Interventies

Evaluatie van interventies

Het Mulier Instituut ondersteunt interventie-eigenaren bij de evaluatie van gezondheidsbevorderende interventies gericht op het stimuleren van sport en bewegen. Een interventie kan op twee manieren worden geëvalueerd. Ten eerste voeren we regelmatig procesevaluaties uit om meer zicht te krijgen op de resultaten bij de uitvoering van de interventie, zoals bijvoorbeeld samenwerking. Hierbij worden ook de ervaringen van deelnemers of intermediairs/professionals meegenomen. Ten tweede voert het Mulier Instituut evaluaties uit naar de effecten en opbrengsten van een interventie om aan te tonen wat de interventie bijdraagt. De resultaten van beide evaluaties dragen bij aan het verder optimaliseren van de interventie.

Het Mulier Instituut heeft bijvoorbeeld een procesevaluatie uitgevoerd voor Bewegen op recept (in opdracht van gemeente Nieuwegein), Natuursprong (in opdracht van Huis voor Beweging), The Daily Mile (in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht) en Fresh in de les (in opdracht van gemeente Amsterdam).

Erkenning van interventies

Naast het uitvoeren van een proces- of effectevaluatie bieden we ondersteuning bij het goed beschrijven van een interventie of een theoretische onderbouwing van de aanpak. Hiermee wordt de basis gelegd voor een goede en mogelijk erkende interventie.

Een goede beschrijving van een interventie gaat in op het probleem, de doelen en de doelgroep van de aanpak. Ook worden hierbij de aanpak en randvoorwaarden beschreven. Leerpunten vanuit de procesevaluatie worden meegenomen om de interventie verder te ontwikkelen.

Een theoretische onderbouwing van een interventie is ook erg belangrijk bij het (door)ontwikkelen ervan. Aan de hand van wetenschappelijke (gedrags)modellen, theorie en/of literatuur wordt aannemelijk gemaakt dat met de interventie gestelde doelen kunnen worden bereikt.

Het Mulier Instituut ondersteunt verschillende interventie-eigenaren binnen het Erkenningstraject Interventies bij een goede beschrijving van de interventie en bij het schrijven van een theoretische onderbouwing voor de erkenning ‘Goed Onderbouwd’ zoals bij Respons en Tigers op Recept van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

In november 2017 verscheen het rapport Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht voor Judo Bond Nederland.

Lopend onderzoek

Kind Leert Inventief Kracht (KLIK)

Kind Leert Inventief Kracht (KLIK) is een gehonoreerd onderzoeksproject binnen het NutsOhra programma Gezonde Toekomst Dichtbij, waarin gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken centraal staan om gezondheidsachterstanden van met name kansarme gezinnen met een lagere sociaaleconomische positie terug te dringen.

In de eerste fase van het project heeft het Mulier Instituut via bronnenonderzoek gegevens verzameld en geanalyseerd over de gezondheid (o.a. gewicht/BMI, bewegen, voeding) en de leefomgeving van kinderen en gezinnen in Oud-Charlois.

Klik hier voor de publicatie KLIK. Cijfers en achtergronden Oud-Charlois (pdf, december 2015)

In de tweede fase van het project (2016-2018) onderzoekt het Mulier Instituut verschillende aspecten van gezondheidsgedrag en –opvattingen onder kinderen (groep 6) en hun ouders en mogelijke veranderingen daarin gedurende het KLIK project, en worden de diverse KLIK activiteiten eveneens geëvalueerd.

Contactpersoon: Agnes Elling.

Evaluatie projecten sport en sociaal domein Vlaardingen

In opdracht van de gemeente Vlaardingen verricht het Mulier Instituut een monitoring en -evaluatiestudie (2017/2018) van twee sportprojecten met een expliciet sociaal-maatschappelijke doelstelling. Het betreft een basketbalproject van de YETS foundation in samenwerking met het Geuzencollege en een voetbalproject in Westwijk. De studie betreft een analyse op werkzame factoren uit de literatuur, diverse kwantitatieve registratiedata en interviews met deelnemers en begeleiders van betrokken organisaties.

Najaar 2017 verscheen een interne tussenrapportage (niet vrijgegeven door de opdrachtgever). De eindrapportage wordt verwacht in 2018.

Contactpersoon: Agnes Elling.

