Sportdeelname Internationaal

Het Mulier Instituut heeft samen met de Katholieke Universiteit Leuven in 2010 het initiatief genomen tot de oprichting van MEASURE, een expertgroep voor sportdeelname onderzoek in Europa. MEASURE staat voor ‘Meeting for European Sports Participation and Sport Culture Research’. Twee keer per jaar komt de expertgroep van MEASURE bijeen, waarvan één bijeenkomst gekoppeld is aan het congres van de European Association for the Sociology of Sport (EASS).

MEASURE wordt erkend door de Europese Commissie. De Europese Commissie is aanwezig bij de bijeenkomsten of neemt kennis van de uitkomsten. De Europese Commissie kan naar eigen inzicht discussiepunten aandragen voor de bijeenkomsten van MEASURE.

MEASURE heeft ten doel om het inzicht in verschillen in sportdeelname te vergroten, de kwaliteit van sportdeelname onderzoek in Europa te verbeteren en de kennisuitwisseling over sportdeelname onderzoek in Europa te stimuleren. Om dit doel te bereiken heeft MEASURE vijf taken geformuleerd voor de komende periode:

  1. Ontwikkelen van een Europese Richtlijn voor Sportdeelname onderzoek, voortbordurend op de kennis uit het COMPASS project;
  2. opstellen van een ‘positioning paper’ voor MEASURE ter afbakening van het werkterrein;
  3. vergroten van de zichtbaarheid en de positie van MEASURE op Europees niveau;
  4. ontwikkelen en produceren van factsheets over de uitkomsten van sportdeelname onderzoek in de landen van de Europese Unie;
  5. ontwikkelen van een website voor MEASURE met mogelijkheden voor discussie en kennisuitwisseling tussen de leden van MEASURE.

Voor meer informatie over MEASURE zie www.measuresport.eu.