KNLTB, Partner in tennisonderzoek

KNLTB, partner in tennisonderzoek

De Nederlandse tennisbond KNLTB en het Mulier Instituut zijn in 2011 een samenwerking op het gebied van onderzoek aangegaan.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de wensen en voorkeuren van leden en verenigingen van de KNLTB, naar ledentalontwikkeling en ledenbehoud, naar het imago van tennis en naar de waardering van verschillende baansoorten in Nederland. Het onderzoek naar baansoorten in Nederland is openbaar en is hier in te zien.

Competitie

De KNLTB heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een forse ledendaling, van zo’n 700.000 leden tien jaar geleden naar 600.000 leden op dit moment. Deze daling heeft te maken met structurele ontwikkelingen (alternatieven voor tennis en vergrijzing) en conjuncturele ontwikkelingen (economische crisis) in Nederland, maar ook met individuele afmeldredenen van leden, zoals blessures, tijdgebrek en verhuizing.

De doelstelling van de KNLTB is om leden meer te binden aan de tennisvereniging, zodat zij minder snel zijn geneigd om hun lidmaatschap op te zeggen. Dit wil de KNLTB onder andere bewerkstelligen door meer leden mee te laten doen aan de tenniscompetitie. De bedoeling is om het aantal ongeveer 200.000 competitiespelers te verdubbelen naar 400.000 competitiespelende leden.

Een dergelijke stijging bewerkstelligen gaat niet over één nacht ijs. Onderzoek is gewenst dat antwoord geeft op vragen die zich voordoen wanneer de KNLTB een dergelijke ambitie op tafel legt. Dit onderzoek, dat in opdracht van de KNLTB wordt uitgevoerd, voorziet in de behoefte gedegen kennis te leveren, alvorens met een plan van aanpak te komen.

De hoofdvraag luidt als volgt: In welke mate kan de KNLTB toewerken naar een optimale invulling en bezetting van de door de KNLTB georganiseerde tenniscompetitie in Nederland?

De uitvoering van het onderzoek is in handen van Sven Bakker en Hugo van der Poel.

Brancherapport tennis

Op 11 februari 2015 is het brancherapport Tennis in Nederland verschenen. In deze publicatie wordt ingegaan op het profiel van de tennisser; leren tennissen; de relatie tennis – gezondheid; wedstrijdtennis; beleids-, organisatie- en financiële vraagstukken van tennisverenigingen; tennisaccommodaties; tennis in de media; tennisevenementen; en de tennismarkt. Het brancherapport bundelt de actuele kennis over de gehele tennissector en is een onmisbaar naslagwerk voor eenieder die betrokken is bij de ontwikkeling van tennis in Nederland.

Klik hier om het voorwoord, de inhoudsopgave en het slothoofdstuk van Tennis in Nederland te lezen (pdf).

Klik hier om het boek te bestellen via Arko Sports Media.

Voor inhoudelijke vragen over de publicatie kunt u contact opnemen met Hugo van der Poel.