Monitoring overige landelijke beleidsprogramma's

Monitoring overige landelijke beleidsprogramma’s

NL Zwemveilig

Het Mulier Instituut voert in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid het project ‘NL Zwemveilig’ uit. Bij dit project zijn meerdere partijen betrokken zoals hogescholen, Kenniscentrum Sport en andere organisaties uit de sport-, onderwijs-, en zwemsector.

Binnen dit onderzoek is het doel om een meer ‘evidence based’-aanpak van het zwemonderwijs te ontwikkelen. NL Zwemveilig gaat de komende jaren de tweede subsidieperiode in. In 2016-2017 heeft het Mulier Instituut verschillende doelgroepen gemonitord en verdiepend onderzoek uitgevoerd naar schoolzwemmen, toezichthouden en verdrinking. In de tweede periode, lopend van 2018-2020, gaat het Mulier Instituut verder met monitoren van dezelfde, maar ook nieuwe doelgroepen. Tevens staat verdiepend onderzoek naar verdrinking centraal.

NL Zwemveilig bouwt voort op eerdere projecten als het ‘Tienpuntenplan’ en het project ‘Waterdicht’ van Vereniging Sport en Gemeenten en het Expertisecentrum Zwemonderwijs, gecoördineerd door Fontys Sporthogeschool. Kijk voor meer informatie over NL Zwemveilig bij het onderzoeksthema leren zwemmen.

Neem voor meer informatie contact op met Eef Hollander.

Doortrappen: monitoring en evaluatie

In Nederland wordt fietsen van jongs af aan bijgebracht. We doen het dagelijks en het is tot op hoge leeftijd populair. Dat is positief (het houdt ons gezond, in beweging en sociaal actief) maar oudere fietsers zijn kwetsbaar. Het aantal senioren dat met fietsongevallen ernstig letsel oploopt, is sinds 2000 met 50 procent toegenomen (Beleidsimpuls Verkeersveiligheid, 2012).

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom het concept Doortrappen ontwikkeld. Doortrappen heeft de ambitie om ouderen bewust te maken van het aspect fietsveiligheid en hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of in gedrag, met als uiteindelijk doel het verminderen van ongelukken met fietsende ouderen.

Het programma wordt op verschillende plaatsen in het land ingezet. Het Mulier Instituut monitort het programma en voert een actie-ondersteunende evaluatie uit. Het onderzoek bestaat uit twee fasen. Fase 1 (2019) heeft tot doel om inzicht te krijgen in de programmatheorie van Doortrappen en de werkwijze van de deelnemende provincies/regio’s en gemeenten. Het doel van fase 2 (2020-2021) is om op verschillende niveaus de voortgang te monitoren. Daarnaast wordt een actie-ondersteunende evaluatie uitgevoerd om te bekijken hoe het programma kan worden doorontwikkeld.

Contactpersoon: Lisanne Balk.

Meerjarige monitor sporten en bewegen personen met een beperking

Het Mulier Instituut volgt tot en met 2030 ontwikkelingen in het kader van het actieplan ‘Sporten en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’.

In dit actieplan, afkomstig van Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Lisa Westerveld (Groen Links) en Jeanet van der Laan (D66), zijn op basis van tien thema’s voorstellen geformuleerd om deze ambitie te bereiken. Het doel is de kloof in sport- en beweegdeelname te dichten tussen mensen met en zonder beperking. De thema’s hebben betrekking op de knelpunten en belemmeringen waar mensen met een beperking bij sport en bewegen tegenaan lopen. Voor ieder knelpunt wordt een oplossing aangedragen en zijn beslispunten geformuleerd om de oplossing te concretiseren.

De minister van Medische Zorg en Sport bevestigt in een reactie op deze notitie (14 maart 2022) dat iedereen die wil sporten ook moet kunnen sporten en bewegen en heeft de kamer beloofd jaarlijks over de voortgang te rapporteren.

Voor deze voortgangsrapportages voert het Mulier Instituut de komende jaren een monitor uit waarbij we aandacht hebben voor ontwikkelingen in:

  • procesindicatoren (hoe verloopt de uitvoering van het actieplan?);
  • resultaatindicatoren (wat nemen we aan veranderingen waar?);
  • impactindicatoren (wat merken de einddoelgroepen van de maatregelen in het actieplan?).

De volgende werkzaamheden voeren we daarvoor uit:

  • jaarlijkse belrondes langs uitvoeringspartners;
  • jaarlijkse ‘oogstsessies’ met uitvoeringspartners;
  • desk- en literatuuronderzoek, waaronder analyse van registratiedata;
  • periodieke peilingen onder de bevolking (met en zonder beperking);
  • periodieke peilingen onder intermediaire organisaties;
  • focusgroepen.

De eerste voortgangsrapportage verschijnt naar verwachting in het najaar van 2023. Neem voor meer informatie over dit project en over het thema sporten en bewegen van mensen met een beperking contact op met Caroline van Lindert.

Klankbordgroep ervaringsdeskundigen

Met de insteek ‘niets over ons zonder ons’ geven we de monitoring vorm met ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen vormen een klankbordgroep. Ze delen hun persoonlijke ervaringen met sport en bewegen (en belemmeringen daarbij) en denken mee over de wijze van monitoring.

De ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf of bij mensen in hun omgeving ervaring hebben met een of meerdere beperkingen. Daarnaast hebben zij in verschillende mate ervaring met de punten uit het meerjarenplan. We organiseren met hen bijeenkomsten om deze punten en het monitoren daarvan te bespreken, maar kijken ook naar andere mogelijke samenwerkingsvormen.

Het Mulier Instituut staat altijd open voor meer ervaringsdeskundigen. Heb jij dus ervaring met een of meer beperkingen en affiniteit met sport en bewegen? Neem dan contact op met onderzoeker Chris Sparreboom. Zij kijkt dan samen met jou naar een passende samenwerking. Ook met vragen kun je bij haar terecht.