Kwalitatief onderzoek

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Het Mulier Instituut maakt ook veelvuldig gebruik van kwalitatieve methoden om onderzoeksvragen te beantwoorden. Het gaat hierbij om verschillende vormen van kwalitatief onderzoek, waarin het Mulier Instituut veel expertise heeft opgebouwd.

In monitoring en evaluatiestudies kunnen kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek elkaar versterken. Naast figuren en tabellen geeft kwalitatief onderzoek inzage in het proces en kunnen citaten meer kleur en betekenis geven aan harde cijfers.

Kwalitatief onderzoek levert daarnaast andersoortige informatie, die veelal niet goed in cijfers te vangen is. Denk daarbij aan duiding van meningen, ervaringen, zingeving en verklaringen. Kwalitatief onderzoek leidt tot rijkere antwoorden op ‘hoe?’ en ‘waarom?’ vragen en biedt meer ruimte om nader op bepaalde zaken in te gaan en bepaalde onderwerpen en (nieuwe) onderzoeksvragen verder uit te diepen. Daarmee is het ook veelal makkelijker om diverse spanningsvelden, de meerduidigheid en gelaagdheid van betekenissen en de complexiteit van de dagelijkse praktijk inzichtelijk te maken. Enkele voorbeelden van onderwerpen op het terrein van sport die zich goed lenen voor kwalitatief onderzoek (al dan niet in combinatie met kwantitatief onderzoek) zijn:

  • sportattitudes en ervaren stimulansen/belemmeringen voor sportdeelname vooral onder bepaalde groepen mensen die met vragenlijsten lastig bereikbaar zijn zoals kinderen, mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, een laag opleidingsniveau en/of (mentale) handicap hebben;
  • redenen van het al dan niet welslagen van sport- en beweeginterventies (succes- en faalfactoren);
  • processen van samenwerking tussen organisaties in de sport en andere sociale domeinen;
  • het nader invulling geven aan en vormgeven van nieuwe sportaccommodaties.

Binnen het Mulier Instituut wordt onder andere gebruik gemaakt van de volgende kwalitatieve methoden: open vragen in vragenlijsten; semi-gestructureerde interviews; open, narratieve interviews (biografische verhalen); focusgroepen; en (participerende) observatie.

Voorbeeldprojecten, waarin (deels) gebruik is gemaakt van kwalitatieve methoden:

Voor meer informatie over de kansen van kwalitatief onderzoek, neem contact op met Agnes Elling.