Evaluatie bewegen en meedoen in Ooij

In de gemeente Berg en Dal, met als zwaartepunt de deelgemeente Ooij, wil de Gelderse Sport Federatie (GSF) vrijwilligers en professionals opleiden om, samen met het bestaande zorg- en beweegnetwerk, beweegactiviteiten te realiseren voor kwetsbare ouderen (65+). Dit project wordt gerealiseerd met behulp van (financiële) ondersteuning van FNO. Om te laten zien wat het project uiteindelijk heeft bereikt en wat werkzame elementen of verbeterpunten zijn, is het Mulier Instituut gevraagd om het project te monitoren en evalueren. Binnen het onderzoek worden activiteiten en deelnemersaantallen geregistreerd. Daarnaast houden we interviews met relevante professionals, deelnemende vrijwilligers en kwetsbare ouderen.

Contactpersoon: Agnes Elling.

Evaluatieonderzoek vrouwelijke migranten GoldenSports

Stichting GoldenSports heeft als doel om ouderen te stimuleren om meer te gaan bewegen samen met buurtgenoten. Hierdoor blijven ouderen langer gezond thuis wonen en ontmoeten zij leeftijdgenoten in de buurt. Naast hun reguliere beweegprogramma voor ouderen biedt GoldenSports een aangepast programma voor oudere vrouwelijke migranten aan.

Het Mulier Instituut voert, met subsidie van Fonds NutsOhra, een kwalitatief evaluatieonderzoek uit voor Stichting GoldenSports naar het verloop van dit aangepaste programma. De ervaringen en tevredenheid van de deelnemers staan hierbij centraal en worden achterhaald door middel van zes focusgroepgesprekken. Een tolk is hierbij aanwezig. Daarnaast worden coördinatoren, trainers en ambassadeurs van het programma geïnterviewd over hun ervaringen.

Contactpersoon: Dorine Collard.

De Gezondheidsroute Jeugd

De Gezondheidsroute Jeugd is ontwikkeld om de gezondheid van jongeren tussen 4 en 12 jaar met overgewicht en obesitas door een multidisciplinaire interventie te bevorderen. Binnen de interventie wordt op gezonde voeding en een actieve leefstijl gericht. Ook worden ouders actief betrokken door sessies Opvoeden.

The Eight Group, eigenaar van de interventie, wil voor de Gezondheidsroute Jeugd een erkenning op het niveau ‘Goed Onderbouwd’ aanvragen bij het Centrum Gezond Leven (RIVM/CGL). Het Mulier Instituut ondersteunt The Eight Group bij het invullen van het werkblad dat ingediend moet worden.

Contactpersoon: Amika Singh.

Nederlandse Bridge Bond: ondersteuning bij her-erkenning Denken en Doen

De interventie ‘Denken en Doen’ van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) richt zich op het vergroten van het aantal sociale contacten en daarmee het sociale netwerk van (eenzame) ouderen van 60 jaar en ouder. Hierbij wordt de denksport bridge ingezet als middel om mensen met elkaar te verbinden.

De interventie Denken en Doen heeft binnen het Erkenningstraject Interventies reeds de erkenning ‘Goed Onderbouwd’. Dit betekent dat de werkzaamheid van de interventie aan de hand van wetenschappelijke theorie en/of modellen is onderbouwd. De erkenning ‘Goed Onderbouwd’ is vijf jaar geldig en loopt dit jaar af. Het Mulier Instituut ondersteunt de NBB bij de actualisatie van de onderbouwing en voert in dit kader ook een procesevaluatie uit bij de deelnemers aan Denken en Doen en de bridgedocenten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode juni-september 2018.

Contactpersoon: Linda Ooms.

Erasmus MC: uitvoering NEW.ROADS interventie

Bewegen hoort bij gezond ouder worden. Toch bewegen veel ouderen te weinig, zeker in buurten met een lage sociaal-economische status (SES). Om daar wat aan te doen, heeft het Erasmus MC in 2012 een interventie ontwikkeld om 55-plussers uit lage SES-buurten meer tot wandelen aan te zetten: de NEW.ROADS interventie. In NEW.ROADS is geprobeerd om schaalbare en haalbare veranderingen in de buurtomgeving aan te brengen, zoals de aanleg van wandelroutes of het opstarten van wandelgroepen.

Het Erasmus MC wil deze interventie graag indienen bij de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het Centrum Gezond Leven voor een erkenning ‘bewezen effectief’ en heeft het Mulier Instituut gevraagd hierbij te ondersteunen.

Contactpersoon: Rick Prins.