School en sport

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs en sport en bewegen breder op school nauwgezet. Dit gebeurt met behulp van monitoronderzoeken, waarbij basisgegevens worden verzameld over zaken als lesomvang, leerkrachten, accommodatie, onderwijskwaliteit, schoolsport en externe samenwerking. Als onderdeel van het werkprogramma voor het ministerie van VWS wordt ieder jaar een andere categorie scholen in beeld gebracht: scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Monitor bewegingsonderwijs

De stand van zaken met betrekking tot bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs is twee keer in beeld gebracht door een 0-meting in 2013 en een 1-meting in 2017. De vergelijkingen tussen 2013 en 2017 van lestijden en bevoegdheden in het primair onderwijs zijn in een factsheet samengevat. In 2021 wordt een 2-meting uitgevoerd. Binnen het voortgezet onderwijs is twee keer het aanbod en de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport onderzocht door een 0-meting in 2014 en een 1-meting in 2018. Bewegingsonderwijs en sport in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is ook twee keer onderzocht, een 0-meting in 2016 en een 1-meting in 2019. In 2020 wordt voor het eerst de situatie rondom bewegen en sport in het middelbaar beroepsonderwijs in beeld gebracht.

Naast de genoemde monitoringonderzoeken verricht het Mulier Instituut analyses van in andere periodieke onderzoeken verzamelde data. In de 1-meting van het primair onderwijs is bijvoorbeeld, op basis van data uit de Gezondheidsenquête, een hoofdstuk toegevoegd over sporten en bewegen op de basisschool volgens ouders. Ook in de 1-meting van het voortgezet onderwijs is een hoofdstuk opgenomen over lichamelijke opvoeding en sport volgens leerlingen door middel van aanvullende analyses op data uit de Leefstijlmonitor.

Neem voor meer informatie contact op met Jo Lucassen.

De invloed van de coronamaatregelen op de motorische ontwikkeling van kinderen

In het voorjaar hebben alle georganiseerde sport- en beweegactiviteiten, bijvoorbeeld het bewegingsonderwijs en sporten bij verenigingen, vanwege de coronamaatregelen voor een aantal weken stilgelegen. Met name voor kinderen die al minder vaardig waren of minder bewogen kan het wegvallen van georganiseerd sport- en beweegaanbod nadelige gevolgen hebben. Het Mulier Instituut onderzoekt deze gevolgen in samenwerking met verschillende partners.

Voor dit onderzoek benaderen we scholen en gemeenten die in najaar/winter 2019 middels een volgsysteem/motorische test gegevens hebben verzameld over de motorische vaardigheden van hun leerlingen. Als deze scholen deze gegevens ook in de komende maanden (augustus – december 2020) verzamelen, komen ze in aanmerking voor deelname aan het onderzoek. We vergelijken bijvoorbeeld de gegevens van leerlingen die afgelopen schooljaar (2019/2020) in groep 5 zaten met de leerlingen die nu (2020/2021) in groep 5 zitten. Daarmee krijgen we inzicht in de gevolgen van het wegvallen van het georganiseerd beweegaanbod op de motorische ontwikkeling van kinderen.

Met de inzichten uit dit onderzoek kan gericht gewerkt worden aan eventuele motorische achterstanden waardoor de gevolgen van het wegvallen van het georganiseerd beweegaanbod geminimaliseerd worden.

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt in samenwerking met de ontwikkelaars van VolgMij, BeweegABC, 4 S-en, en BLOC-test uitgevoerd.

Looptijd: augustus 2020 tot voorjaar 2021.

Neem voor meer informatie contact op met: Amika Singh.