Buurtsportcoaches stimuleren om te sporten en bewegen in de buurt

14 november 2017

95% Nederlandse gemeenten ervaart buurtsportcoach als impuls voor hun lokale sportbeleid

Bijna alle Nederlandse gemeenten zetten buurtsportcoaches in. Zij ervaren deze inzet als impuls voor hun lokale sportbeleid (95%) en willen (94%) dit beleid op lange termijn voortzetten. Lokale partijen en gemeenten zien dat door de buurtsportcoach meer verbindingen tussen organisaties zijn ontstaan (organisaties 74%, gemeenten 100%) en meer activiteiten voor bewoners worden georganiseerd (sportorganisaties 51%, onderwijsorganisaties 70%, gemeenten 100%). Op lange termijn zien zij dat mensen meer worden gestimuleerd om in de buurt te sporten en bewegen (organisaties 81%, gemeenten 100%) en dat dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen wordt gestimuleerd (organisaties 78%, gemeenten 100%).

Deze bevindingen komen uit het evaluatieonderzoek naar de implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic), dat het Mulier Instituut in samenwerking met de Sportkunde-opleidingen heeft uitgevoerd, met subsidie van het ministerie van VWS. De intensieve samenwerking tussen acht Sportkunde-opleidingen en het Mulier Instituut is een unicum voor een evaluatieonderzoek van deze omvang.

Andere uitkomsten uit het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches:

  • Vrijheid bij de lokale implementatie van de Bic (‘maatwerk’) is voor gemeenten en buurtsportcoaches cruciaal om de Bic te kunnen inzetten voor lokale beleidsdoelstellingen en lokale organisaties hierbij te kunnen betrekken.
  • Gemeenten en buurtsportcoaches hebben vaak moeite met het monitoren en evalueren van doelstellingen op effectniveau.
  • Dé buurtsportcoach bestaat niet. In de aanpak is duidelijk onderscheid te maken naar zeven typen, gebaseerd op de doelgroep waar zij zich op richten (kinderen, jongeren, ouderen, wijk-/buurtbewoners, mensen met een beperking, kwetsbare bewoners en sportverenigingen).
  • Buurtsportcoaches werken met een doelgerichte aanpak, vooral gebaseerd op praktijkervaring. In beperkte mate is sprake van een meer wetenschappelijke onderbouwing van aanpakken of inzet van (bewezen effectieve) interventies.

Met de Bic heeft de Rijksoverheid een beleidsinstrument met enorme impact ingezet. De Bic is structureel, langduriger en veelomvattender dan zijn voorlopers en stimuleert bijna alle gemeenten om de organisatorische component in hun sportbeleid te versterken. De buurtsportcoach zorgt letterlijk voor actie, voor ‘handjes’ in de wijk waarmee de mogelijkheden voor mensen om te sporten en bewegen toenemen.

De buurtsportcoach is een professie in ontwikkeling. Gemeenten en buurtsportcoaches hebben tijd en ruimte nodig om hun aanpak in de praktijk te ontwikkelen en te verbeteren. Dit leer- en ontwikkelproces vergt een goede organisatorische en beleidsmatige inbedding, snelle terugkoppelingsmogelijkheden, monitoring en evaluatie, en uitwisseling van kennis.

Klik hier om het Evaluatieonderzoek Buurtsportcoaches te downloaden (pdf).

Klik hier voor het Bijlagenrapport Werkwijze naar type buurtsportcoach (pdf).

Klik hier voor de brief die minister Bruins van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.