Monitoring landelijke beleidsprogramma's

Beleid

Beleid maken, ook in de sport- en beweegsector, is een dynamisch proces. Het start veelal met een goede analyse van de huidige situatie en een visie waar het beleid zich in de (nabije) toekomst op zou moeten richten; op de gewenste doelen en effecten en wat daarin realistisch is. Vaak is sprake van een leer- en verbetercyclus, waarin tussentijds het beleid wordt gevolgd en bijgesteld en achteraf resultaten worden geëvalueerd. Idealiter zijn bij het maken, uitvoeren en monitoren van beleid zowel beleidsmakers, uitvoerders als eindgebruikers in de samenleving betrokken.

Het Mulier Instituut ondersteunt in dit proces en verzamelt in bijvoorbeeld voortgangsrapportages relevante gegevens over de input, activiteiten, resultaten en effecten van beleid. Dit stelt de beleidsmaker in staat de voortgang in het (beleids)programma te verantwoorden of om het beleid bij te sturen.

Steeds vaker leggen beleidsmakers (jaarlijks) rekenschap af van de ontwikkeling in het uitgezette beleid, de behaalde resultaten en de gerealiseerde effecten. Met een beleidsmonitor van het Mulier Instituut kunt u de voortgang in het beleids(programma) verantwoorden en doet u inzichten op die u kunt gebruiken voor tussentijdse bijsturing van het ingezette beleid.

Voor diverse organisaties produceert het MI voortgangsrapportages van hun beleidsprogramma’s, zoals de monitoren:

Veilig Sport Klimaat (VSK)

Het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” (VSK) is eind 2011, op initiatief van VWS, van start gegaan en loopt tot en met 2018. Het doel van het actieplan is het tegengaan van geweld en intimidatie op en rond de sportvelden en het creëren van een veilig sportklimaat waarin iedereen met plezier kan sporten.

Het Mulier Instituut rapporteert jaarlijks over de voortgang van het VSK-programma. Daarbij is het doel van de ‘VSK-monitor’ om vast te stellen:

  • welke voortgang met het VSK-programma wordt geboekt (lopen de onderdelen op koers, waar moet eventueel worden bijgestuurd);
  • wat daarvan de betekenis is in termen van gewenst en ongewenst gedrag en de veiligheid binnen het Nederlandse sportklimaat;
  • hoeveel van deze inspanningen op lange(re) termijn beklijven in de steeds veranderende sportwereld.

Klik hier voor de themapagina sportklimaat. Neem voor meer informatie contact op met David Romijn.

Sport en Bewegen in de Buurt (SBB)

Het huidige landelijke sportbeleid is voor wat betreft de breedtesport voor een belangrijk deel gekaderd door het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB), waarbij de combinatiefunctionarissen, de buurtsportcoaches en de Sportimpuls als voornaamste instrumenten worden ingezet. Het programma SBB loopt nog tot 2018. De inzet van buurtsportcoaches wordt gecontinueerd.

Het Mulier Instituut rapporteert jaarlijks over de voortgang van het programma SBB. Op basis van cijfers en inzichten uit registraties en onderzoeken van verschillende partijen stelt het Mulier Instituut voortgangsrapportages op. Daarin wordt verslag gedaan van de inzet van de diverse beleidsinstrumenten, het proces, de resultaten en effecten, afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren met betrekking tot de sport- en beweegdeelname, nationaal en lokaal. De jaarlijkse rapportages bieden VWS en de uitvoerende partijen de mogelijkheid het beleidsproces (tussentijds) te evalueren en bij te sturen. Via de rapportages legt de minister van VWS jaarlijks verantwoording af aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma SBB. Inmiddels heeft het Mulier Instituut vijf maal een voortgangsrapportage uitgebracht (2013, 2014, 2015, 2016 en 2017). De volgende voortgangsrapportage verschijnt in 2018. De laatste rapportage in 2019 heeft een evaluerend karakter.

Klik hier voor de voortgangsrapportage SBB 2017. Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht wil bijdragen aan een gezonde omgeving en gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. Het Mulier instituut voert voor Jongeren Op Gezond Gewicht de volgende activiteiten uit:

  • Jaarlijkse monitor Jongeren op Gezond Gewicht

Het Mulier Instituut rapporteert in een jaarlijkse voortgangsrapportage over de werkzaamheden en vorderingen van Jongeren op Gezond Gewicht. In de rapportage worden de inzet en activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren betreffende gezond gewicht en voeding, en sport- en beweegdeelname.

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 te downloaden (pdf).

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016 te downloaden (pdf).

Klik hier om het factsheet over het rapport 2016 te downloaden (pdf).

Klik hier om de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015 te downloaden (pdf).

  • Expertfunctie Monitoring en Evaluatie JOGG-gemeenten

Jongeren op Gezond Gewicht ondersteunt gemeenten die volgens de JOGG-aanpak werken en wil daarmee een impuls geven aan de lokale monitoring en evaluatie. Hiervoor worden ‘M&E’-experts ingezet die als doel hebben om gemeenten te ondersteunen bij het evalueren van de lokale JOGG-aanpak. Het Mulier Instituut vervult de rol van expert door gemeenten advies te geven over de invulling van monitoring en evaluatie die aansluit op de aanpak voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Het Mulier Instituut ondersteunt Jongeren op Gezond Gewicht verder bij de doorontwikkeling en versterking van de landelijke M&E-pijler.

  • Evaluatie The Daily Mile en Gezonde School aanpak

Jongeren Op Gezond Gewicht brengt op scholen zowel The Daily Mile als de Gezonde School aanpak onder de aandacht. Het Mulier Instituut onderzoekt momenteel door middel van een online vragenlijst onder 800 schooldirecteuren of scholen wel of niet meedoen aan deze initiatieven. Ook wordt in beeld gebracht wat redenen zijn om wel of niet mee te doen. Jongeren Op Gezond Gewicht kan hierdoor scholen gerichter ondersteunen in het starten met The Daily Mile en/of de Gezonde School aanpak.

Neem voor meer informatie contact op met Dorine Collard.

NL Zwemveilig

Het Mulier Instituut voert in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid het project ‘NL Zwemveilig’ uit. Bij dit project zijn meerdere partijen betrokken zoals hogescholen, Kenniscentrum Sport en andere organisaties uit de sport-, onderwijs-, en zwemsector.

Binnen dit onderzoek is het doel om een meer ‘evidence based’-aanpak van het zwemonderwijs te ontwikkelen. NL Zwemveilig gaat de komende jaren de tweede subsidieperiode in. In 2016-2017 heeft het Mulier Instituut verschillende doelgroepen gemonitord en verdiepend onderzoek uitgevoerd naar schoolzwemmen, toezichthouden en verdrinking. In de tweede periode, lopend van 2018-2020, gaat het Mulier Instituut verder met monitoren van dezelfde, maar ook nieuwe doelgroepen. Tevens staat verdiepend onderzoek naar verdrinking centraal.

NL Zwemveilig bouwt voort op eerdere projecten als het ‘Tienpuntenplan’ en het project ‘Waterdicht’ van Vereniging Sport en Gemeenten en het Expertisecentrum Zwemonderwijs, gecoördineerd door Fontys Sporthogeschool. Kijk voor meer informatie over NL Zwemveilig bij het onderzoeksthema leren zwemmen.

Neem voor meer informatie contact op met Corry Floor.

 

Jongeren Op Gezond Gewicht

JOGG Monitor 2017

Sport en bewegen in de buurt

SBB Monitor 2017