Monitoring en evaluatie JOGG

De stichting JOGG wil in alle gemeenten in Nederland de leefomgeving gezonder maken door middel van een integrale aanpak en een stijging in de ontwikkeling van gezond gewicht van kinderen en jongeren realiseren. Het Mulier instituut voert voor JOGG de volgende activiteiten uit ten behoeve van monitoring en evaluatie:

Landelijke monitoring en evaluatie JOGG

voortgangsrapportages

Het Mulier Instituut rapporteert in voortgangsrapportages over de werkzaamheden en vorderingen van JOGG. Hiervoor onderzoekt het Mulier Instituut jaarlijks de tevredenheid over de ondersteuning en de voortgang in JOGG-gemeenten, en wordt informatie opgehaald bij de stichting zelf. In de periode 2015-2018 is een jaarlijkse rapportage verschenen (2015, 2016, 2017, 2018), in 2020 is een rapportage verschenen met een evaluatie van de gehele periode 2015-2019 (zie hier).

Evaluatie opbrengsten JOGG-aanpak

In de periode 2020-2023 zal een multidisciplinair team, gecoördineerd door het Mulier Instituut, een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de JOGG-aanpak. Het hoofddoel van dit onderzoek is om te evalueren wat de opbrengsten en werkzame elementen zijn van de lokale JOGG-aanpak op de integrale werkwijze, de gezonde omgeving, de gezonde leefstijl en het gezond gewicht van kinderen en jongeren in JOGG-gemeenten.

De JOGG-aanpak bestaat uit veel verschillende elementen. Tijdens de lokale uitvoering wordt de aanpak bij implementatie aangepast aan de lokale context. Bij deze evaluatie wordt daarom specifiek gekeken naar hoe de lokale uitvoering eruit ziet en wat, voor wie, in welke context werkt.

Het onderzoek bestaat uit een mix van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Er worden onder andere interviews, gesprekken en werksessies met JOGG regisseurs, beleidsmedewerkers, praktijkprofessionals en de doelgroep (kinderen en ouders) gehouden. Ook wordt samen met JOGG-professionals en de doelgroep onderzoek gedaan om opbrengsten zoals een gezonde omgeving en ervaren gezondheid in kaart te brengen. Daarnaast worden, samen met de praktijkprofessionals en de doelgroep, handvatten of monitor instrumenten verder ontwikkeld. Waar het gaat om cijfers over gezond gedrag en gezond gewicht in JOGG-gemeenten wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van data die reeds verzameld wordt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende universiteiten (Amsterdam UMC – Locatie VUmc, Erasmus Universiteit Medisch Centrum Rotterdam, Universiteit van Utrecht, Wageningen University and research), hogescholen (Amsterdam University of Applied Sciences , Hanze University of Applied Sciences) en kennisinstellingen (RIVM, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)).

Met het onderzoeksproject beogen we inzicht te krijgen in de werking van de JOGG-aanpak in verschillende contexten en de werkzame elementen van de aanpak. Uit het onderzoek komen daarnaast praktische handvatten voor de landelijke JOGG-organisatie en JOGG-gemeenten, waarmee de JOGG-aanpak kan worden versterkt.

Evaluatie The Daily Mile

JOGG is initiatiefnemer van The Daily Mile. Het Mulier Instituut ondersteunt JOGG met de monitoring en evaluatie van The Daily Mile en de doorontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft het Mulier Instituut procesevaluaties uitgevoerd (2019, 2017), de effectiviteit van The Daily Mile onderzocht (Nederlandstalig rapport / wetenschappelijk artikel) en JOGG ondersteund bij het erkenningstraject voor onderbouwde sport- en beweeginterventies. Inmiddels staat The Daily Mile als ‘goed onderbouwd’ in de database (zie hier).

Expertfunctie Monitoring en Evaluatie JOGG gemeenten

JOGG ondersteunt gemeenten die met de JOGG-aanpak werken en wil daarmee een impuls geven aan de lokale monitoring en evaluatie. Hiervoor worden vanuit het Mulier Instituut ‘M&E-experts’ ingezet die gemeenten ondersteunen bij het monitoren en evalueren van de lokale JOGG-aanpak. Het Mulier Instituut verzorgt trainingen op dit gebied en ondersteunt gemeenten die vragen hebben over de invulling van monitoring en evaluatie van de aanpak in hun gemeente.

Het Mulier Instituut ondersteunt JOGG verder bij de doorontwikkeling en versterking van de landelijke en lokale monitoring en evaluatie. Een voorbeeld is het adviseren van JOGG in het formuleren van een nieuwe ambitie en doelstellingen voor 2020-2025.

Evaluatie Team:Fit

In opdracht van JOGG monitort het Mulier Instituut sinds 2017 de vorderingen op het gebied van gezond aanbod bij specifiek de Team:Fit-organisaties (interne rapportages). Dit zijn sportverenigingen en beheerders van sportaccommodaties die onder begeleiding van een Team:Fit-adviseur aan de slag gaan met het creëren van een gezondere sportkantine.

Daarnaast heeft het Mulier Instituut sinds 2011 vier maal de stand van zaken ten aanzien van gezonde producten in het assortiment van sportkantines onderzocht onder een steekproef van sportverenigingen in het Verenigingspanel (2011, 2014, 2017, 2019). Hierbij is ook het rook- en alcoholbeleid bij sportverenigingen onderzocht.