Brede regeling combinatiefuncties

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk hun lokale sport- en beweegbeleid verstevigen door het aanstellen van BRC-functionarissen (denk aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches). Het Mulier Instituut is sinds het begin betrokken bij de monitoring en evaluatie van de inzet van deze professionals. In 2017 heeft het Mulier Instituut samen met Sportkunde opleidingen de inzet van buurtsportcoaches geëvalueerd in 34 gemeenten. Op dit moment is de inzet van deze functionarissen een belangrijk onderdeel van het landelijke breedtesportbeleid. Via de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), die loopt van 2019 t/m 2022, bieden het Rijk en gemeenten samen handen en voeten voor de uitvoering van verschillende deelakkoorden van het Nationale Sportakkoord. Het Mulier Instituut monitort de BRC. Hiertoe wordt een jaarlijkse landelijke monitor onder gemeenten uitgezet en worden vragen neergelegd bij verschillende onderzoekspanels.

De resultaten van de monitoring worden regelmatig gepubliceerd in een factsheet, websheet of rapportage. Onderaan de pagina vind je de meest recente publicaties terug.

Neem voor meer informatie contact op met Wikke van Stam.

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties

De monitoring van de BRC gebeurt door middel van een jaarlijks onderzoek onder alle gemeenten die deelnemen aan de BRC, met daaraan gekoppeld een jaarlijkse rapportage met de belangrijkste resultaten. Deze jaarlijkse rapportages bieden VWS en de uitvoerende partijen de mogelijkheid het beleidsproces (tussentijds) te evalueren en bij te sturen. Via de rapportages legt de minister van VWS jaarlijks verantwoording af aan de Tweede Kamer over de voortgang van de BRC. Vanaf 2013 schrijft het Mulier Instituut al rapportages over de voortgang, vóór 2019 nog over de voorganger van de BRC, de regeling Sport en Bewegen in de Buurt (SBB).

Lees ook de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022.

Panelpeilingen

Naast de Monitor BRC verzamelt het Mulier Instituut via panelonderzoek gegevens over actuele vraagstukken rondom de inzet van BRC-functionarissen en hun aansturing. Doel is om beleidspartners, gemeenten, werkgevers en functionarissen inzicht te verschaffen en eventueel bij te dragen aan discussies over de bevraagde onderwerpen. Vragen over relevante en actuele thema’s stellen we aan verschillende panels van BRC-functionarissen, werkgevers, gemeenten, burgers, sportverenigingen, scholen en andere betrokkenen. We zetten die vragen zelf uit of in samenwerking met partners (Vereniging voor Sport en Gemeenten, WIJ Buurtsportcoaches en LKCA). Deze resultaten verwerken we in onder andere factsheets en artikelen.

Ben jij buurtsportcoach, cultuurcoach, combinatiefunctionaris onderwijs, beweegcoach, clubkadercoach of coördinator sport en preventie? Meld je dan aan voor het panel van BRC-functionarissen!

Ondersteuning gemeenten bij monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoaches

Op basis van de ervaringen en kennis uit voorgaand en lopend onderzoek naar het voormalige programma Sport en Bewegen in de Buurt en de huidige Brede Regeling Combinatiefuncties, is duidelijk dat vrijwel alle gemeenten de inzet van buurtsportcoaches zien als een impuls voor hun lokale sportbeleid. De meeste gemeenten zoeken echter nog naar goede instrumenten waarmee ze op lokaal niveau hun eigen beleid/implementatie kunnen monitoren en evalueren. Wat levert de inzet van buurtsportcoaches bijvoorbeeld lokaal op? En is er aanleiding om doelen of aanpakken bij te stellen? Van belang daarbij is dat lokaal ‘eigen’ doelstellingen aan de inzet van buurtsportcoaches zijn gekoppeld en monitoring en evaluatie dus maatwerk vergt.

In 2018 heeft het Mulier Instituut een stappenplan ontwikkeld om gemeenten en buurtsportcoaches handvatten te bieden om zelf een monitorings- en evaluatieplan op te stellen en deze te integreren in de werkzaamheden van de buurtsportcoach en partners. Bij het stappenplan worden praktische werkbladen geleverd en voorbeelden van het monitorings- en evaluatiebeleid van verschillende gemeenten. Daarnaast heeft het Mulier Instituut samen met Kenniscentrum Sport een handig overzicht gemaakt van de belangrijkste openbare data voor sport- en beweegbeleid. Het doel van deze producten is de kennis die gemeenten hebben over monitoring en evaluatie te vergroten, zodat zij in staat zijn goede plannen voor de monitoring en evaluatie van hun lokale beleid ten aanzien van buurtsportcoaches te (laten) ontwikkelen en uitvoeren.

Omdat monitoring en evaluatie van de lokale doelstellingen altijd maatwerk blijft, biedt het Mulier Instituut individuele gemeenten of werkgeversorganisaties ook advies bij de invulling, opzet en uitvoering van de monitoring en evaluatie van BRC-functionarissen. Heeft u daar interesse in of zoekt u meer informatie, neem dan contact op met Wikke van Stam.

Publicaties