Methoden en dataverzameling

Dataverzameling sportdeelname

Via het Nationaal Sport Onderzoek (NSO) verzamelt het Mulier Instituut veel informatie over sportdeelname. Het onderzoek vindt plaats onder de Nederlandse bevolking. De onderzoeken worden uitgevoerd als voor een aantal onderwerpen behoefte is aan veldwerk. Ook externe partijen participeren regelmatig in het NSO. De data deponeert het Mulier Instituut na afloop van het onderzoek bij Dans.KNAW. Op deze website zijn ook alle vragenlijsten te vinden. Er is ook een overzicht van eerder onderzochte onderwerpen. De steekproef van de NSO is minder goed dan bij de grootschalige CBS-onderzoeken voor onder andere het RIVM. Bekijk de vergelijking steekproef CBS-onderzoek en NSO voor (jaarlijkse) sportfrequentie, voor meer informatie.

Het Mulier Instituut maakt gebruik van sport-/beweegenquêtes van instellingen zoals het CBS en het RIVM. Voorbeelden zijn de Gezondheidsenquête, de LeefstijlMonitor en het Vrijetijds Onderzoek (VTO). De sportvragen van VTO zijn vanaf de meting van 2020 in beheer bij het Mulier Instituut (vragenlijst VTO). Dit betekent dat zij de kernindicatoren die uit VTO voortkomen vaststelt, de vraagstelling vormgeeft en specifieke data-analyses uitvoert. Meer informatie over sportdeelnamedata waarover het Mulier Instituut beschikt vindt u in het overzicht sportdeelnameonderzoeken.

Methoden sportdeelname

De Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) en de SQUASH-vragenlijst zijn de twee belangrijkste instrumenten om sportdeelname te meten. De RSO is traditioneel de meest gebruikte methode bij (sport)onderzoek in gemeenten. De Squash-vragenlijst legt meer focus op beweegactiviteiten, waar sport deel van uitmaakt.  De Squash-vragenlijst wordt gebruikt in de Gezondheidsenquête (CBS) en in de Gezondheidsmonitor (RIVM & GGD’en). De Nederlandse Norm Gezond bewegen wordt uit deze vragenlijst afgeleid.

Regelmatig voeren we verdiepend onderzoek uit naar de verbetering van de methoden om sportdeelname vast te stellen.

RSO

Het doel van de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) is om onderzoek naar sportdeelname te standaardiseren zodat de resultaten beter onderling vergelijkbaar zijn. De RSO bestaat uit een vragenlijst om de sportfrequentie, sporttak, sportvorm, organisatievorm en accommodatiebenutting van de bevolking in kaart te brengen. Daarnaast zijn richtlijnen opgesteld voor de onderzoeksmethode, verschillende leeftijdsgroepen, het toonblad met sporten, missende waarden en de weegprocedure. Het Mulier Instituut beheert de RSO.

Kern van de RSO is de vragenlijst, waarin de elementaire vragen zijn opgenomen. Een exacte overname van de basismodule is van groot belang om het doel van de RSO te bereiken. Het toevoegen van aanvullende vragen of modules is mogelijk.

De deelnemers van het platform sportdeelname beheren de RSO. Aanpassingen zoals bijvoorbeeld een aangepaste codelijst vinden zo doorgang.

SQUASH

Het doel van de SQUASH-vragenlijst is om beweeggedrag in kaart te brengen. Voor elf beweegactiviteiten (waaronder sport) vraagt de SQUASH-vragenlijst naar de frequentie van de activiteiten. De vraagmodule is ontwikkeld door het RIVM. Met de vraagmodule is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) te bepalen. Deze geeft aan of een individu wel of niet aan de beweegnorm voldoet. Daarnaast kan per individu het algemene activiteitsniveau worden bepaald.

Uitgelicht

Nationaal sportonderzoek

Het Nationaal sportonderzoek van het Mulier Instituut brengt diverse aspecten van sportbeoefening en -betrokkenheid van de Nederlandse bevolking in beeld. Bij een steekproef van de Nederlandse bevolking wordt een vragenlijst uitgezet over diverse sportgerelateerde onderwerpen. Opdrachtgevers kunnen in het Nationaal Sportonderzoek een eigen vragenblok laten meelopen.

Uitgelicht

Sportdeelname-onderzoek

Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport. Maar wie doen aan sport en hoe valt deelname te beïnvloeden? Het Mulier Instituut biedt:

  • Sportdeelname-onderzoek in gemeente en provincie. Internetonderzoek met de RSO-vragenlijst aangevuld met uw eigen vragen. Voor kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Ruime mogelijkheden voor benchmarks.
  • Verklaring van sportdeelname. Onderzoek naar behoeften, motieven en belemmeringen.
  • Sportprofielen en beschrijving deelnemers via data-analyse van grootschalige onderzoeken.