Financiën

2016 was voor het Mulier Instituut in financieel opzicht een goed jaar. De omzet groeide met 13 procent naar € 2,2 miljoen. Het was voor het eerst dat de omzet weer uitkwam boven het niveau van 2012.

Net als in 2015 kwam drie vijfde van de omzet voor rekening van de Rijksoverheid en het wetenschappelijk onderzoek, en kwam twee vijfde voort uit onderzoek in opdracht van lokale organisaties, zoals gemeenten, sportbonden en koepelorganisaties.

Evenals in eerdere jaren bestaan de lasten voor ruim drie kwart uit personeelskosten. Kosten voor huisvesting en organisatie en projectkosten maken ieder zo’n 10 procent van de kosten uit.

Per saldo leverde 2016 een batig saldo op van € 24.195.  Het eigen vermogen naderde daarmee iets dichter het niveau dat voor het instituut, gegeven zijn kostenstructuur, als wenselijk wordt beschouwd.

Resultaatrekening

Resultaatrekening Mulier Instituut 2016 (* €1.000)


Lasten  Baten


 

Personeelkosten 1725 Rijksoverheid 1252
Huisvesting en organisatie 220 NWO 56
Projectkosten 248 Overige inkomsten 909
Batig saldo 24
Totaal 2217 Totaal

 

2217

 

 Balans

Balans Mulier Instituut per 31-12-2016 (* €1.000)

 


Activa


 

Passiva


Vaste activa 26 Eigen Vermogen 321
Vorderingen 534 Voorzieningen 23
Liquide middelen 413 Kortlopende schulden 629
Totaal 973 Totaal

 

973

 

 

 < Woord van het bestuur

< Woord van Raad van Toezicht

> Personeel

> Publicaties