Tarief- en exploitatievergelijkingen sportaccommodaties

Tarief- en exploitatievergelijkingen sportaccommodaties
Gorinchem: onderbouwing nieuw tariefstelsel

Het overgrote deel van het gemeentelijk budget gaat op aan het bouwen en exploiteren van sportaccommodaties. Maar ook voor de gebruiker van de sportaccommodaties is een belangrijk deel van de uitgaven gerelateerd aan het huren van deze sportaccommodaties. De kosten van de sportaccommodatie worden dus verdeeld over de gemeente en de gebruiker. Deze verdeling van kosten is alleen allesbehalve uniform. De verdeling van de lasten verschilt per gemeente, per (type) accommodatie en per huurder.

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de sportaccommodaties in gemeenten geëxploiteerd worden, voert het Mulier Instituut exploitatievergelijkingen uit. In deze studies wordt onder meer antwoord gegeven op de vragen:

 • Hoe is de exploitatie van sportpark, sporthal of zwembad vormgegeven?
 • Welke tarieven worden gehanteerd en waar zijn deze op gebaseerd?
 • Hoe verhouden deze tarieven zich tot elkaar?
 • In welke mate worden de gemaakte kosten gedekt door inkomsten uit verhuur?
 • Is dit alles in lijn in met het geformuleerde sport- en accommodatiebeleid?

In dergelijke studies worden de landelijke ontwikkelingen als het gaat om tarieven en exploitatiemethoden meegenomen zodat gemeenten en/of exploitatiestichtingen weten hoe hun aanpak zich verhoudt tot andere vergelijkbare gemeenten.

Lopend onderzoek
Gorinchem: onderbouwing nieuw tariefstelsel

De huurtarieven van de sporthallen en het zwembad in Gorinchem zijn volgens de gebruikers (te) hoog in vergelijking met andere gemeenten en de buitensport. Dit kwam naar voren uit het onderzoek ‘Ruimte voor binnensport Gorinchem’. Omdat de besluitvorming over de huidige tarieven ruim tien jaar oud is en op sportgebied de laatste jaren veel is gebeurd, vindt de gemeente het reëel om opnieuw naar de tarieven te kijken.

Om een (eventuele) herziening van de tarieven te onderbouwen, voert het Mulier Instituut in opdracht van de

gemeente Gorinchem een studie uit naar de onderbouwing van een tarievenstelsel voor de nabije toekomst. Hiervoor geeft het onderzoek antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe is het huidige tarievenstelsel voor sportaccommodaties tot stand gekomen en hoe zijn de b
  aten en lasten per accommodatie opgebouwd?
 2. Welke (landelijke) ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de tariefstructuur van de sportaccommodaties?
 3. Hoe verhouden de huidige tarieven voor binnensport, buitensport en het zwembad zich tot vergelijkbare gemeenten?
 4. Welke verbeterpunten zien de gebruikers (sportverenigingen) voor het huidige stelsel?
 5. Welke verbeterpunten zien de aanbieders (gemeenten Gorinchem en SGS) voor het huidige stelsel? En welke randvoorwaarden stellen zij?

De antwoorden op bovenstaande vragen worden verkregen door diverse vormen van informatieverzameling en analyse. Zowel kwantitatief (analyses van beleidsdocumenten en jaarrekeningen) als kwalitatief (interviews en discussiemomenten) zal het huidige en gewenste tariefstelsel worden beschouwd.

De verwachting is dat het eindrapport in het voorjaar van 2019 gereed is.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Remco Hoekman.

Uitgelicht

Wat kost sport in de B5?

Een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5).

 

Uitgelicht

Een veld voor de helft

Over sociale tarieven en subsidies: een tarieven- en subsidievergelijking vanuit verenigingsperspectief voor Brabant Stad.