Kwaliteit gymles in speciaal onderwijs en praktijkonderwijs positief beoordeeld, lestijd blijft achter

De wekelijks ingeroosterde lestijd in het primair speciaal onderwijs blijft bij groep 1 en 2 achter bij de lestijd in het overige primair onderwijs. Over de kwaliteit van het gerealiseerde onderwijs is een grote meerderheid van de directeuren en leerkrachten in het speciaal onderwijs tevreden. In het bewegingsonderwijs aan de leerlingen voor speciaal onderwijs ligt de nadruk meer op deelnemen dan op het aanleren en ontwikkelen van bewegingsvaardigheden. In vergelijking met het reguliere (basis)onderwijs worden onder andere de bewegingsactiviteiten meer structureel aan het niveau van kinderen aangepast.

Dit blijkt uit een nulmeting van het Mulier Instituut naar de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in Nederland op scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs.

In het onderzoek, dat plaatsvindt binnen de taak die het ministerie van VWS aan het Mulier Instituut heeft toebedeeld om ontwikkelingen in de sport te monitoren, is zowel de hoeveelheid lestijd die aan bewegingsonderwijs wordt besteed als het oordeel van de scholen over de kwaliteit van de lessen in kaart gebracht. Daarvoor zijn directeuren en leerkrachten op scholen voor sbao, so, vso en praktijkonderwijs bevraagd. Bij alle onderzochte schooltypen zou een meerderheid van de directeuren en leerkrachten nog iets aan het lesaanbod bewegingsonderwijs willen veranderen en wel met name een uitbreiding van het aantal lesuren per week. Tekort aan financiële ruimte en aan geschikte accommodatie worden het meest als belemmeringen hiervoor ervaren.

De wekelijks ingeroosterde lestijd bij groep 1 en 2 in het speciaal onderwijs blijkt gemiddeld duidelijk lager te liggen dan in het overige primair onderwijs. De wekelijkse lestijd voor groep 3-8 is bij sbao en so gemiddeld van een vergelijkbare omvang als die op reguliere basisscholen, maar van die lestijd is een flink deel niet effectief omdat die aan omkleden e.d. wordt besteed. Dit verschil is er ook in het reguliere basisonderwijs, maar in mindere mate. De gerealiseerde wekelijks ingeroosterde tijd is aanzienlijk minder dan drie lesuren waar de overheid in haar bekostigingsregelingen rekening mee houdt.

De wekelijkse lestijd in vso en praktijkonderwijs wijkt niet sterk af van die in het reguliere vo. In het speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs wordt in de onderbouw relatief veel lestijd LO gerealiseerd. In de bovenbouw van het praktijkonderwijs is dit minder het geval en vindt een aanzienlijk deel van de scholen de lestijd onvoldoende.

Klik hier om de rapportage ‘Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Nulmeting 2015’ te downloaden (pdf)

Klik hier om het factsheet ‘Gym in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs’ te downloaden (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Jo Lucassen.