Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor ‘ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal

auteur(s):
Elling, A., Cremers, R., Stevens, V., Anselma, M.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2021
collatie:
40 p. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Monitor ‘Ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal: voortgangsrapportage 2020

samenvatting:

Dit monitoringonderzoek van het Mulier Instituut naar het eerste jaar van het ‘Aanvalsplan’ dat de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) op 8 februari 2020 heeft gelanceerd, samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JenV) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit plan was een antwoord op de racistische uitingen van fans van FC Den Bosch richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira op 17 november 2019.

In het Aanvalsplan OVIVI wordt ingezet op drie inhoudelijke uitvoeringslijnen: (1) voorkomen (2) signaleren en (3) sanctioneren, en vormt (het vergroten van) samenwerking tussen alle betrokken partijen (samen aan de slag) een doorsnijdende lijn.

In deze eerste tussenrapportage is de voortgang geïnventariseerd van de in het Aanvalsplan genoemde maatregelen en diverse daaraan gekoppelde procesmatige en uitkomstindicatoren. Dit is gebeurd op basis van bestaande documenten, registratiegegevens en verslagen van betrokken partijen, interviews met verantwoordelijke betrokkenen en eigen dataverzameling onder diverse groepen (professioneel) betrokkenen zoals verenigingsbestuurders. 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Veel van de geplande maatregelen uit het actieplan ‘Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we discriminatie buitenspel’ zijn in 2020 ondanks corona al uitgevoerd. Daarbij gaat het vooral om aanpassingen in protocollen en juridische regelingen, zodat racistische en andere discriminerende uitlatingen effectiever kunnen worden voorkomen, opgespoord en aangepakt.
  • Voor inzicht in de opbrengsten van de uitgevoerde acties is het nog te vroeg. Meer inzet op bewustwording van en dialoog over minder expliciete vormen van discriminatie naar huidskleur/afkomst en andere gronden de komende jaren lijkt van groot belang voor vervolgacties.
  • Er zijn aanpassingen in procedures en regelgeving doorgevoerd die ervoor zorgen dat discriminerende uitingen beter kunnen worden gesignaleerd en geregistreerd en strenger en effectiever kunnen worden bestraft.
  • Ook is er (voorbereidend) werk verricht voor samenwerking en preventieve maatregelen.
  • Een aantal maatregelen heeft, mede vanwege Corona, vertraging opgelopen, zoals het opleiden van diverse professionals, bewustwordingstrainingen bij BVO’s en amateurclubs, en het Spreekkorenproject.
  • Het is aannemelijk dat meer bewustwording en betere herkenning van discriminatie en meer inzet op opsporing en vervolging eerst zullen leiden tot meer meldingen van discriminatie en behandelde discriminatiezaken voordat deze kunnen worden teruggedrongen.

Klik hier voor het Aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen: samen zetten we racisme en discriminatie buiten spel’ uit 2020.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
WNS-TB-0011
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-745
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl