Diversiteit

Diversiteit

Het stimuleren van sportdeelname onder diverse sociale groepen en het tegengaan van ongewenst gedrag en sociale uitsluiting zijn belangrijke thema’s in sportbeleid en -onderzoek. Het vergroten van diversiteit is erop gericht dat iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, etniciteit, fysieke/cognitieve beperkingen of seksuele voorkeur moet kunnen deelnemen aan sport en zich daar ook ‘thuis’ moeten kunnen voelen. Ook de vertegenwoordiging van vrouwen en minderheidsgroepen in leiderschapsposities in de sport (technisch kader, bestuur, management) is een belangrijke indicator van sociale diversiteit. Soms is er specifieke beleids- en onderzoeksaandacht voor bepaalde sociale groepen (mensen met beperkingen, ouderen, LHBT); deels is aandacht voor diversiteit geïntegreerd binnen Veilig Sportklimaat. Binnen het Mulier Instituut bestaat van oudsher veel expertise op het terrein van sociale diversiteit en mechanismen van in- en uitsluiting.

Sociale diversiteit in leidinggevende posities

In het kader van een door VWS geformuleerde kennisvraag voor 2018 doet het Mulier Instituut onderzoek naar sociale diversiteit in leidinggevende posities. Qua diversiteit ligt er een focus op sekse, leeftijd en etniciteit en wat betreft kaderfuncties ligt het accent op hogere posities binnen het bestuurlijk kader, sporttechnisch kader en arbitrage. Naast een inventarisatie van bestaande data en kennis zullen aanvullende kwantitatieve en kwalitatieve data worden verzameld, onder andere via de Verenigingsmonitor en in samenwerking met NOC*NSF en sportbonden. In samenwerking met Kenniscentrum Sport zal het Mulier Instituut tevens bijdragen aan kennisdeling en –verspreiding.

Klik hier voor het factsheet 2018/5 Seksediversiteit sportbesturen (2018) (pdf).

Gehandicaptensport

De successen op de Paralympische Spelen, maar ook de vele initiatieven op provinciaal en lokaal niveau hebben bijgedragen aan meer aandacht bij zowel overheid als het brede publiek voor gehandicaptensport. De mogelijkheden om te sporten voor mensen met een handicap zijn de laatste jaren toegenomen en sportverenigingen staan steeds meer voor hen open. Ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en lokaal niveau  rondom de vraag naar en het aanbod van gehandicaptensport vormen een kernexpertise binnen het Mulier Instituut. Met diverse kleinschalige en grootschalige onderzoeksprojecten, waaronder de Monitor (On)beperkt Sportief uit 2008 en 2013, heeft het Mulier Instituut in de laatste tien jaar een schat aan kennis opgebouwd rondom het monitoren van diverse aspecten van de gehandicaptensport.

Sportklimaat

Met het doel om iedereen met plezier te laten sporten richt de overheid zich op bewustwording, preventie en het tegengaan van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Het Mulier Instituut monitort de programma’s die hiervoor zijn opgezet. In het verleden rapporteerde het MI onder andere over de voortgang van het programma Sportiviteit en Respect (SRR) en Masterplan Arbitrage. Op dit moment onderzoekt het MI het sportklimaat in Nederland in de jaarlijkse VSK Monitor (2013 – 2018) die het huidige beleidsprogramma Naar een Veiliger Sportklimaat volgt. De ontwikkelingen op dit thema zullen ook voorbij 2018 door het MI nauwlettend worden gevolgd.

Product

Vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport

Eén van de grootste uitdagingen in gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen de vraag naar passend sport- en beweegaanbod door mensen met een beperking en het aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroep. Het Mulier Instituut helpt gemeenten of regio’s die deze match willen verbeteren met het in kaart brengen van relevante data over de doelgroep en het aanbod. Hiervoor heeft zij de vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport ontwikkeld.

Uitgelicht

Van goede bedoelingen naar goed gedrag

Wat kan een trainer op het sportveld leren van een reclasseringsambtenaar en wat kan een sportbestuurder opsteken van een relatietherapeut? Deze vraag staat centraal in de rapportage Van goede bedoelingen naar goed gedrag. In deze rapportage verkennen de auteurs de mechanismen achter gedragsverandering en vertalen dit naar concrete voorbeelden in de sport. Het resultaat: tien oplossingen voor alledaagse sociale sportproblemen.

Zoeken in Kennisbank

Meer dan de helft van de sportverenigingen heeft sporters met een beperking als lid

14 januari 2019 | Meer dan de helft van de Nederlandse sportverenigingen (55%) heeft sporters met een beperking als lid. Bij fitnesscentra...

Aandeel 65-plussers in sportverenigingen neemt toe

7 januari 2019 | Een op de zes leden van een sportvereniging is gemiddeld 65 jaar of ouder, een toename sinds 2012 en 2009 waar een op de...

SportklimaatApp registreert 100.000 gedragingen in de amateursport: 9 op de 10 positief

21 december 2018 | Het gedrag van teamsporters in de Nederlandse amateursport is gemiddeld genomen positief tot zeer positief. Vooral vrouw...