Onderwijs

Sport en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Mulier instituut volgt al vanaf de oprichting de ontwikkelingen rond sport en bewegen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met beleidsinstanties zoals verschillende ministeries, KVLO en NOC*NSF. De omvang, de kwaliteit en de effecten van het bewegingsonderwijs op scholen zijn regelmatig onderwerp van onderzoek door het instituut. Het instituut publiceert periodiek hierover in brede analyses en in de Rapportage Sport. Verder deed het instituut voortgangsonderzoek naar de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) die scholen wil stimuleren tot een toename van gezond schoolbeleid op school. Andere onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed betreffen de invloed van schoolbeleid, schoolsport, opleiding van leerkrachten en LOOT beleid.

Actueel

Grote steden investeren nog altijd fors in schoolzwemmen 

De grote steden in Nederland – Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in het bijzonder – investeren nog jaarlijks grote bedragen in het schoolzwemmen. De belangrijkste reden hiervoor is om kinderen de basisschool met minimaal een A-diploma te laten verlaten. De algehele indruk is dat veel minder kinderen in deze gemeenten zonder het schoolzwemmen zwemvaardig zouden zijn. In kleine gemeenten wordt ook vaak aangegeven dat het schoolzwemmen een waardevolle aanvulling vormt op het bewegingsonderwijs. Lees verder

Helft Nederlanders vindt C-diploma minimaal vereist om veilig in zee te kunnen zwemmen

Nederlanders herkennen dat zwemmen in meer complexe situaties vraagt om meer gevorderde zwemdiploma’s. Voor overdekte zwembaden zonder stromingen of glijbanen acht één op de tien (8%) een C-diploma noodzakelijk om daar veilig in te kunnen zwemmen. Voor natuurlijk zwemwater is dat een kwart (26%) en voor zwemmen in de zee acht de helft (52%) minimaal een C-diploma noodzakelijk. Lees verder

Meer plezier in gym: later sportiever

Verreweg de meeste mensen vinden bewegingsonderwijs als 12-13-jarige leuk. Vrouwen die bewegingsonderwijs vroeger leuk vonden, blijken twintig jaar later vaker te sporten dan vrouwen die de gymlessen minder leuk vonden. Voor mannen is dit verband minder sterk, maar geldt wel dat een negatieve gymervaring negatief werkt op het sporten op latere leeftijd. Lees verder

Helmond enthousiast over inzet vakleerkrachten in basisonderwijs

Directieleden, groepsleerkrachten en vakleerkrachten op vier basisscholen in Helmond zijn enthousiast over de inzet van vakleerkrachten voor beweeglessen. Geïnterviewden geven aan dat de lessen intensiever en kwalitatief van hoger niveau zijn, dat leerlingen meer worden uitgedaagd en dat hun motorische ontwikkeling sneller vooruit gaat. Bovendien wordt door registratie in het leerlingvolgsysteem achterstand in de motorische ontwikkeling beter opgemerkt. Daarbij ervaren groepsleerkrachten minder werkdruk en stress doordat zij de beweeglessen niet meer geven. Lees verder

Inzet vakleerkrachten en extra uren bewegingsonderwijs vergen additionele investeringen

Het vergt circa € 167 mln. aan additionele investeringen om het scenario te realiseren waarin in 2021 op alle basisscholen twee uur gymles voor 80% door vakleerkrachten worden gegeven. De jaarlijkse structurele extra kosten worden daarna geschat op € 32 mln. Een uitbreiding naar 3 uur gymles per week voor 100% gegeven door vakleerkrachten per 2021 vraagt om circa € 790 mln. aan additionele investeringen. De jaarlijkse extra kosten komen na doelrealisatie neer op circa € 152 mln. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Schoolzwemmen  2016. Betrokkenheid van scholen en gemeenten en lokale vormgeving (2017) (pdf)

Nederlanders over zwemveiligheid. Factsheet 2017/9 (2017) (pdf)

Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd (2017) (pdf)

De winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen (2017) (pdf)

Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten. Eindrapport (2017) (pdf)

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches (2017) (pdf)

Schoolzwemmen. Perspectief gemeenten 2016. Factsheet 2017/1 (2017) (pdf)

Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016 (2016) (pdf)

Bewegingsonderwijs, het beeld van ouders in 2015. Factsheet 2016/13 (2016) (pdf)

Schoolzwemmen 2016. Factsheet 2016/11 (2016) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen - 2016 (2016) (pdf)

Ouders over bewegingsonderwijs. Factsheet 2016/7 (2016) (pdf)

Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Nulmeting 2015 (2016) (pdf)

Zwemlesaanbod 2015 - cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders (2016) (pdf)

Gym in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Factsheet 2016/5 (2016) (pdf)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015 (2015) (pdf)

Rookvrije schoolterreinen (2015) (pdf)

Sport en onderwijs (hoofdstuk in Rapportage Sport 2014, A. Tiessen-Raaphorst (red.), (2015) (pdf)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014 (2014) (pdf)

Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs (2014) (pdf)

Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (2014) (pdf)

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl 2013 (2013) (pdf)

Nulmeting bewegingsonderwijs. Onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (2013) (pdf)

Evaluatie leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo (2012) (pdf)

Evaluatie topsport talentscholen (2012)

School, bewegen en sport. Onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen (2011) (pdf)

Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen op school (2007)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.