Sekse-ongelijkheid in de sport, ondanks voortschrijdende emancipatie

Nederlandse jongens en meisjes en mannen en vrouwen doen ongeveer even veel aan sport en ook in de topsport hebben vrouwelijk topsporters zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gemanifesteerd. Een nadere inventarisatie van sekse-ongelijkheid in de sport laat zien dat er in de Nederlandse breedte- en topsport veel positieve ontwikkelingen zijn als het om gelijke kansen van mannen en vrouwen gaat. Tegelijkertijd is sprake van een structurele onderwaardering van vrouwelijke topsporters in media-aandacht en beloning in (semi)professionele sporten. Bovendien zijn vrouwen in leidinggevende posities (bestuur, coaches) op het hoogste niveau sterk ondervertegenwoordigd.

Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek naar sekse-ongelijkheid in deelname en beloning in de (top)sport dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd naar aanleiding van een door Dijkstra en Van Dekken ingediende motie tijdens het wetgevingsoverleg ‘Sport en Bewegen’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 23 november 2015.

De resultaten laten enerzijds positieve ontwikkelingen zien zoals de toegenomen vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen op verenigingen, in topsport en bij het winnen van Olympische medailles. Aan de andere kant is sprake van voortgaande sekseongelijkheid in media-aandacht, financiële beloning en besluitvorming. De onderzoekers concluderen dat meer structurele aandacht voor sekse-ongelijkheid in beleid en onderzoek wenselijk is. Naast monitoring van ontwikkelingen in deelname, vertegenwoordiging en (media)waardering, benadrukken zij het belang van onderzoek naar achterliggende, begrijpende en verklarende aspecten in sportstructuren en –culturen.

De onderzoekers doen vier concrete aanbevelingen:

  1. Maak een kennisdossier aan van sekse-ongelijkheid en sport;
  2. Benoem sekse expliciet als relevante analysecategorie in sportbeleid en –onderzoek;
  3. Heropen beleid gericht op vergroten aandeel vrouwen in leidinggevende posities;
  4. Stimuleer evenredige media-aandacht vrouwensport.

Klik hier voor de rapportage Sekse(on)gelijkheid in de sport. Een inventariserende studie naar deelname en waardering (pdf). 

Klik hier voor de Kamerbrief over Sport (30 september)

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Elling.