

Klik hier om het artikel ‘Nederlanders zijn veel minder gaan sporten en bewegen’ te downloaden.

Klik hier om het rapport ‘Sporten en bewegen in tijden van covid-19’ te downloaden.

Klik hier om het rapport ‘Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona’ te downloaden.

Sportverenigingen

De coronamaatregelen hebben de verenigingssport vrijwel geheel lamgelegd. In de monitor wordt ingegaan op de gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen, in het bijzonder de financiële gevolgen. In het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ komen onder andere in de gevolgen voor verenigingsactiviteiten, ledenontwikkeling en -binding, financiële huishouding, overlevingsstrategieën, het gebruik van ondersteuningsmaatregelen en de veerkracht van verenigingen aan bod.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ apart te downloaden.

Klik hier om het rapport ‘Gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen’ te downloaden.

Sportondernemers

Een groot deel van de sportactiviteiten vindt plaats bij sportondernemers. Zij verzorgen een belangrijk aandeel van het sportaanbod in Nederland. Sportondernemers zijn zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Het hoofdstuk ‘Sportondernemers‘ gaat in op de (financiële) gevolgen voor de fitnessbranche, zwembadbranche, golfbranche, hippische sport en overig aanbod.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ apart te downloaden.

Ongeorganiseerde sport

De sport- en beweegdeelname is over het algemeen afgenomen, maar sport- en beweegactiviteiten die in de buitenruimte worden beoefend, hebben nauwelijks onder de coronamaatregelen te lijden. De gevolgen van de coronamaatregelen voor de ongeorganiseerde sport worden in de monitor uiteen gezet. Het hoofdstuk ‘De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie’ gaat in op beleidsmatige veranderingen in de openstelling van sportparken voor recreatief gebruik, speeltuinen, sportstimulering en de financiële gevolgen voor de ongeorganiseerde sport.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie’ apart te downloaden.

Klik hier om de factsheet ‘Het sport- en beweeggedrag van Young Urban Professionals tijdens de coronamaatregelen en hun verwachtingen voor de toekomst’ te downloaden.

De Nederlandse topsport

De getroffen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen betekenden voor Nederlandse topsporters dat er gedurende minimaal zes weken niet of nauwelijks op gebruikelijke wijze kon worden getraind. In sommige gevallen liep dit zelfs op tot meerdere maanden (o.a. bij de contactsporten). Ook werden wereldwijd alle grote sportevenementen in het voorjaar en de zomer van 2020 afgelast of verzet. In het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ wordt ingegaan op de gevolgen voor de topsporters en hun begeleiding en de financiële gevolgen voor de topsport.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ apart te downloaden.

Sportevenementen

Als het coronavirus niet had rondgewaard, had de zomer van 2020 een ‘sportzomer’ kunnen zijn. Of preciezer geduid: een topsportevenementenzomer, met onder meer de Olympische en Paralympische Spelen, het Europees voetbalkampioenschap en in Nederland sinds lange tijd weer een Grand Prix op het circuit in Zandvoort. De inkomstenderving in de sportevenementensector is relatief groot en acuut. In het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ worden de veranderingen in vraag en aanbod van sportevenementen en de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ apart te downloaden.

Ondersteuningsstructuur

Nederland kent een gediversifieerde ondersteuningsstructuur voor de sport, met verschillende organisaties voor verschillende segmenten van het sportsysteem. In de coronacrisis hebben de organisaties die met elkaar deze ondersteuningsstructuur vormgeven als werkorganisaties te maken met de coronamaatregelen. Daarnaast spelen deze organisaties een cruciale rol in de uitvoering van zowel de coronamaatregelen als de steunmaatregelen. In het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ondersteuningsstructuur van de Nederlandse sport inzichtelijk gemaakt.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ apart te downloaden.

Financiële gevolgen voor de sportsector

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen zorgen voor economisch zwaar weer. Ook de sportsector heeft het zwaar. Weggevallen contributies voor sportverenigingen, inkomstenderving kantines, afgelasting of uitstel van sportevenementen, inkomstenderving lokale ondernemers in de sport, stopzetten betaald voetbal en inkomstenderving sportbonden werden genoemd als belangrijkste wegvallende inkomstenbronnen. In het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector’ worden de financiële gevolgen voor de Nederlandse sport inzichtelijk gemaakt.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ apart te downloaden.

Klik hier om de factsheet ‘Invloed van de coronamaatregelen op de bedrijvigheid in de sportsector’ te downloaden.

Kennisconsortium Sport en corona

De uitvoeringsalliantie van het Sportakkoord (VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) heeft het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen gevraagd de krachten te bundelen in een kennisconsortium ‘Sport en corona’.  Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport te monitoren, in het bijzonder de financiële gevolgen. Kenniscentrum Sport & Bewegen ontwikkelt een centrale plek om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen. Ook inventariseert het Kenniscentrum welke vragen en problemen er leven binnen de sportsector en voorziet de sportsector van praktische instrumenten en advies om de kennis toe te passen binnen beleid en praktijk. Meer informatie over dit kennisconsortium is te vinden op www.sportencorona.nl. ​