Leren zwemmen

Binnen het thema leren zwemmen voert het Mulier Instituut verschillende onderzoeken uit. De voornaamste activiteiten liggen binnen het project NL Zwemveilig, maar het Mulier Instituut doet ook in gemeenten onderzoek naar zwemvaardigheid.

NL Zwemveilig

Het Mulier Instituut voert in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid het project NL Zwemveilig uit. Bij dit project zijn meerdere partijen betrokken zoals hogescholen, Kenniscentrum Sport en andere organisaties uit de sport-, onderwijs-, en zwemsector.

Binnen dit onderzoek is het doel om een meer ‘evidence based’-aanpak van het zwemonderwijs te ontwikkelen. NL Zwemveilig gaat de komende jaren de tweede subsidieperiode in. In 2016-2017 heeft het Mulier Instituut verschillende doelgroepen gemonitord en verdiepend onderzoek uitgevoerd naar schoolzwemmen, toezichthouden en verdrinking. In de tweede periode, lopend van 2018-2020, gaat het Mulier Instituut verder met monitoren en verdiepend onderzoek.

Monitoring

Op het gebied van monitoring worden in de tweede projectperiode verschillende doelgroepen gemonitord. Zo is bij gemeenten inzicht verkregen over de stimuleringsregelingen die zij inzetten ter bevordering van de zwemvaardigheid en zijn toezichthouders in zwembaden ondervraagd. In 2019 komen de doelgroepen kinderen, de Nederlandse bevolking en het onderwijs opnieuw aan bod.

Verdiepend onderzoek

In de projectperiode 2018-2020 staan verdiepende studies naar toezichthouden in binnenwateren en aan de kust en naar verdrinking centraal. Het onderzoek naar toezichthouden in binnenwateren en aan de kust heeft twee doelen. Het eerste doel is om meer kennis te verkrijgen in de wijze waarop het toezichthouden bij zwemmen in binnenwateren in de praktijk plaatsvindt. Het tweede doel is om goed inzicht te verkrijgen in beleving van toezichthouders bij het uitvoeren van hun uitvoerende taak. De kennis die wordt opgedaan kan worden gebruikt om te kunnen voorzien in de juiste (veiligheids)regels, scholing en middelen die kunnen helpen in het uitvoeren van de toezichthoudende taak.

Het onderzoek naar verdrinking heeft ten doel om meer zicht te krijgen op factoren die van belang zijn bij een verdrinking. Om dit in kaart te brengen, wordt met verschillende organisaties samengewerkt die verdrinkingen en ongevallen in het water in kaart brengen.

NL Zwemveilig bouwt voort op eerdere projecten als het ‘Tienpuntenplan’ en het project ‘Waterdicht’ van Vereniging Sport en Gemeenten en het Expertisecentrum Zwemonderwijs, gecoördineerd door Fontys Sporthogeschool.

 

Uitgelicht

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid

Bijna alle Nederlandse gemeenten (96%) hebben een stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid beschikbaar, maar hoe daar lokaal invulling aan wordt gegeven verschilt per gemeente. Een derde van de gemeenten (67%) doet dat via een gemeentelijke regeling, meer dan de helft (53%) biedt ondersteuning via een regeling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en 41 procent van de gemeenten biedt een regeling aan via Stichting Leergeld.

Uitgelicht

3 procent Nederlandse jeugd heeft geen zwemdiploma

3 procent van de 11-16-jarigen in Nederland heeft geen zwemdiploma. De overige 97 procent heeft minimaal het A-diploma. In totaal heeft 78 procent van de 11-16-jarigen in Nederland in 2016 zowel het A- als B- diploma en heeft 34 procent het A-, B- en C-diploma.