Onderwijsagenda Sport Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016: bundeling van krachten en impuls aan scholen geslaagd

In de projectperiode 2012-2016 is de onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL), samen met het RIVM Centrum Gezond Leven en GGD GHOR Nederland, erin geslaagd om de inspanningen en middelen te bundelen van een groot aantal organisaties die zich richten op het onder de aandacht brengen van gezondheidsthema’s bij het onderwijs. Tussen 2013 en 2016 zijn in totaal 3948 ondersteuningstrajecten toegekend waarvan twee derde (67% -1653) naar het primair onderwijs ging, iets minder dan een kwart (24% – 940) naar het voortgezet onderwijs en negen procent (355) naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Tot deze conclusie komt het Mulier Instituut in het vierde monitorrapport over de SBGL-agenda. Uit de rapportage blijkt dat de onderwijsagenda SBGL er sterk aan heeft bijgedragen dat scholen niet meer door een rij afzonderlijke instanties worden benaderd voor een veelheid aan thema’s voor gezondheidsbevordering, maar dat dit gebeurt via een gecoördineerd aanbod. Dit aanbod op maat laat scholen de ruimte om op basis van eigen prioriteiten invulling te geven aan gezondheidsbevordering op school. Door een afgestemde vormgeving en gestroomlijnde communicatie, is de Gezonde School voor veel scholen een herkenbaar merk geworden.

Gezonde school
Voor veel scholen vormt de toegekende ondersteuning de eerste stap op weg naar duurzaam Gezonde School-beleid. Scholen worden gestimuleerd het Gezonde School-beleid (verder) te ontwikkelen, een Gezonde(re) School in te richten en de aanpak te borgen. Vindt deze verankering plaats, dan kan de school het vignet Gezonde School aanvragen. Medio november 2016 hebben in totaal 948 scholen een vignet Gezonde School, waarvan 716 Gezonde Scholen in het primair onderwijs, 155 in het voorgezet onderwijs en 77 in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor het vo en mbo is het beoogde streefaantal daarmee niet helemaal gehaald. Ook de invoeging van het programma rookvrije schoolterreinen is nog niet volledig geslaagd. In 2016 werd op dit front geen voortgang geboekt.

Ook in de komende vier jaar zetten de onderwijsraden (PO-Raad, VO-raad en MBO Raad) het programma Gezonde School voort dat scholen ondersteunt die een actieve bijdrage willen leveren aan de gezondheid van hun leerlingen. Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen, nu en in de toekomst, wordt gezien als een belangrijke maatschappelijke opdracht voor het onderwijs. Een gezonde leefstijl draagt immers bij aan het goed doorlopen van de schoolcarrière, een goede start van het werkende leven en het bereiken van gezondheidswinst. Onderwijsbeleid en beleid voor gezondheidsbevordering zijn op deze manier sterker vervlochten.

In de monitor van het afgeronde programma Onderwijsagenda SBGL lag het accent op het volgen van het proces en van de prestaties. Aan de effecten van het programma in termen van gedragsverandering bij scholieren en bij leerkrachten werd weinig aandacht besteed. Dit is wel wenselijk voor de toekomst.

Klik hier voor de rapportage ‘Sport, Bewegen en een Gezonde leefstijl (pdf)

Klik hier voor meer informatie over Gezonde School.

Neem voor meer informatie over het rapport contact op met Jo Lucassen.