Sportstimulering

Sport en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een van de randvoorwaarden is de aanwezigheid van voldoende passend sport- en beweegaanbod voor alle burgers, ongeacht leeftijd, sekse, beperking of sociaalmaatschappelijke achtergrond. Aanbod dat bovendien veilig en toegankelijk is, liefst in de eigen omgeving of buurt. Rijk en lokale overheden investeren hier fors in en stimuleren dat specifieke groepen inwoners worden toegeleid naar dit sport- en beweegaanbod.

Het Mulier Instituut onderzoekt sportstimulering op landelijk en lokaal niveau en brengt resultaten en effecten van beleid en programma’s in beeld. Zo heeft het Mulier Instituut onlangs de inzet van buurtsportcoaches geëvalueerd in 34 gemeenten, brengt het sinds 2012 de voorgang van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt in kaart en doet het onderzoek naar de borging van Sportimpulsprojecten. De komende jaren blijft het Mulier Instituut de ontwikkelingen in de beroepsgroep van buurtsportcoaches volgen via twee onderzoekspanels, bestaande uit buurtsportcoaches en hun werkgevers. Het Mulier Instituut heeft aandacht voor de sportstimulering van specifieke groepen, waarvan bekend is dat hun sport- en beweegdeelname achterloopt. Denk hierbij aan mensen met een beperking, ouderen, of mensen met een migratieachtergrond. Sport- en beweegaanbieders kunnen kiezen uit tal van interventies, waarin aanpakken zijn beschreven om deze doelgroepen te bereiken. Het Mulier Instituut ondersteunt bij de onderbouwing van deze interventies.

Het Mulier Instituut houdt zich regelmatig bezig met onderzoek naar wensen, behoeften en belemmeringen voor sporters en niet-sporters. Een voorbeeld is dit overzicht van vraagstellingen (en uitkomsten) bij het uitvragen van belemmeringen en de ontwikkeling van een toolbox voor het meten van wensen en behoeften om te sporten onder gehandicapten.

Sport en bewegen in de buurt

Het huidige landelijke sportbeleid is voor wat betreft de breedtesport voor een belangrijk deel gekaderd door het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB), waarbij de combinatiefunctionarissen, de buurtsportcoaches en de Sportimpuls als voornaamste instrumenten worden ingezet. Het programma SBB loopt nog tot 2018. De inzet van buurtsportcoaches wordt gecontinueerd.

Het Mulier Instituut rapporteert jaarlijks over de voortgang van het programma SBB. Op basis van cijfers en inzichten uit registraties en onderzoeken van verschillende partijen stelt het Mulier Instituut voortgangsrapportages op. Daarin wordt verslag gedaan van de inzet van de diverse beleidsinstrumenten, het proces, de resultaten en effecten, afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren met betrekking tot de sport- en beweegdeelname, nationaal en lokaal. De jaarlijkse rapportages bieden VWS en de uitvoerende partijen de mogelijkheid het beleidsproces (tussentijds) te evalueren en bij te sturen. Via de rapportages legt de minister van VWS jaarlijks verantwoording af aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma SBB. Inmiddels heeft het Mulier Instituut zes maal een voortgangsrapportage uitgebracht (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018). De laatste rapportage in 2019 heeft een evaluerend karakter.

Klik hier voor de voortgangsrapportage  2018.

Uitgelicht

Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches

Bijna alle Nederlandse gemeenten zetten buurtsportcoaches in. Zij ervaren deze inzet als impuls voor hun lokale sportbeleid (95%) en willen (94%) dit beleid op lange termijn voortzetten. Lokale partijen en gemeenten zien dat door de buurtsportcoach meer verbindingen tussen organisaties zijn ontstaan (organisaties 74%, gemeenten 100%) en meer activiteiten voor bewoners worden georganiseerd (sportorganisaties 51%, onderwijsorganisaties 70%, gemeenten 100%).

Uitgelicht

Motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen

Hoe is het sport- en beweegaanbod zo goed mogelijk op motieven af te stemmen, mede door rekening te houden met mogelijke belemmeringen? In dit artikel van Sport & Strategie wordt daar voor verschillende doelgroepen op ingegaan.