Nationaal Sportakkoord

Nationaal Sportakkoord

Het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ is sinds eind 2018 in uitvoering en loopt tot en met 2022. Het doel van het akkoord is dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben. Het is belangrijk dat iedereen die wil sporten en bewegen, dat ook kan. Belemmeringen moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. De sportinfrastructuur moet duurzamer worden, zowel wat betreft accommodaties en openbare ruimte als door een grotere vitaliteit van verenigingen en andere aanbieders. De sporter moet zich veilig voelen, voor, tijdens en na het sporten. Ook het verbeteren van de motorische vaardigheid van kinderen is een belangrijk aandachtspunt in het sportakkoord, onder andere om het plezier in sporten te vergroten en zo een leven lang sporten en bewegen te stimuleren. Tot slot moeten zoveel mogelijk Nederlanders geïnspireerd raken door topsport.

Deze ambities zijn uiteengezet in zes deelakkoorden. Elk deelakkoord is ondertekend door partijen die zich op dit thema inzetten, samen met de UitvoeringsAlliantie van het sportakkoord: het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF. De implementatie van het akkoord loopt langs drie lijnen: de nationale, de lokale en de sportlijn.

Voortgangsrapportages Monitor Sportakkoord

Twee keer per jaar rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord. Dit gebeurt deels op basis van het Monitorplan dat eind 2018 is opgesteld en deels door het volgen van de uitvoering van het sportakkoord op lokaal niveau. Inmiddels zijn zes voortgangsrapportages verschenen. In november 2022 verschijnt de achtste voortgangsrapportage.

In de rapportages van juni 2020, 2021 en 2022 stonden de inhoudelijke voortgang op de thema’s van het sportakkoord centraal (vanaf 2021 inclusief deelakkoord 6 ‘Topsport die inspireert’). Dit gebeurt door zowel de inspanningen binnen de drie implementatielijnen als de stand van zaken voor de indicatoren, die zijn opgenomen in het Monitorplan, in beeld te brengen. In de rapportages van november 2020 en 2021 stond de vorming, inhoud en voortgang in de uitvoering van de lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau centraal. Tussentijds verscheen in maart 2020 de publicatie ‘Tussenstand lokale sportakkoorden: procesevaluatie en inhoudsanalyse van de lokale sportakkoorden. In november 2022 verschijnt de laatste voortgangsrapportage over de uitvoering van de lokale sportakkoorden.

Monitoring sportakkoord

De monitoring van het sportakkoord wordt uitgevoerd door een consortium van het RIVM, Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Nationaal niveau

Om de voortgang in de uitvoering en de opbrengsten van het sportakkoord zichtbaar te maken worden voor alle deelakkoorden indicatoren op nationaal niveau gevolgd, afgeleid van het Monitorplan Sportakkoord. Op de website van het RIVM over het sportakkoord is steeds de meest actuele informatie beschikbaar over de indicatoren per deelakkoord. Zie verderop op deze pagina voor meer informatie over de monitoring per deelakkoord.

Lokale sportakkoorden

Via de lokale implementatielijn van het sportakkoord zijn in vrijwel alle Nederlandse gemeenten lokale sportakkoorden gesloten. Daarin werken lokale allianties of regiegroepen van verschillende partijen van binnen en buiten de sport, zoals sportverenigingen, welzijnsorganisaties, de gemeente, andere sportaanbieders of het onderwijs, samen aan de door hen gestelde ambities (geïnspireerd op de ambities uit het Nationaal Sportakkoord). Het Mulier Instituut monitort de lokale sportakkoorden zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit gebeurt onder andere door analyses op de inhoud van de sportakkoorden uit te voeren en de ontstane samenwerking en lokale processen te volgen via kwalitatieve casestudies.

Inclusief sporten en bewegen

De ambitie van het thema inclusief sporten en bewegen is dat iedere Nederlander een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Voor deze ambitie zijn drie doelen opgesteld:

 • Inclusief sporten en bewegen wordt door iedereen als vanzelfsprekend ervaren.
 • Regio’s in Nederland zijn versterkt op het gebied van inclusief sporten en bewegen door intensieve samenwerking in regionale of lokale allianties.
 • De sociale, praktische en financiële toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod is vergroot.

Per doel is een set aan maatregelen ontwikkeld, die door de inzet van betrokken partijen worden uitgevoerd. In de monitor wordt aan de hand van (proces)indicatoren de voortgang op de uitvoering van de maatregelen gevolgd. Daarnaast wordt aan de hand van indicatoren de stand van zaken op de doelen van het thema inclusief sporten en bewegen gevolgd.

Lees hoofdstuk 3. Inclusief sporten en bewegen in de voortgangsrapportage van juni 2022.

Klik hier voor de themapagina over de monitoring van het deelakkoord ‘inclusief sporten en bewegen’.

Duurzame sportinfrastructuur

De ambitie van het thema duurzame sportinfrastructuur is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. Voor deze ambitie zijn vijf doelen opgesteld:

 • Verduurzaming van het sportvastgoed in het verlengde van de Klimaatafspraken.
 • Sportvelden worden zoveel mogelijk milieuvriendelijk beheerd.
 • Nederland wordt beweegvriendelijker.
 • Exploitatietekorten van sportaccommodaties worden kleiner.
 • Gebruik van sportaccommodaties neemt toe.

