Afname gemeentelijke sportuitgaven tussen 2014 en 2015

De (netto) gemeentelijke sportuitgaven zijn tussen 2014 en 2015 met 1 procent afgenomen tot 1,21 miljard euro. Het is voor het eerst dat een afname van de uitgaven wordt vastgesteld. In een tijd van bezuinigingen bij gemeenten is het sportaandeel in de totale gemeentelijke uitgaven sinds 2010 wel enigszins gegroeid. Ook in vergelijking met andere vrijetijdsuitgaven van gemeenten staat sport er goed op.

Dit concludeert het Mulier Instituut op basis van analyses op jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten die beschikbaar zijn gesteld door het CBS (Iv3-data).

Het Mulier Instituut constateert dat de uitgaven tussen gemeenten sterk verschillen. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners geven per inwoner meer uit aan sport (11-14 euro). Dat verschil komt vooral door de regiofunctie van grote gemeenten, met bijbehorende regionale accommodaties (atletiekaccommodaties, 50-meterbaden, regionale trainingscentra). Gemiddeld geeft een gemeente per inwoner 64,50 euro uit aan sport.

Op basis van een koppeling met de Monitor Lokaal Sportbeleid van het Mulier Instituut is te zien dat tussen de eigen inschattingen en de resultaten in de Iv3-data een matig verband is. Bij veel gemeenten die een toename van de uitgaven melden, zien we in werkelijkheid een afname. Forse bezuinigingen op een kleinere post, zoals sportstimulering, hebben bijvoorbeeld minder gevolgen voor het totaal, hetgeen het totaalbeeld kan vertekenen. Daarnaast kunnen ingezette bezuinigingen pas jaren later daadwerkelijk in de uitgaven zichtbaar zijn (o.a. vanwege lopende contracten, compensaties, etc.)

Over de periode 2010-2015 zijn de werkelijke uitgaven voor sport, gemeten over alle gemeenten, 4 procent hoger dan de begrote uitgaven voor het betreffende jaar. We verwachten dat dit voor 2016 ook geldt, waarmee de uitgaven dan op hetzelfde niveau liggen als in 2015. In 2015 heeft bijna een derde van de gemeenten meer uitgegeven dan begroot (5% verschil als grens), de helft van de gemeenten ongeveer evenveel en een vijfde van de gemeenten minder dan begroot.

Het eindrapport ‘Sportuitgaven van gemeenten: een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016)’ is hier te downloaden.

Klik hier voor de Kamerbrief Sport van minister Schippers van VWS.

Klik hier voor een artikel over de sportuitgaven van gemeenten in Sport & Gemeenten.

Neem voor meer informatie contact op met Remko van den Dool of Remco Hoekman.