Producten & Diensten

Op basis van jarenlange ervaring heeft het Mulier Instituut een reeks van producten en diensten ontwikkeld, die behulpzaam kunnen zijn bij de ontwikkeling, het volgen, evalueren en laten renderen van sportbeleid, en het versterken van de sportsector. Die producten en diensten zijn hieronder gegroepeerd in de rubrieken beleidsondersteunend onderzoek, evaluatie- en effectonderzoek, monitoring en dataverzameling.

Beleidsondersteunend onderzoek

Hoeveel sportvelden hebben we over 15 jaar nodig? Wat kunnen we doen om ouderen in beweging te krijgen en te houden? Het Mulier Instituut biedt verschillende producten en diensten die kunnen helpen om de uitgangssituatie te bepalen, te inventariseren welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zich voor kunnen doen, en te onderbouwen hoe men bepaalde beleidsdoelstellingen kan realiseren.

Naar Producten

Evaluatie- en effectonderzoek

Wat is de impact van een evenement? Hebben we onze beleidsdoelstellingen gerealiseerd? Het Mulier Instituut is een geschikte partner voor evaluatie-en effectonderzoek, bijvoorbeeld om (een bepaald onderdeel van) het lokale sportbeleid te evalueren met een rekenkameronderzoek. Of om bij interventies te bepalen wat hierbij succes- en faalfactoren zijn.

Naar Producten

Monitoring

Lerend beleid vergt kortcyclische terugkoppeling van de mate waarin het ingezette beleid werkt. Dit geeft gelegenheid tot bijsturing van het beleid, eventueel opschaling, of juist voortijdige beëindiging als blijkt dat het ingezette beleid niet of averechts werkt. Het Mulier Instituut beschikt over ruime ervaring met monitoring van sportbeleid, en stelt die ervaring graag beschikbaar voor de monitoring van nieuwe beleidstrajecten en programma’s.

Naar Producten

Beschikbare data en dataverzameling

Het Mulier Instituut ontsluit en bewerkt open data en verzamelt daarnaast zelf data. Dit kan eenmalig zijn voor een specifieke onderzoeksvraag, of een herhalend karakter hebben voor monitoring, een effectmeting of een panelonderzoek. Het Mulier Instituut zet voor haar onderzoek interviews, documentanalyses en observaties in. De registratie van de waarnemingen vindt plaats via apps, online internettools en/of schriftelijke vragenlijsten.

Naar Producten