Kwalitatief onderzoek

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Het Mulier Instituut maakt veelvuldig gebruik van kwalitatieve methoden om onderzoeksvragen te beantwoorden. Kwalitatieve methoden lenen zich goed om inzicht te geven in ‘hoe’-, ‘wat’- en ‘waarom’-vragen en zijn daarmee zeer geschikt om onderwerpen te verkennen of juist verder uit te diepen. Het Mulier Instituut heeft veel expertise opgebouwd in verschillende vormen van kwalitatief onderzoek.

De precieze vorm hangt af van de onderzoeksvraag. Dit is altijd maatwerk. Methoden die we veel gebruiken zijn:

  • individuele interviews, variërend van semigestructureerd tot open/narratief (biografische verhalen);
  • groepsinterviews, waarbij het ook gaat om de discussie en interactie tussen deelnemers;
  • open vragen (toevoegen) in een vragenlijst, waarbij respondenten een toelichting in eigen woorden kunnen geven;
  • (participerende) observaties om te bestuderen wat er in de praktijk gebeurt;
  • inhoudsanalyse van teksten, zoals (beleids)documenten en mediaberichtgeving.

In monitoring- en evaluatiestudies kunnen kwalitatief en kwantitatief onderzoek elkaar versterken. Zo kan kwalitatief onderzoek inzicht geven in achterliggende processen en kunnen citaten meer kleur en betekenis geven aan cijfers. Daarnaast levert kwalitatief onderzoek andersoortige informatie, die veelal niet goed in cijfers te vangen is. Denk daarbij aan het duiden van meningen, ervaringen, zingeving en verklaringen. Of aan inzicht verkrijgen in diverse spanningsvelden, de meerduidigheid en gelaagdheid van betekenissen en de complexiteit van de dagelijkse praktijk.

Enkele voorbeelden van onderwerpen op het terrein van sport die zich goed lenen voor kwalitatief onderzoek zijn:

  • sportattitudes en ervaren stimulansen of belemmeringen voor sportdeelname, vooral onder bepaalde groepen mensen die met vragenlijsten lastig bereikbaar zijn, zoals kinderen of mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn of een laag opleidingsniveau hebben;
  • redenen voor het al dan niet slagen van sport- en beweeginterventies (succes- en faalfactoren);
  • processen van samenwerking tussen organisaties in de sport en andere sociale domeinen;
  • nader invulling geven aan en vormgeven van nieuwe sportaccommodaties.

Bij het uitvoeren van kwalitatief onderzoek houden wij ons aan de coronamaatregelen. Dat betekent dat we veel onderzoek momenteel digitaal of telefonisch uitvoeren. Daar hebben we inmiddels veel goede ervaringen mee opgedaan.