Data-analyse

Kwantitatief onderzoek

Beschikbare data

Het Mulier Instituut verzamelt zelf gegevens, maar kan ook over relevante databestanden van andere partijen beschikken. Met deze data voert het Mulier Instituut op verzoek analyses uit. Voorbeelden van databestanden zijn:

 • Gezondheidsenquête CBS vanaf 2001;
 • Vrijetijdsomnibus van het Sociaal en Cultureel Planbureau, twee jaarlijks vanaf 2014;
 • Ledeninformatie van bij NOC*NSF aangesloten bonden, vanaf 1960;
 • Database Sportaanbod (geo-informatica sportlocaties);
 • Sportuitgaven van gemeenten (IV3-data);
 • Sportverenigingen in Nederland (Kamer van Koophandel).

Zie hier voor een overzicht van alle beschikbare sportdeelnamedata.

Analyses met beschikbare data

Het Mulier Instituut kan nadere analyses op de data van eerder onderzoek of van externe bestanden uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Verhouding sportende mannen en vrouwen, jongeren en ouderen naar sport. Maar ook bijvoorbeeld naar opleiding, inkomen of gezinssamenstelling;
 • Vergelijking met andere sporten;
 • Vergelijkingen in de tijd (vanaf 2001);
 • Percentage sporters naar doelgroep;
 • Motivatie per sport;
 • Loopbanen van sporters.

Big data

Het Mulier Instituut heeft met het rapport ‘Big data en (breedte-)sport’ gepoogd om meer duidelijkheid te scheppen over de kansen van big data voor sportonderzoek. De kracht van big data is vooral duidelijk in combinatie met andere, meer traditionele methoden van dataverzameling. Problemen bestaan met representativiteit en verkrijgbaarheid. Daarnaast vergt big data dikwijls complexe data-analyse om vragen beantwoord te krijgen. Het rapport beschrijft de kansen voor (sociale) media, persoonlijke meters/apps, dataregisters en (openbare) observaties.

Het Mulier Instituut heeft veel kennis om complexe big data-analyses uit te voeren (o.a. met R). Via API-interfaces is het Mulier Instituut in staat om toegang tot app- en websitedata te krijgen (bijvoorbeeld van Strava/Fietstelweek).

Voorbeelden van analyses met big data van het Mulier Instituut zijn:

 • Voetbal en ongewenst gedrag in Groot Brittannië. Met voetbaluitslagen van de Premier league en openbare data van lokale veiligheidsregistraties van de politie is een verband tussen uitslagen en geweld onderzocht. Zie bijlage 3 rapportage Big data en (breedte)sport.
 • Sportbestedingen van gemeenten in Nederland 2010 en later. Met registratiedata van de uitgaven en inkomsten van de Nederlandse gemeenten zijn financiële ontwikkelingen in kaart gebracht. Geprobeerd is het verband tussen sportuitgaven van gemeenten en de sportdeelname in deze gemeenten te leggen.
 • Online belangstelling en beleving van sportevenementen, analyse van sociale media berichten in relatie tot enkele specifieke evenementen.
 • School, bewegen en sport (2011). Met behulp van beweegmeters zijn de sport- en beweegdeelname van schoolgaande kinderen in kaart gebracht.

In de komende jaren investeert het Mulier Instituut verder in het werken met big data.

Neem voor meer informatie contact op met Remko van den Dool of Paul Hover.

Apps

De SportklimaatApp

Met de SportklimaatApp kan het Mulier Instituut op eenvoudige wijze een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd vastleggen. Het Mulier Instituut ontwikkelde deze applicatie zelf, coördineert de dataverzameling en beheert en controleert de verzamelde data.

Na drie pilots is de SportklimaatApp sinds het voorjaar van 2017 officieel in gebruik. Tegen het einde van de vierde veldwerkperiode zijn ruim duizend wedstrijden bijgewoond in tien verschillende sporten. In die wedstrijden zijn ruim honderdduizend sportieve en onsportieve gedragingen geregistreerd. De uitkomsten zijn onderdeel van de Monitor Veilig Sportklimaat.

Klik hier voor het nieuwsbericht over de Monitor Sportief wedstrijdgedrag 2018 dat met data van de Sportklimaatapp tot stand is gekomen.

Naast de generieke analyses van de data voor de VSK Monitor wordt de SportklimaatApp ook gebruikt door andere partijen zoals verenigingen, gemeenten en (afstudeer)studenten. Zij kunnen met de SportklimaatApp zelf data verzamelen en vervolgens analyseren. Het Mulier Instituut begeleidt hen desgewenst bij een betrouwbare analyse.

Meer weten of de mogelijkheden om gebruik te maken van de SportklimaatApp verkennen? Neem contact op met Rick Prins.

Gebruik apps in de sport

Eén op de drie Nederlanders – 4,1 miljoen personen van 18 jaar of ouder – gebruikt elektronische hulpmiddelen bij sport en bewegen, zoals apps, activity trackers en smartwatches. Het zijn vooral de (gratis) apps die in een grote behoefte voorzien. Runkeeper is verreweg de meest populaire app, gevolgd door Strava, Endomondo en Runtastic.

Dit stelt het Mulier Instituut dat onderzoek deed naar het gebruik van elektronische hulpmiddelen voor sport en bewegen in Nederland.

Apps worden met name gebruikt om inzicht te krijgen in eigen prestaties. Sporters die geen app gebruiken, wijzen erop dat het niet aansluit bij hun beleving van sport. Onder niet-app gebruikers lijkt beperkte animo om een app te gaan gebruiken.

Zie voor informatie over het gebruik van apps en devices door sporters de websheet apps & devices.

Kunnen we je twee korte vragen stellen?