Rekenkameronderzoek

Rekenkamers hebben als opdracht om het gevoerde beleid scherp onder de loep te nemen. Mede als gevolg van bezuinigingstaakstellingen en toegenomen decentralisaties en afwenteling van taken op vrijwillige organisaties, zijn de afgelopen jaren diverse sportgerelateerde Rekenkameronderzoeken uitgevoerd. Hierdoor is vanuit de Rekenkamercommissies een toenemende behoefte aan kennis op het terrein van sport(beleid) waar te nemen. De schat aan data waar het Mulier Instituut over beschikt en de jarenlange ervaring in sportonderzoek en met Rekenkameronderzoek, maken van het Mulier Instituut een geschikte partner voor Rekenkameronderzoek op het terrein van sportbeleid.

Voor gemeenten kan Rekenkameronderzoek gericht op sportbeleid een nuttig hulpmiddel zijn om dat beleid transparanter en beter onderbouwd te maken en ook daadwerkelijk de beoogde effectiviteit en doelmatigheid van beleid te realiseren. Rekenkameronderzoek kan op basis van een onafhankelijke en kritische benadering bijdragen aan de ontwikkeling van het gemeentelijk sportbeleid.

Recent was het MI betrokken bij het Rekenkameronderzoek van de gemeenten Gennep, Nijmegen, Leiden, Zoetermeer en Albrandswaard

Uitgelicht

Rekenkameronderzoek Nijmegen

Bij het Rekenkameronderzoek in Nijmegen is de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente in kaart gebracht, waarbij is gekeken naar directe en indirecte subsidies van 2010 tot en met 2014. Bij de uitvoering van de second opinion is de Rekenkamer door het Mulier Instituut ondersteund.

 

Uitgelicht

Rekenkameronderzoek Albrandswaard

In hoeverre sluit het sportaccommodatiebeleid aan op het bredere sportbeleid en hoe doelmatig, doeltreffend, rechtvaardig, rechtmatig en toekomstbestendig is dit sportaccommodatiebeleid? De Rekenkamercommissie Albrandswaard heeft in overleg met de auditcommissie besloten een onderzoek uit te laten voeren door het Mulier Instituut naar het sportaccommodatiebeleid in de gemeente Albrandswaard.