Sportverenigingen in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd

Sportverenigingen zijn in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd. Wel neemt het aantal sportverenigingen af. Bij teruglopende ledenaantallen en veranderende wensen van inwoners komt het bestaansrecht van sportverenigingen onder druk te staan. Zolang een sportvereniging weet aan te sluiten op de wensen van de inwoners en diverse groepen samen weet te brengen, is een sportvereniging echter van groot belang voor de leefbaarheid en heeft deze voldoende bestaansrecht. In dit kader is het ook van belang dat gemeenten en ondersteuningsorganisaties aandacht blijven houden voor de ondersteuning van sportverenigingen in krimpgebieden.

Dit stelt het Mulier Instituut in de rapportage ‘Sportverenigingen in krimpkernen’. Het MI biedt met de rapportage een antwoord op de motie die in november 2014 in de Tweede Kamer is aangenomen. In de motie werd gevraagd om inzicht te geven in de achtergronden en het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen en de mate waarin sportverenigingen uit krimpkernen verdwijnen.

Het MI concludeert verder dat door de aanhoudende krimp enerzijds, en de financiële positie van gemeenten en sportverenigingen anderzijds, nog uitdagende tijden zijn te verwachten. De vraag ‘hoe staan sportverenigingen in krimp- en anticipeerregio’s ervoor, en wat betekent dit voor de leefbaarheid?’ blijft daarmee actueel. Het is daarom van belang om de ontwikkelingen op dit terrein goed te blijven monitoren.

Voor het onderzoek is secundaire analyse toegepast op databestanden van het Mulier Instituut, KNVB, KNLTB, KNGU, Nevobo en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is een literatuurstudie verricht en in krimpgebieden een vijftal casestudies uitgevoerd. Het Mulier Instituut heeft samen met NISB bij de casestudies de gesprekken met de focusgroepen gevoerd en de uitkomsten in een brede klankbordgroep bediscussieerd.

Op woensdag 23 september presenteren het Mulier Instituut en NISB de uitkomsten van het onderzoek en de implicaties voor de toekomst op het landelijke VSG congres in Amersfoort. Op het congres staan de veranderende verhoudingen tussen gemeente en sport centraal, met bijzondere aandacht voor de positie van sportverenigingen.

Klik hier om het rapport te downloaden (pdf).

Klik hier voor de brief van de minister naar aanleiding van de rapportage.

Klik hier voor meer informatie over het VSG-congres.

Neem voor meer informatie contact op met Remco Hoekman.