Sport en corona

Sport en corona

Halverwege maart 2020 werd een groot deel van de sportsector geheel stilgelegd en werd mensen gevraagd om ‘zoveel als mogelijk’ thuis te blijven. Bij sportverenigingen stopten de competities en trainingen, sloten de accommodaties en kantines en werden algemene ledenvergaderingen en overige clubactiviteiten uitgesteld. Ook sportevenementen, betaald voetbal, topsport en het ‘fysieke’ commerciële sportaanbod van fitnesscentra, zwembaden, maneges en dergelijke zijn stilgelegd. Na enige versoepeling in de zomer van 2020 werden eind september nieuwe coronamaatregelen van kracht. In de periode december 2020 tot aan juni 2021 lag de sport opnieuw zo goed als stil. De zomer en het najaar van 2021 bood de sportsector enige verlichting, al bleek dat tijdelijk. In november 2021 werd het tonen van een coronatoegangsbewijs ook voor sportbeoefening noodzakelijk en later die maand was sporten in de avonduren niet langer toegestaan. Halverwege december 2021 moest de sport opnieuw volledig haar deuren sluiten, dit keer voor een maand.

De gevolgen van de coronacrisis voor de sport zijn dan ook groot en verstrekkend. Om adequaat te kunnen reageren op de gevolgen van de coronacrisis is het noodzakelijk goed zicht te hebben op wat er precies gebeurt.

Monitor Sport en corona

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF, gemeenten).

Begin juli 2020 is de eerste monitor Sport en corona verschenen, eind november 2020 de tweede monitor Sport en corona, juni 2021 de derde monitor Sport en corona en november 2021 de vierde monitor Sport en corona Deze rapportages zijn overzichtsstudies in een serie monitorrapportages die het Mulier Instituut uitbrengt, waarin de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector gevolgd worden. Dit najaar is een nieuwe rapportage voorzien.

Deelname en gezondheid

In de monitor worden de veranderingen in  het sport- en beweeggedrag van volwassenen en kinderen naar diverse andere achtergrondkenmerken geschetst. Daarnaast is er in het hoofdstuk aandacht voor de gezondheidseffecten van de coronamaatregelen.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Deelname en gezondheid’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Veranderingen in sport- en beweegdeelname’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Veranderingen in sport- en beweegdeelname’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Veranderingen in sport- en beweegdeelname’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Sportverenigingen

De coronamaatregelen hebben de verenigingssport herhaaldelijk vrijwel geheel lamgelegd. In de monitor wordt ingegaan op de gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen. In het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ komen onder andere in de gevolgen voor verenigingsactiviteiten, ledenontwikkeling en -binding, financiële huishouding, overlevingsstrategieën, het gebruik van ondersteuningsmaatregelen en de veerkracht van verenigingen aan bod.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportverenigingen’  uit de eerste monitor apart te downloaden.

Sportondernemers

De veerkracht van sportondernemers is de afgelopen anderhalf jaar zwaar op de proef gesteld. Vanwege de coronamaatregelen moest de dienstverlening lange tijd worden gestaakt, met als gevolg omzet- en inkomensverlies voor veel sportondernemers.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportondernemers’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Ongeorganiseerde sport

De eerste twee edities van de monitor bevatten ook een hoofdstuk over beleidsmatige veranderingen in de openstelling van sportparken voor recreatief gebruik, speeltuinen, sportstimulering en de financiële gevolgen voor de ongeorganiseerde sport.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

De Nederlandse topsport

De getroffen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen betekenden voor Nederlandse topsporters dat er in 2020 gedurende minimaal zes weken niet of nauwelijks op gebruikelijke wijze kon worden getraind. In sommige gevallen liep dit zelfs op tot meerdere maanden (o.a. bij de contactsporten). Ook werden wereldwijd alle grote sportevenementen in het voorjaar en de zomer van 2020 afgelast of verzet. Sinds de zomer van 2021 draait de Nederlandse topsport weer bijna op volle toeren. De sportkalender van de zomer van 2021 was weer gevuld met (inter)nationale wedstrijden en competities, waaronder de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio. In het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ wordt ingegaan op de gevolgen voor de topsporters en hun begeleiding en de financiële gevolgen voor de topsport.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De Nederlandse topsport’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Sportevenementen

Als het coronavirus niet had rondgewaard, had de zomer van 2020 een ‘sportzomer’ kunnen zijn. Of preciezer geduid: een topsportevenementenzomer, met onder meer de Olympische en Paralympische Spelen, het Europees voetbalkampioenschap en in Nederland sinds lange tijd weer een Grand Prix op het circuit in Zandvoort. De Olympische en Paralympische Spelen in Tokio en de Grand Prix in Zandvoort werden verplaatst naar de zomer van 2021. Rondom deze evenementen was er de nodige maatschappelijke discussie.

De inkomstenderving in de sportevenementensector is relatief groot en acuut. In het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ worden de veranderingen in vraag en aanbod van sportevenementen en de financiële gevolgen inzichtelijk gemaakt.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Sportevenementen’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Ondersteuningsstructuur

Nederland kent een gediversifieerde ondersteuningsstructuur voor de sport, met verschillende organisaties voor verschillende segmenten van het sportsysteem. In de coronacrisis hebben de organisaties die met elkaar deze ondersteuningsstructuur vormgeven als werkorganisaties te maken met de coronamaatregelen. Daarnaast spelen deze organisaties een cruciale rol in de uitvoering van zowel de coronamaatregelen als de steunmaatregelen. In het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de ondersteuningsstructuur van de Nederlandse sport inzichtelijk gemaakt.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Peiling sportbonden

Om de gevolgen voor de sportbonden in kaart te brengen zet het Mulier Instituut in samenwerking met NOC*NSF een vragenlijst uit. Voor deze vragenlijst hebben sportbonden een persoonlijke uitnodiging ontvangen van NOC*NSF. Om inzicht te krijgen in welke vragen gesteld worden is een overzicht van de vragenlijst hier beschikbaar.

Financiële gevolgen voor de sportsector

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen zorgen voor economisch zwaar weer. Ook de sportsector heeft het zwaar. De sportsector heeft te maken met inkomstenderving en met betalingsverplichtingen die nog voldaan moeten worden, belemmeringen bij het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten en de mogelijke terugbetaling van coronasteun. In het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector’ worden de financiële gevolgen voor de Nederlandse sport inzichtelijk gemaakt.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ uit de vierde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ uit de derde monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ uit de tweede monitor apart te downloaden.

Klik hier om het hoofdstuk ‘De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sector’ uit de eerste monitor apart te downloaden.

Kennisconsortium Sport en corona

De uitvoeringsalliantie van het Sportakkoord (VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) heeft het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen gevraagd de krachten te bundelen in een kennisconsortium ‘Sport en corona’.  Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport te monitoren, in het bijzonder de financiële gevolgen. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het platform www.sportencorona.nl ontwikkelt om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen. Meer informatie over dit kennisconsortium is te vinden op www.sportencorona.nl. ​

 

Publicaties