Betaalbaarheid van de sport

Betaalbaarheid

In de sportsector gaan jaarlijkse grote geldbedragen om. De behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport neemt toe. In het licht van de economische crisis, achteruitgang in koopkracht, toenemende armoede en bezuinigingen van gemeenten op hun uitgaven voor het sportbeleid onderzoekt het Mulier Instituut hoe de financiële situatie in de sportwereld zich ontwikkelt, en meer in het bijzonder hoe deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van sport voor de burger beïnvloeden. Daartoe wordt onder meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van enkele belangrijke financiële kengetallen van de sportsector, zoals gemeentelijke uitgaven aan sport, contributiehoogtes, huurtarieven en de financiële situatie bij sportverenigingen en -bonden.

In het sportbeleid wordt veel waarde gehecht aan de betaalbaarheid van sport. Dit is ook één van de redenen voor de overheidsbemoeienis bij sport. De inschatting is dat wanneer het alleen aan de markt zou worden overgelaten, er groepen in de samenleving zijn die mede door de prijs geen toegang hebben tot het sportaanbod. Mede door de overheidsuitgaven aan sport en bestaande armoederegelingen wordt geprobeerd om sport voor iedereen betaalbaar te houden.  Maar lukt dat ook? Om grip te houden op de betaalbaarheid van sport monitort het Mulier Instituut de ontwikkelingen in de kosten van sportbeoefening en de consumentenuitgaven aan sport en heeft het Mulier Instituut tevens aandacht voor het gebruik van armoederegelingen.

Gemeentebegrotingen

Eerder onderzoek van het Mulier Instituut liet zien dat medewerkers van de afdeling sport van Nederlandse gemeenten bezuinigingen verwachten voor de sector sport in de collegeperiode 2014-2018.

Via een analyse van de financiële gegevens van de gemeenten probeert het Mulier Instituut te achterhalen of en hoe is bezuinigd op sport.

Klik hier voor de rapportage Monitor sportuitgaven gemeenten. Een overzicht van de uitgaven in 2017 (publicatie: februari 2018).

Klik hier voor de rapportage Monitor sportuitgaven gemeenten. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2017) (publicatie: december 2017).

Klik hier voor de rapportage Sportuitgaven van gemeenten. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016) (publicatie: mei 2017).

Klik hier voor de rapportage Gemeentelijke uitgaven aan sport. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015) (publicatie: september 2015).