Monitoring Sportakkoord: vitale sportaanbieders

Het Nationaal Sportakkoord: ‘Sport verenigt Nederland’ is sinds januari 2019 in uitvoering. Doel van het sportakkoord is om ‘de sport’ als geheel weerbaar te maken om zo blijvend bij te kunnen dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat iedereen die wil sporten en bewegen, dat ook kan. Belemmeringen moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. De sportinfrastructuur dient duurzamer te worden, zowel wat betreft accommodaties en openbare ruimte, als door een grotere vitaliteit van verenigingen en andere aanbieders. De sporter moet zich veilig voelen: voor, tijdens en na het sporten. Ook het verbeteren van de motorische vaardigheid van kinderen is een belangrijk aandachtspunt in het sportakkoord, onder andere om het plezier in sporten te vergroten en zo een leven lang sporten en bewegen te stimuleren.

Om ontwikkelingen rondom het sportakkoord zichtbaar te maken, worden indicatoren op nationaal niveau gevolgd. Deze indicatoren maken de trends zichtbaar, maar zijn niet bedoeld en geschikt voor het meten van effecten van het Nationaal Sportakkoord.

Het Mulier Instituut volgt een aantal indicatoren voor de deelakkoorden Vitale aanbieders en Positief sportklimaat. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het landelijke Verenigingspanel en andere vormen van dataverzameling waarover het instituut beschikt of die speciaal voor dit doel worden opgezet. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de volgende indicatoren:

  • Percentage vitale sportverenigingen in Nederland.
  • Percentage open/innovatieve sportaanbieders in Nederland, sportverenigingen, maneges, zwembaden en fitnesscentra.
  • Voldoende omvang vrijwillig kader.
  • Mate waarin buurtsportcoaches, clubkadercoaches en procesbegeleiders worden ingezet bij verenigingen.
  • Samenwerking tussen sportaanbieders, sporttakspecifiek en sporttak-doorsnijdend (niet alleen aantallen maar ook op welke terreinen samenwerking plaatsvindt).
  • Samenwerking tussen sportaanbieders en gemeente (niet alleen aantallen maar ook op welke terreinen samenwerking plaatsvindt).
  • Aandeel verenigingen en bonden met een code goed sportbestuur.
  • Het percentage sportwedstrijden met negatieve gedragingen.
  • Aantal gemeenten dat afspraken maakt over de ondergrens positieve sportcultuur met sportverenigingen.
Uitgelicht

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

In de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? Het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland geeft antwoord op die vraag door de actuele situatie van de sportverenigingen in kaart te brengen: hoe staan de clubs ervoor wat betreft ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader en financiën? In hoeverre zijn de verenigingen in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein?

Uitgelicht

Verenigingsmonitor

De ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen worden in beeld gebracht met de Verenigingsmonitor. Voor diverse opdrachtgevers wordt gepeild op thema’s als de gezonde sportkantine, veilig sportklimaat, energiemaatregelen, sportgezondheidszorg, rookbeleid, sociale hygiëne, seksuele intimidatie, accommodatiebeleid en leden- en kaderbeleid.