Panels

Verenigingen, gemeenten en buurtsportcoaches

Het Mulier Instituut beheert onderzoekspanels bij verenigingen, gemeenten, buurtsportcoaches en werkgevers van buurtsportcoaches.

Verenigingen

MI Verenigingspanel

De ontwikkelingen in de sport staan geen moment stil. Dat geldt ook voor de sportverenigingen die in Nederland een essentiële rol spelen in het sportaanbod. Actuele en betrouwbare informatie over het reilen en zeilen van de duizenden sportverenigingen die ons land telt is onmisbaar voor adequaat sportbeleid. Het MI Verenigingspanel en de Verenigingsmonitor bieden deze beleidsinformatie.

Het Verenigingspanel is eind 1998 gestart, waarbij tot 2015 nauw is samengewerkt met NOC*NSF aan de uitbouw en beheer van het Verenigingspanel. Vanaf 2015 is het Verenigingspanel geheel in beheer bij het MI.

Representatief en betrouwbaar

Momenteel maken meer dan 2.200 verenigingen deel uit van het Verenigingspanel. Het MI werkt continu aan verdere uitbreiding van dit aantal om de uitkomsten op betrouwbare wijze nog verder te kunnen uitsplitsen. De deelnemende verenigingen bieden 70 verschillende takken van sport aan en zijn afkomstig uit ongeveer 300 gemeenten. In het panel zijn allerlei categorieën sportverenigingen zo goed mogelijk naar evenredigheid vertegenwoordigd: grote en kleine verenigingen, clubs met teamsporten en (semi-) individuele sporten, clubs gevestigd in kleine en grote gemeenten, clubs met en zonder eigen accommodatie, etc. Het panel is daarmee representatief voor de georganiseerde breedtesport in Nederland. De respons op een vragenlijst is gemiddeld 30 procent. Bij de analyse wordt deze respons altijd eerst gewogen op het totale bestand van sportverenigingen in Nederland, zodat ook de uitkomsten representatief zijn. Omdat dit ook in voorgaande jaren altijd is gedaan, zijn de uitkomsten in de tijd goed vergelijkbaar.

Herhaalde en thematische peilingen

Deelnemende verenigingen worden jaarlijks 1 tot 3 keer ondervraagd. De vragenlijsten bevatten deels telkens terugkerende vragen ten behoeve van de Verenigingsmonitor, en deels thematische vragenblokken. Thematische vragenblokken worden uitgezet voor diverse opdrachtgevers. Zo zijn peilingen verricht op thema’s als organisatiekracht, maatschappelijke oriëntatie, vitaliteit, de gezonde sportkantine, veilig sportklimaat, energiemaatregelen, sportgezondheidszorg, rookbeleid, accommodatiebeleid en leden- en kaderbeleid.

Verenigingen worden per e-mail voor onderzoeken benaderd.

De peilingen bij het Verenigingspanel worden via een webenquête afgenomen.

Vertrouwelijkheid

Iedere vereniging heeft een uniek correspondentienummer. Via het nummer kunnen nieuwe gegevens over de vereniging worden gekoppeld aan eerder verzamelde gegevens. Hierdoor kan de omvang van vragenlijsten beperkt blijven en kunnen ook ontwikkelingen in de tijd worden gevolgd.

Met alle gegevens die worden verzameld, wordt zorgvuldig omgegaan. De wettelijke bepalingen met betrekking tot persoonsregistratie worden strikt toegepast. Adresgegevens worden apart bewaard en niet gedeeld met derden. Gepubliceerde gegevens zijn niet herleidbaar tot specifieke verenigingen, anonimiteit is gegarandeerd.

Publicaties

De verstrekte informatie wordt verwerkt in tabellen en grafieken, die worden opgenomen in factsheets, rapporten, artikelen en boeken. Vrijwel al deze publicaties komen tevens in pdf-vorm beschikbaar via de website van het MI, waarmee de verzamelde kennis over de sportverenigingen voor iedereen vrij toegankelijk is. Deelnemende verenigingen worden via e-mail op de hoogte gehouden van het uitkomen van nieuwe onderzoeksresultaten.

Wilt u zich aanmelden voor het Verenigingspanel? Klik dan hier.

