Onderwijs

Sport en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Mulier instituut volgt al vanaf de oprichting de ontwikkelingen rond sport en bewegen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met beleidsinstanties zoals verschillende ministeries, KVLO en NOC*NSF. De omvang, de kwaliteit en de effecten van het bewegingsonderwijs op scholen zijn regelmatig onderwerp van onderzoek door het instituut. Het instituut publiceert periodiek hierover in brede analyses en in de Rapportage Sport. Verder deed het instituut voortgangsonderzoek naar de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) die scholen wil stimuleren tot een toename van gezond schoolbeleid op school. Andere onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed betreffen de invloed van schoolbeleid, schoolsport, opleiding van leerkrachten en LOOT beleid.

Actueel

Helmond enthousiast over inzet vakleerkrachten in basisonderwijs

Directieleden, groepsleerkrachten en vakleerkrachten op vier basisscholen in Helmond zijn enthousiast over de inzet van vakleerkrachten voor beweeglessen. Geïnterviewden geven aan dat de lessen intensiever en kwalitatief van hoger niveau zijn, dat leerlingen meer worden uitgedaagd en dat hun motorische ontwikkeling sneller vooruit gaat. Bovendien wordt door registratie in het leerlingvolgsysteem achterstand in de motorische ontwikkeling beter opgemerkt. Daarbij ervaren groepsleerkrachten minder werkdruk en stress doordat zij de beweeglessen niet meer geven. Lees verder

Inzet vakleerkrachten en extra uren bewegingsonderwijs vergen additionele investeringen

Het vergt circa € 167 mln. aan additionele investeringen om het scenario te realiseren waarin in 2021 op alle basisscholen twee uur gymles voor 80% door vakleerkrachten worden gegeven. De jaarlijkse structurele extra kosten worden daarna geschat op € 32 mln. Een uitbreiding naar 3 uur gymles per week voor 100% gegeven door vakleerkrachten per 2021 vraagt om circa € 790 mln. aan additionele investeringen. De jaarlijkse extra kosten komen na doelrealisatie neer op circa € 152 mln. Lees verder

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016: bundeling van krachten en impuls aan scholen geslaagd

In de projectperiode 2012-2016 is de onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL), samen met het RIVM Centrum Gezond Leven en GGD GHOR Nederland, erin geslaagd om de inspanningen en middelen te bundelen van een groot aantal organisaties die zich richten op het onder de aandacht brengen van gezondheidsthema’s bij het onderwijs. Tussen 2013 en 2016 zijn in totaal 3948 ondersteuningstrajecten toegekend waarvan twee derde (67% -1653) naar het primair onderwijs ging, iets minder dan een kwart (24% – 940) naar het voortgezet onderwijs en negen procent (355) naar het middelbaar beroepsonderwijs. Lees verder

Buurtsportcoaches vinden pilot-traject EVC van toegevoegde waarde

Buurtsportcoaches en werkgevers vinden een traject voor erkenning van verworven competenties (EVC) van toegevoegde waarde. Dankzij het traject krijgen buurtsportcoaches meer inzicht in hun competenties en kunnen werkgevers de buurtsportcoaches gerichter inzetten. Het EVC pilot-traject is in 2016 aangeboden door het Kenniscentrum Sport. Lees verder

Ouders: gemiddeld 100 minuten bewegingsonderwijs per week op basisscholen

Ouders geven aan dat kinderen op de basisschool gemiddeld 100 minuten bewegingsonderwijs per week krijgen. Vakleerkrachten worden volgens ouders bij 4-5-jarigen (20%) minder ingezet dan groepsleerkrachten (64%). Naarmate stedelijkheid toeneemt, neemt het percentage vakleerkrachten volgens ouders toe (20-62%). Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen (2017) (pdf)

Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten. Eindrapport (2017) (pdf)

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches (2017) (pdf)

Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016 (2016) (pdf)

Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015. Factsheet 2016/13 (2016) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen - 2016 (2016) (pdf)

Ouders over bewegingsonderwijs. Factsheet 2016/7 (2016) (pdf)

Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Nulmeting 2015 (2016) (pdf)

Gym in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Factsheet 2016/5 (2016) (pdf)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015 (2015) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen (2015) (pdf)

Sport en onderwijs (hoofdstuk in Rapportage Sport 2014, A. Tiessen-Raaphorst (red.), (2015) (pdf)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014 (2014) (pdf)

Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs (2014) (pdf)

Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (2014) (pdf)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl 2013 (2013) (pdf)

Nulmeting bewegingsonderwijs. Onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (2013) (pdf)

Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo (2012) (pdf)

Evaluatie topsport talentscholen (2012)

School, bewegen en sport. Onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen (2011) (pdf)

Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen op school (2007)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.