Topsport en maatschappij

Maatschappelijke waarde van topsport

Het Mulier Instituut doet in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar de maatschappelijke waarde van topsport onder de Nederlandse bevolking.

Uit de eerste meting in 2020 (0-meting) blijkt dat Nederlanders over het algemeen positief zijn over topsport. Ze ervaren trots, plezier en verbondenheid aan topsport en zijn ook positief over de commerciële waarde ervan. Toch maken ze zich ook zorgen over de veelal tijdelijke en niet-structurele werkgelegenheid, grensoverschrijdend gedrag en de negatieve impact op het milieu die ook aan topsport verbonden is.

Na de Olympische Spelen en de Paralympische spelen in 2021 zal in een 1-meting opnieuw het collectieve sentiment over topsport onder de bevolking worden gemeten.

Lees alle resultaten van de 0-meting in de factsheet Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport.

Topsport en integriteit

Topsport brengt, mede door groter wordende (financiële) belangen, integriteitsrisico’s met zich mee. Het gaat hierbij om afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport door doping, matchfixing, seksueel grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en discriminatie.

Naast de onderzoeken op het gebied van doping doet het Mulier Instituut onderzoek naar andere integriteitskwesties binnen de topsport. Als onderdeel van het onderzoek naar het Nederlandse antidopingbeleid uit 2019 is een aantal integriteitsstellingen opgenomen in een online vragenlijst onder Nederlandse (oud-)topsporters.

Uit dit beknopte en verkennende onderzoek bleek dat, hoewel nagenoeg alle (oud‑)topsporters zich veilig voelen in de omgeving waarin zij topsport bedrijven, ruim een kwart te maken heeft gehad met of getuige geweest is van een onveilige/oneerlijke topsportomgeving. De ervaringen met integriteitskwesties blijken uiteenlopend van aard, waarbij doping en seksueel grensoverschrijdend gedrag het vaakst worden gerapporteerd. Hoewel niet specifiek bevraagd, werden ook ervaringen met machtsmisbruik/mentale intimidatie relatief vaak expliciet benoemd.

De overige resultaten zijn terug te vinden in de factsheet ‘Topsporters over de integriteit in de Nederlandse topsport’.

Vanuit het Mulier Instituut zal ook komende jaren aandacht besteed worden aan verdiepend onderzoek om integriteitrisico’s en eventuele ’risicovolle’ sporten en sporters nader in kaart te brengen, om zo bij te dragen aan het ontwikkelen van specifiek preventief en sanctionerend beleid.