 

De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus treffen de hele samenleving en dus ook de sport. Met dit onderzoek proberen wij in kaart te brengen op welke manier en in welke mate de sportverenigingen worden geraakt. Uit de resultaten van het eerste onderzoek in april 2020 blijkt dat vier op de tien sportverenigingen in Nederland zich (ernstige) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. In het najaar van 2020 maken iets meer verenigingen zich (ernstige) zorgen over de toekomst van de vereniging (45%). Verenigingen maken zich vooral (ernstige) zorgen over het verlies van leden/vrijwilligers, de financiële situatie en de gezondheid van (oudere) leden. Een kwart van de verenigingen (24%, zie figuur 2.7) dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft op de bereidheid van vrijwilligers om zich voor de vereniging in te zetten. De helft van de verenigingen in Nederland verwacht voor het kalenderjaar 2020 een tekort op de jaarrekening van de vereniging.

Voor dit onderzoek is een uitvraag gedaan onder bestuursleden van sportverenigingen. Inmiddels zijn twee peilingen uitgevoerd in april 2020 en in september/oktober 2020. De resultaten van beide onderzoeken zijn hier terug te vinden.

In maart 2021 volgt de derde coronapeiling om de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen in beeld brengen. Naar verwachting zal in de loop van 2021 nog een uitvraag plaatsvinden, om de ontwikkelingen te kunnen volgen.

Voor meer informatie over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Janine van Kalmthout of Resie Hoeijmakers.

Lopende peiling Verenigingspanel: gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen in Nederland

Het huidige onderzoek van het MI Verenigingspanel gaat over de gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen in Nederland. In dit onderzoek wordt het vertrouwen in de toekomst van de vereniging in beeld gebracht en de gevolgen van de coronacrisis voor ledenbinding, vrijwilligers, het aanbod van de vereniging en de financiële positie.

Een overzicht van de vragen die worden gesteld is hier te vinden.

Uit de vorige coronapeiling (oktober 2020) bleek dat de helft van de sportverenigingen zich (ernstige) zorgen maakte over de gevolgen van de coronacrisis en twee derde vertrouwen had om de coronacrisis te overleven. We zijn erg benieuwd hoe dat nu is. De resultaten van de vorige peiling zijn hier te vinden.

Neem voor meer informatie over het verenigingspanel contact op met Janine van Kalmthout. 

Onderzoekspanel Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk hun lokale sport- en beweegbeleid verstevigen door het aanstellen van sport- en cultuurcoaches. Het Mulier Instituut monitort sinds 2013 met subsidie van het ministerie van VWS de (actuele) ontwikkelingen in de inzet van de BRC-functionarissen en blijft dat de komende jaren ook doen.

Onder de BRC-functionarissen verstaan we alle profielen:

  • buurtsportcoach;
  • cultuurcoach;
  • combinatiefunctionaris Onderwijs;
  • clubkadercoach/verenigingsmanager/sportparkmanager
  • beweegcoach; en
  • coördinator Sport en Preventie.

Het BRC-onderzoekspanel bestaat uit personen die via de Brede Regeling Combinatiefuncties aangesteld/gefinancierd worden. Soms heeft de functietitel van deze personen een andere naamgeving dan de zes BRC-profielen, bijvoorbeeld sportconsulent of sportmakelaar.

Het BRC-onderzoekspanel is één van de onderdelen van de monitoring van de Brede Regeling Combinatiefuncties. In dit panel stellen we vragen over het werk van de functionarissen. Via onder meer factsheets en rapporten koppelen we de resultaten weer terug aan de functionarissen én aan beleidsmakers (zoals het ministerie van VWS). Doel is om beleidspartners, gemeenten, werkgevers en functionarissen inzicht te verschaffen en eventueel bij te dragen aan discussies over de bevraagde onderwerpen. De resultaten van recente peilingen vind je op de pagina over de BRC.

Geïnteresseerd om deel te nemen aan een panel? Meld je aan of mail naar brcmonitor@mulierinstituut.nl.

Neem voor meer informatie over het BRC-onderzoekspanel contact op met Wikke van Stam.

VSG gemeentepanel

Neem voor meer informatie over het VSG gemeentepanel contact op met Remco Hoekman.

 

 

 

 

Kunnen we je twee korte vragen stellen?