Naar Nieuwsoverzicht

De impuls van een combinatiefunctionaris

31/05/2011

De Impuls brede scholen, sport en cultuur betreft een structurele inzet van rijksmiddelen voor de inzet van professionals die een brug vormen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Het Mulier instituut voerde een monitor uit waarin werd gekeken naar de landelijke outcome doelstellingen van de Impuls brede scholen, sport en cultuur.

Uit de monitor blijkt dat het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod ten opzichte van 2007 is gestegen. Met name in het primair onderwijs is meer nadruk komen te liggen op actieve kunstbeoefening. Basisscholen zien hun leerlingen meer bewegen en ook bij de sportverenigingen lijken er voorzichtige veranderingen plaats te vinden. Het effect van de invoering van combinatiefuncties is, mede door het geringe aantal scholen waar een combinatiefunctionaris werkzaam is, door deze manier van monitoren (nog) niet goed inzichtelijk te maken. Lokaal onderzoek is hiervoor van essentieel belang.

De outcome doelstellingen van de Impuls zijn door het ministerie van VWS als volgt geformuleerd:

  1. de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken;
  2. de versterking van circa 10 procent van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
  3. het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;
  4. het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van voorhanden gegevens van de Verenigingsmonitor, jaarberichten brede scholen, monitor cultuureducatie en het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO). Gebruik makend van dit bestaande landelijke periodieke onderzoek is de situatie in 2007 (0-meting) vergeleken met de situatie in 2009 (1-meting).

Download de samenvatting van de publicatie De impuls van een combinatiefunctionaris. Outcome monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur (pdf).

Lees ook het artikel Monitoring combifunctionarissen is meer dan alleen getallen (op Sport Knowhow XL) over de lokale monitor van Kennispraktijk en het Mulier Instituut.