Sportstimulering

Sport en bewegen stimuleren

Sport en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een van de randvoorwaarden is de aanwezigheid van voldoende passend sport- en beweegaanbod voor alle burgers, ongeacht leeftijd, sekse, beperking of sociaalmaatschappelijke achtergrond. Aanbod dat bovendien veilig en toegankelijk is, liefst in de eigen omgeving of buurt. Rijk en lokale overheden investeren hier fors in en stimuleren dat specifieke groepen inwoners worden toegeleid naar dit sport- en beweegaanbod.

Het Mulier Instituut onderzoekt sportstimulering op landelijk en lokaal niveau en brengt resultaten en effecten van beleid en programma’s in beeld. Zo heeft het Mulier Instituut de inzet van buurtsportcoaches geëvalueerd in 34 gemeenten, sinds 2012 de voorgang van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt in kaart gebracht en de borging van Sportimpulsprojecten onderzocht. Met de nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties, waarmee de inzet van buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches vanaf 2019 wordt geborgd, blijft het Mulier Instituut ook de komende jaren de inzet van beroepsgroep van buurtsportcoaches monitoren. Hiertoe wordt een jaarlijkse landelijke monitor onder gemeenten uitgezet en worden vragen neergelegd bij verschillende  onderzoekspanels (onder andere buurtsportcoaches, werkgevers, verenigingen en burgers).

Het Mulier Instituut heeft aandacht voor de sportstimulering van specifieke groepen, waarvan bekend is dat hun sport- en beweegdeelname achterloopt. Denk hierbij aan mensen met een beperking, ouderen, of mensen met een migratieachtergrond. Sport- en beweegaanbieders kunnen kiezen uit tal van interventies, waarin aanpakken zijn beschreven om deze doelgroepen te bereiken. Het Mulier Instituut ondersteunt bij de onderbouwing van deze interventies.

Het Mulier Instituut houdt zich regelmatig bezig met onderzoek naar wensen, behoeften en belemmeringen voor sporters en niet-sporters. Een voorbeeld is dit overzicht van vraagstellingen (en uitkomsten) bij het uitvragen van belemmeringen en de ontwikkeling van een toolbox voor het meten van wensen en behoeften om te sporten onder gehandicapten.

Uitgelicht

Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches

Bijna alle Nederlandse gemeenten zetten buurtsportcoaches in. Zij ervaren deze inzet als impuls voor hun lokale sportbeleid (95%) en willen (94%) dit beleid op lange termijn voortzetten. Lokale partijen en gemeenten zien dat door de buurtsportcoach meer verbindingen tussen organisaties zijn ontstaan (organisaties 74%, gemeenten 100%) en meer activiteiten voor bewoners worden georganiseerd (sportorganisaties 51%, onderwijsorganisaties 70%, gemeenten 100%).

Uitgelicht

Motivatie om te sporten en bewegen neemt toe

Nederlanders sporten en bewegen niet alleen meer, ook de motivatie om in beweging te komen groeit. 62 procent van de Nederlanders is redelijk of sterk gemotiveerd om te sporten en bewegen. Dit was in 2011 56 procent. De redenen om te sporten en bewegen zijn vooral gerelateerd aan gezondheid. Sporten en bewegen voor het plezier, ontspanning en sociale contacten staan daarentegen enige mate onder druk.

Kunnen we je twee korte vragen stellen?