Programma SBB zorgt voor impuls lokaal sport- en beweegbeleid

In Nederland zijn per 1 september 2016 2.847 fte buurtsportcoaches actief om lokaal sport- en beweegaanbod te organiseren of te coördineren. De verwachting is dat de door het Rijk beoogde doelstelling van 2.900 fte buurtsportcoaches aan het eind van dit jaar ruimschoots wordt gehaald. Sinds het begin van de Sportimpulsregeling in 2012 zijn in totaal 770 Sportimpulsprojecten met een looptijd van twee jaar gestart.

Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt 2016 (SBB Monitor) die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd. De minister van VWS heeft de SBB Monitor vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de SBB Monitor worden alle onderzoeken, monitoren en registraties op het terrein van sport en bewegen in de buurt gebundeld en op hoofdlijnen samengevat, zodat een compleet overzicht ontstaat van de ontwikkelingen op dit terrein en de voortgang in het SBB-beleid. Met het programma SBB, dat een verlenging heeft gekregen tot en met 2018, wil het kabinet bereiken dat voor iedere Nederlander een passend, veilig en toegankelijk sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is, met als uiteindelijk doel het stimuleren van een hogere sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl.

Over de Buurtsportcoachregeling kan verder worden geconcludeerd dat:

 • 373 van de 390 gemeenten in 2016 aan de Buurtsportcoachregeling deelnemen;
 • De verbreding van de inzet van buurtsportcoaches naar andere sectoren, zoals buurt, welzijn, zorg en kinderopvang, verder doorzet;
 • Buurtsportcoaches zich ook meer gaan inzetten voor doelgroepen, zoals mensen in aandachtswijken, mensen met overgewicht, gehandicapten, volwassenen en ouderen;
 • Buurtsportcoaches ervaren dat door hun activiteiten meer kinderen en jongeren sporten en bewegen en scholen vooral een toename van het sport- en beweegaanbod en de kwaliteit ervan zien;
 • Buurtsportcoaches graag over meer tijd en geld beschikken om hun taken uit te voeren en dat bij buurtsportcoaches en betrokken organisaties zorgen zijn over de toekomstig cofinanciering van de inzet;
 • Gemeenten de Buurtsportcoachregeling als een impuls voor hun lokale sportbeleid zien en zij voornemens zijn de regeling te continueren.

Over de Sportimpuls kan worden geconcludeerd dat:

 • In 2016 31 reguliere Sportimpulsprojecten, 57 JILIB-projecten (Jeugd in Lage Inkomensbuurten) en 17 KSG-projecten (Kinderen Sportief op Gewicht) zijn goedgekeurd;
 • De kwaliteit van de aanvragen de laatste jaren is toegenomen;
 • Sportverenigingen die betrokken zijn (geweest) bij een Sportimpulsaanvraag hoger scoren op de indicatoren voor ‘maatschappelijke functie’, ‘open club’ en voor ‘sterke sportvereniging’;
 • Projecteigenaren desondanks het bereiken en vasthouden van doelgroepen als moeilijk ervaren;
 • Projecteigenaren tevreden zijn over de intersectorale samenwerking die als gevolg van het project ontstaat en een toename in sport en bewegen bij deelnemers waarnemen;
 • Sportverenigingen die betrokken zijn (geweest) bij een Sportimpulsaanvraag een uitbreiding van verenigingsactiviteiten (4 op de 10) en kwaliteitsverbetering van kader (1 op de 7) en sportactiviteiten (1 op de 10) ervaren;
 • De borging van een Sportimpulsproject een aandachtspunt blijft.

Klik hier voor de volledige voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016.

Klik hier voor de Kamerbrief over voortgang sportprogramma’s.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.

Overige downloads: