Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Evaluatie buurtsportcoaches

auteur(s):
Lindert, C. van, Brandsema, A., Scholten, V., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut / Sportkunde-opleidingen
jaar:
2017
collatie:
180 p. bijl.
documenten:

Evaluatie buurtsportcoaches : "De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces"

samenvatting:

Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben geïmplementeerd, wat de lokale resultaten zijn van de inzet van buurtsportcoaches en welke factoren hierbij een rol spelen, teneinde de landelijke impact van de impuls in beeld te brengen.

Voor het onderzoek waren de volgende hoofdvragen leidend:

  1. Hoe hebben gemeenten en hun lokale partners de Brede impuls combinatiefuncties geïmplementeerd? (Mesoniveau).
  2. Heeft de Brede impuls combinatiefuncties geleid tot een impuls voor (het ontwikkelen van) het lokale sportbeleid en tot lokaal maatwerk in het stimuleren van passend sport- en beweegaanbod? (Mesoniveau).
  3. Kunnen we onderscheid maken naar typen buurtsportcoaches en zo ja, welke? (Microniveau).
  4. Hanteren buurtsportcoaches specifieke al dan niet onderbouwde aanpakken of werkwijzen voor doelgroepen en wat zijn de lokale opbrengsten van hun inzet? (Microniveau).

Het onderzoek is uitgevoerd in een consortium van het Mulier Instituut en een achttal sportkundeopleidingen verspreid over Nederland.

Op basis van de antwoorden op de vier onderzoeksvragen wordt geconcludeerd dat de Rijksoverheid een beleidsinstrument met enorme impact heeft ingezet. De Bic is structureel, langduriger en veelomvattender dan de voorlopers en heeft door de gekozen opzet bijna alle gemeenten gestimuleerd daadwerkelijk actie te ondernemen om de mogelijkheden voor mensen om te sporten en bewegen te vergroten. Vrijwel alle deelnemende gemeenten ervaren de Bic als impuls voor hun lokale (sport)beleid en zijn van zins op de ingeslagen weg door te gaan. Via de gemeenten en de cofinancierende partijen is een hefboom gecreëerd waardoor nu in heel Nederland zo’n 4.500 buurtsportcoaches (bijna 3.000 fte) verbindingen tussen sport en andere sectoren tot stand brengen, zorgen voor activiteiten en (daarmee) de mogelijkheden voor sporten en bewegen verruimen. Met de verruiming van de regeling van ‘combinatiefunctionaris’ tot ‘buurtsportcoach’ ontstaan er gaandeweg specifieke benaderingen of aanpakken per doelgroep. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0021
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-508
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl