Panels

Verenigingen, gemeenten en buurtsportcoaches

Het Mulier Instituut beheert onderzoekspanels bij verenigingen, gemeenten, buurtsportcoaches en werkgevers van buurtsportcoaches.

Verenigingen

MI Verenigingspanel

De ontwikkelingen in de sport staan geen moment stil. Dat geldt ook voor de sportverenigingen die in Nederland een essentiële rol spelen in het sportaanbod. Actuele en betrouwbare informatie over het reilen en zeilen van de duizenden sportverenigingen die ons land telt is onmisbaar voor adequaat sportbeleid. Het MI Verenigingspanel en de Verenigingsmonitor bieden deze beleidsinformatie.

Het Verenigingspanel is eind 1998 gestart, waarbij tot 2015 nauw is samengewerkt met NOC*NSF aan de uitbouw en beheer van het Verenigingspanel. Vanaf 2015 is het Verenigingspanel geheel in beheer bij het MI.

Representatief en betrouwbaar

Begin 2018 maken meer dan 2100 verenigingen deel uit van het Verenigingspanel. Het MI werkt continu aan verdere uitbreiding van dit aantal om de uitkomsten op betrouwbare wijze nog verder te kunnen uitsplitsen. De deelnemende verenigingen bieden 65 verschillende takken van sport aan en zijn afkomstig uit 323 gemeenten. In het panel zijn allerlei categorieën sportverenigingen zo goed mogelijk naar evenredigheid vertegenwoordigd: grote en kleine verenigingen, clubs met teamsporten en (semi-) individuele sporten, clubs gevestigd in kleine en grote gemeenten, clubs met en zonder eigen accommodatie, etc. Het panel is daarmee representatief voor de georganiseerde breedtesport in Nederland. De respons op een vragenlijst is gemiddeld 45 procent. Bij de analyse wordt deze respons altijd eerst gewogen op het totale bestand van sportverenigingen in Nederland, zodat ook de uitkomsten representatief zijn. Omdat dit ook in voorgaande jaren altijd is gedaan, zijn de uitkomsten in de tijd goed vergelijkbaar.

Herhaalde en thematische peilingen

Deelnemende verenigingen worden jaarlijks 1 tot 3 keer ondervraagd. De vragenlijsten bevatten deels telkens terugkerende vragen ten behoeve van de Verenigingsmonitor, en deels thematische vragenblokken. Thematische vragenblokken worden uitgezet voor diverse opdrachtgevers. Zo zijn peilingen verricht op thema’s als de gezonde sportkantine, veilig sportklimaat, energiemaatregelen, sportgezondheidszorg, rookbeleid, sociale hygiëne, seksuele intimidatie, accommodatiebeleid en leden- en kaderbeleid.

Verenigingen kunnen zowel schriftelijk, telefonisch als per e-mail voor onderzoeken worden benaderd.

De peilingen bij het Verenigingspanel worden via een webenquête afgenomen.

Vertrouwelijkheid

Iedere vereniging heeft een uniek correspondentienummer. Via het nummer kunnen nieuwe gegevens over de vereniging worden gekoppeld aan eerder verzamelde gegevens. Hierdoor kan de omvang van vragenlijsten beperkt blijven en kunnen ook ontwikkelingen in de tijd worden gevolgd.

Met alle gegevens die worden verzameld, wordt zorgvuldig omgegaan. De wettelijke bepalingen met betrekking tot persoonsregistratie worden strikt toegepast. Adresgegevens worden apart bewaard en niet gedeeld met derden. Gepubliceerde gegevens zijn niet herleidbaar tot specifieke verenigingen, anonimiteit is gegarandeerd.

Publicaties

De verstrekte informatie wordt verwerkt in tabellen en grafieken, die worden opgenomen in factsheets, rapporten, artikelen en boeken. Vrijwel al deze publicaties komen tevens in pdf-vorm beschikbaar via de website van het MI, waarmee de verzamelde kennis over de sportverenigingen voor iedereen vrij toegankelijk is. Deelnemende verenigingen worden via e-mail op de hoogte gehouden van het uitkomen van nieuwe onderzoeksresultaten.

Lopende peiling Verenigingspanel: Diversiteit aanbod, leden, kader en duurzaamheid

Het huidige onderzoek van het MI Verenigingspanel bevat verschillende thema’s. Dit keer is er aandacht voor de diversiteit van het ledenbestand en het kader in de verenigingen, o.a. naar geslacht, leeftijd en herkomst. Zijn er oudere leden in de vereniging en wat is het sportaanbod voor deze leeftijdsgroepen? Daarnaast monitoren we hoe actief verenigingen zijn met energiebesparende maatregelen voor hun accommodatie en/of kantine.

De peiling loopt tot en met mei 2018. De resultaten worden de zomer van 2018 gepubliceerd

Neem voor meer informatie over het verenigingspanel contact op met Janine van Kalmthout. 

Panel Buurtsportcoaches en werkgevers

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls geven door het aanstellen van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Bijna alle gemeenten zetten buurtsportcoaches in (371 in 2017) en zijn voornemens dit in de toekomst te blijven doen. Ongeveer 4.500 buurtsportcoaches zijn inmiddels in wijken en buurten actief om samen met sportverenigingen, scholen en organisaties uit de sectoren zorg en welzijn een passend sport- en beweegaanbod te realiseren voor alle Nederlanders. Daarbij hebben ze dikwijls aandacht voor specifieke groepen waaronder mensen met een beperking, chronische aandoening of ouderen. De buurtsportcoaches worden aangestuurd door tal van organisaties, zoals de gemeente, een sportclub of welzijnsinstelling.

Het Mulier Instituut blijft de komende jaren de ontwikkelingen volgen rondom de inzet van buurtsportcoaches. Dit doet zij onder andere met behulp van twee onderzoekspanels:

  • Het panel voor buurtsportcoaches
  • Het panel werkgevers van buurtsportcoaches.

Jaarlijks zet het Mulier Instituut minimaal 1 peiling uit onder de deelnemers van de panels. Het betreft een internetpeiling met vragen over actuele vraagstukken die te maken hebben met het werk van de buurtsportcoaches en hun aansturing. Denk aan onderwerpen als:

  • Taken, doelen en doelgroepen van de buurtsportcoach;
  • Werkzame elementen in de aanpak van buurtsportcoaches bij het bereiken van specifieke doelgroepen;
  • Arbeidsvoorwaarden, loopbaan- en functieontwikkeling;
  • Aansturing, ondersteuning en begeleiding.

Vragenlijsten komen tot stand in nauwe samenwerking met partijen in het veld, waaronder gemeenten en werkgevers en landelijke beleidspartners. Van de resultaten verschijnen factsheets en een samenvatting in de jaarlijkse voortgangsrapportages van de SBB Monitor.

Neem voor meer informatie over het panel buurtsportcoaches en werkgevers contact op met Caroline van Lindert. 

Aanmelden voor het panel? Dit kan doorlopend.

Buurtsportcoachpanel

 

Werkgeverspanel

 

VSG gemeentepanel

Neem voor meer informatie over het VSG gemeentepanel contact op met Remco Hoekman.