Naar Nieuwsoverzicht

Rekenkameronderzoek ‘Sportbeleid in Gennep’ draagt bij aan beleidsontwikkeling

15/07/2015

De concept sportnota in de Gemeente Gennep kende geen logisch en effectief verband tussen de probleemdefinitie, de doelstellingen, de inzet van middelen, de uit te voeren beleidsactiviteiten, de beoogde uitkomsten van het beleid en de doorwerking hiervan in de vorm van beleidseffecten. Dit concludeerde het Mulier Instituut dat in opdracht van de rekenkamercommissie Gennep (RKC Gennep) onderzoek deed naar de ontwikkeling van sportbeleid in de gemeente Gennep.

Naast de kritische kanttekeningen werden de inbedding van de concept sportnota, de aansluiting bij actuele vraagstukken en de betrokkenheid van stakeholders als positieve punten genoemd. De ambtelijke organisatie is aan de slag gegaan met de bevindingen en heeft aan de raad een verbeterde sportnota voorgelegd. Hiermee heeft het rekenkameronderzoek bijgedragen aan het proces van beleidsontwikkeling, de vormgeving van het beleid en de mogelijkheden tot sturing, door ook aandacht te vestigen op de benodigde (tussentijdse) monitoring en evaluatie van het sportbeleid.

Onduidelijkheid over de huidige kaders van het sportbeleid, de veranderende rol van de gemeente en verschuivingen in maatschappelijke en demografische ontwikkelingen waren voor de RKC Gennep aanleiding om een onderzoek uit te laten voeren naar de ontwikkeling van het sportbeleid. Aangezien een nieuwe sportnota in ontwikkeling was, lag de focus op het proces van totstandkoming van dit nieuwe beleid, de vormgeving van de concept sportnota en de rol van de raad en werd beoogd om aan het proces van beleidsontwikkeling bij te dragen. Op basis van documentanalyse en (groeps)interviews en met behulp van een normenkader is specifiek ingegaan op de leerpunten van de vorige beleidsnota, de totstandkoming van nieuw beleid, de vormgeving van beleid en de sturing van beleid.

Klik hier om het rapport ‘Sportbeleid in Gennep’ te downloaden (pdf)
Klik hier voor de bestuurlijke reactie op het onderzoek (pdf).
Klik hier om het vervolgrapport ‘Sportbeleid in Gennep – Financiën’ [inclusief bestuurlijke reactie] te downloaden (pdf)

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Remco Hoekman.