Financiële aspecten van sport

In de sportsector gaan jaarlijkse grote geldbedragen om. De behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport neemt toe. In het licht van de economische crisis, achteruitgang in koopkracht, toenemende armoede en bezuinigingen van gemeenten op hun uitgaven voor het sportbeleid onderzoekt het Mulier Instituut hoe de financiële situatie in de sportwereld zich ontwikkelt, en meer in het bijzonder hoe deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van sport voor de burger beïnvloeden. Daartoe wordt onder meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van enkele belangrijke financiële kengetallen van de sportsector, zoals gemeentelijke uitgaven aan sport, contributiehoogtes, huurtarieven en de financiële situatie bij sportverenigingen en -bonden.

Actueel

Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

De totale (netto) sportuitgaven van gemeenten in Nederland bedroegen in 2016 1.202 miljoen euro. Deze uitgaven zijn in 2016, net als in 2015 marginaal teruggelopen. Over deze beide jaren samen was de daling in uitgaven 1,3 procent. Gelet op de begrotingen voor 2017 is de verwachting dat de (geringe) daling in sportuitgaven van gemeenten zich in 2017 doorzet. Lees verder

Consumentenuitgaven aan sport ongevoelig voor economische ontwikkelingen

De consumentenuitgaven aan sport veren niet onmiddellijk op bij een licht aantrekkende economie. Nederlandse huishoudens geven bij een opleving van de conjunctuur met name eerst extra geld uit aan lichaamsverzorging en luxere maaltijden thuis. Eerder onderzoek wees uit dat de sport in tijden van recessie niet bovenaan het lijstje van bezuinigingen van consumenten prijkt. Dit samen betekent dat consumentenuitgaven aan sport relatief ongevoelig lijken voor conjuncturele ontwikkelingen. Lees verder

Contributie sportvereniging in de stad 30 procent hoger dan op platteland

Tussen de contributies bij sportverenigingen in (zeer sterk) stedelijke gebieden en niet-stedelijke gebieden bestaan aanmerkelijke verschillen. Verenigingssporters betalen in niet-stedelijke gebieden gemiddeld 30 procent minder contributie dan in zeer sterk stedelijke gebieden. Aannemelijk is dat de hogere grondprijs in stedelijke gebieden wordt doorberekend in de huur die verenigingen betalen. Verenigingen vertalen deze hogere huur in een hogere contributie. Het verschil is het grootst bij tennisverenigingen. Die vragen gemiddeld 50 procent minder contributie in niet-stedelijke gebieden. Lees verder

Omzet Limburgse paardensector groeit naar 175 miljoen euro

De jaarlijkse omzet van de Limburgse paardensector wordt geschat op 175 miljoen euro. Dat is ongeveer een kwart meer dan in 2009. De toegevoegde waarde bedraagt 61 miljoen euro en de sector biedt 1.100 personen betaald werk. Naar verwachting wordt door Limburgse organisaties in de paardensector de komende vijf jaar 88 miljoen euro in Limburg geïnvesteerd. Lees verder

Afname gemeentelijke sportuitgaven tussen 2014 en 2015

De (netto) gemeentelijke sportuitgaven zijn tussen 2014 en 2015 met 1 procent afgenomen tot 1,21 miljard euro. Het is voor het eerst dat een afname van de uitgaven wordt vastgesteld. In een tijd van bezuinigingen bij gemeenten is het sportaandeel in de totale gemeentelijke uitgaven sinds 2010 wel enigszins gegroeid. Ook in vergelijking met andere vrijetijdsuitgaven van gemeenten staat sport er goed op. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Monitor sportuitgaven gemeenten. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2017) (2018) (pdf)

Consumentenuitgaven aan sport 2016 (2018) (pdf)

Contributiemonitor 2016/2017. Contributies in de Nederlandse sport (2018) (pdf)

Economische omvang en potentie paardensector Limburg (2017) (pdf)

Sportuitgaven van gemeenten. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016) (2017) (pdf)

Financiën sportverenigingen. Factsheet 2017/6 (2017) (pdf)

Veelbetekenende kansen. Een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen (2016) (pdf)

Meerwaarde financiële acties van verenigingen (2016) (pdf)

Factsheet Penningmeester monitor 2015: werkgeverschap (2016) (pdf)

Factsheet Penningmeester monitor 2015 (2016) (pdf)

Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten (2016) (pdf)

Gemeentelijke uitgaven aan sport. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015) (2015) (pdf)

Factsheet ontwikkeling financiën sportverenigingen 2015/4 (pdf)

Financiën van de sport: sportbonden 2013. Factsheet 2015/2  (pdf)

Sportdeelname van kinderen in armoede (2014) (pdf) 

Voorstudie financiële aspecten van sport (2014) (pdf)

Recessiepeiling gemeenten 2013. Doorwerking economische recessie op gemeentelijk sportbudget (2013) (pdf)

Sport en recessie 2013. Doorwerking economische recessie op sportbeleid, sportorganisaties en sportdeelname (2013) (pdf)

De sportieve zaak. Samenwerking tussen sport en bedrijfsleven. Toen, nu en in de toekomst (2013)

Kop of munt. Geldstromen in de sport (2010)

Koplopers. Grensverleggend samenwerken in sport en bedrijf (2009)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties