Overheidsuitgaven sport

Jaarlijks geeft de overheid ongeveer 1,4 miljard uit aan sport (excl. bewegingsonderwijs). Het Mulier Instituut wenst goed zicht te houden op deze geldstromen vanuit de overheid. De landelijke overheid is goed voor ongeveer 10 procent van de overheidsuitgaven gerelateerd aan topsport, beleidsprogramma’s voor de sportsector, en voor kennis en innovatie. Ongeveer 1 procent van de overheidsuitgaven komt voor rekening van de provinciale overheid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de overheidsuitgaven aan sport. Ongeveer 90 procent van de overheidsuitgaven, overeenkomend met 1,2 miljard euro, is afkomstig van gemeenten. Dit geld wordt besteed vanuit de vrij beschikbare middelen in een gemeente en is niet gekoppeld aan een wettelijke taakstelling op sport. Het ontbreken van een wettelijke taakstelling op het gebied van sport kan sportuitgaven van gemeenten gevoelig maken voor diverse ontwikkelingen zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Het Mulier Instituut hecht er daarom aan de ontwikkelingen in de gemeentelijke uitgaven aan sport, en de implicaties van deze ontwikkelingen voor de sportsector, nauwgezet te volgen.

Monitor sportuitgaven gemeenten

Daarom heeft het Mulier Instituut de Monitor Sportuitgaven Gemeenten ontwikkeld waarin op basis van IV3-data van CBS inzicht wordt geboden in de ontwikkelingen van de gemeentelijke uitgaven aan sport. Daarnaast heeft het Mulier Instituut in samenwerking met VSG de Monitor financiële aspecten van lokaal sportbeleid ontwikkeld als een vervolg op de ‘Recessiepeiling Sport’ die het Mulier Instituut hiervoor bij gemeenten uitvoerde. Bij de Monitor financiële aspecten van lokaal sportbeleid worden sportambtenaren bevraagd over de financiële kant van het lokale sportbeleid. Dit levert samen met de analyse van de IV3-data een mooi overzicht op van de ontwikkelingen in de gemeentelijke uitgaven aan sport en de achtergronden hiervan.

 

 

Uitgelicht

Wat besteden gemeenten aan sport?

De Nederlandse gemeenten hebben in 2017 ruim 1 miljard euro netto aan sport uitgegeven (1.056 miljoen). Dit betreft 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten. Per inwoner geven de gemeenten gemiddeld 59 euro aan sport uit. Van de uitgaven aan sport is 71 procent bedoeld voor bouw, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen. Andere uitgaven betreffen stimulering van sportdeelname, zoals de organisatie van sportactiviteiten voor specifieke groepen, subsidies aan individuen en subsidies aan sportclubs.

Uitgelicht

Sportuitgaven Limburgse gemeenten

De provincie Limburg had behoefte aan een goed perspectief op de ontwikkeling in de gemeentelijke uitgaven aan sport en een overzicht van de karakteristieken van sportbeleid om gemeenten te kunnen voorzien van data en kennis voor de beraadslagingen voor de voorjaarsnota 2016 en de begroting 2017. Als gevolg heeft het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Limburg een analyse uitgevoerd van de gemeentelijke uitgaven aan sport en elementen van het sportbeleid, zoals de aanwezigheid van sportaccommodaties, het tarieven- en subsidiestelsel en de inzet van buurtsportcoaches.