Per doel is een set aan maatregelen ontwikkeld, die door de inzet van betrokken partijen worden uitgevoerd. In de monitor wordt aan de hand van (proces)indicatoren de voortgang op de uitvoering van de maatregelen gevolgd. Daarnaast wordt aan de hand van indicatoren de stand van zaken op de doelen van het thema duurzame sportinfrastructuur gevolgd.

Lees hoofdstuk 4. Duurzame sportinfrastructuur in de voortgangsrapportage van juni 2022.

Klik hier voor de themapagina over de monitoring van het deelakkoord ‘duurzame sportinfrastructuur’.

Vitale sport- en beweegaanbieders

De ambitie van het thema vitale sport- en beweegaanbieders is om de organisatie en financiën van sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig te maken. Voor deze ambitie zijn zeven doelen opgesteld:

 • Meer sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig.
 • Een groei van (geschoold) verenigingskader.
 • Een groei van diversiteit en aantal vrijwilligers.
 • Een groei van interne en externe samenwerkingsverbanden in de sport.
 • Innovatie van aanbod en lidmaatschapsvormen.
 • Een hogere kwaliteit van verenigingsondersteuning.
 • De transitie bij bonden is versneld.

Per doel is een set aan maatregelen ontwikkeld, die door de inzet van betrokken partijen worden uitgevoerd. In de monitor wordt aan de hand van (proces)indicatoren de voortgang op de uitvoering van de maatregelen gevolgd. Daarnaast wordt aan de hand van indicatoren de stand van zaken op de doelen van het thema vitale sport- en beweegaanbieders gevolgd.

Lees hoofdstuk 5. Vitale sport- en beweegaanbieders in de voortgangsrapportage van juni 2022.

Klik hier voor de themapagina over de monitoring van het deelakkoord ‘vitale sport- en beweegaanbieders’.

Positieve sportcultuur

De ambitie van het thema positieve sportcultuur is om overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten. Voor deze ambitie zijn vier doelen opgesteld:

 • Alle sportclubs hebben actief aandacht voor een positieve sportcultuur.
 • Trainers, leraren en instructeurs stellen het welzijn van het kind boven de winst.
 • Meer sportieve spelregels binnen en buiten het veld.
 • Tegengaan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Per doel is een set aan maatregelen ontwikkeld, die door de inzet van betrokken partijen worden uitgevoerd. In de monitor wordt aan de hand van (proces)indicatoren de voortgang op de uitvoering van de maatregelen gevolgd. Daarnaast wordt aan de hand van indicatoren de stand van zaken op de doelen van het thema positieve sportcultuur gevolgd.

Lees hoofdstuk 6. Positieve sportcultuur in de voortgangsrapportage van juni 2022.

Klik hier voor de themapagina over de monitoring van het deelakkoord ‘vitale sport- en beweegaanbieders’.

Van jongs af aan vaardig in bewegen

De ambitie van het thema van jongs af aan vaardig in bewegen is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren in positieve richting om te buigen. Voor deze ambitie zijn vier doelen opgesteld:

 • Een positieve trendbreuk in de motorische vaardigheden van jeugd.
 • Stijging van het aantal kinderen dat voldoet aan de beweegnorm.
 • Stijging van de sportdeelname: verhoging sportplezier in de leeftijd 4-12 jaar en minder uitval van jeugd in de leeftijd 12-18 jaar.
 • Groter bewustzijn bij ouders en verzorgers over het belang van bewegen en motorische ontwikkeling van kinderen.

Per doel is een set aan maatregelen ontwikkeld, die door de inzet van betrokken partijen worden uitgevoerd. In de monitor wordt aan de hand van (proces)indicatoren de voortgang op de uitvoering van de maatregelen gevolgd. Daarnaast wordt aan de hand van indicatoren de stand van zaken op de doelen van het thema positieve sportcultuur van jongs af aan vaardig in bewegen gevolgd.

Lees hoofdstuk 7. Van jongs af aan vaardig in bewegen in de voortgangsrapportage van juni 2022.

Klik hier voor de themapagina over de monitoring van het deelakkoord ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’.

Topsport die inspireert

De ambitie van het thema topsport die inspireert is dat de Nederlandse topsporters en topsportevenementen mondiaal toonaangevend, toekomstbestendig en van maximale maatschappelijke waarde voor Nederland zijn. Voor deze ambitie zijn uit zes actielijnen zes sleutelprojecten aangewezen:

 • de maatschappelijke waarde van topsport
 • talentontwikkeling
 • doorlopende leerlijn trainer-coach
 • teamsportcompetities
 • topsportaccommodaties
 • evenementenstrategie

Lees hoofdstuk 8. Topsport die inspireert! in de voortgangsrapportage van juni 2022.

Uitgelicht

Voortgangs-rapportage november 2021

Vrijwel alle trekkers (‘kerngroepen’) van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat blijkt uit de zesde rapportage van de Monitor Nationaal Sportakkoord, opgesteld door het Mulier Instituut.

Uitgelicht

Voortgangs-rapportage juni 2021

Op veel plekken zit beweging in de uitvoering van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. De koplopers zijn van start, maar de grote massa moet nog volgen. Dat blijkt uit de vijfde rapportage van de Monitor Nationaal Sportakkoord, opgesteld door het Mulier Instituut.