Uitvoering en ondersteuning monitoring sportbeleid Overbetuwe

Om meer zicht en greep te krijgen op de effectiviteit van het sportbeleid in de gemeente Overbetuwe, biedt het Mulier Instituut de gemeente ondersteuning bij het monitoren van het sportbeleid. We voeren allereerst een 0-meting uit met beschikbare landelijke en/of lokale data van het sportbeleid. De beschikbare data hebben vooral betrekking op: sport- en/of beweegdeelname, gezondheid, lidmaatschap sportverenigingen en mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking (hoeveelheid sportaanbod).

Als is bepaald welke beleidsdoelstellingen centraal komen te staan in het sportbeleid van Overbetuwe, kan het Mulier Instituut assisteren bij de inrichting van de monitoring. Met de betrokken organisaties wordt besproken wat voor hen haalbaar is om bij te dragen aan de monitoring, en welke data en instrumenten zij daarvoor nodig hebben. Op basis van deze gesprekken ontwikkelen we een instrumentarium, zodat de gemeente zelf daarna de monitoring van het beleid ter hand kan nemen.